Information till fullmäktige

Varmt välkommen som kundrepresentant och ambassadör för LF Västernorrland.

Bolagsstämma

Ditt uppdrag som fullmäktigeledamot

Vi är ett ömsesidigt försäkringsbolag vilket innebär att varje försäkringstagare är delägare i bolaget. Ditt uppdrag som fullmäktigeledamot är vara en länk mellan delägarna och styrelsen. Du ska också bevaka och företräda delägarnas intressen i bolagets löpande verksamhet och även agera aktivt gentemot styrelse och bolagsledning för att förbättra verksamheten.

Bolagsstämmans befogenheter enligt bolagsordningen utövas av fullmäktige. De ärenden som fullmäktige ska behandla vid ordinarie bolagsstämma är bland annat:

 • Fastställa resultat- och balansräkning.
 • Besluta om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
 • Besluta om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.
 • Utse ordförande och ledamöter i styrelsen.
 • Utse valberedning.
 • Utse revisor och suppleant för granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt bolagets årsredovisning och
  räkenskaper.
 • Utse ledamöter i bolagets skadeprövningsnämnd.

Ditt uppdrag som ambassadör

Som fullmäktigeledamot är du en viktig person och medverkar till utveckling av LF Västernorrland genom att:

 • Sprida kunskap om och förståelse för bolagets verksamhet och
  bolagets intresse för länets framtid och utveckling.
 • Fånga upp nya kunder samt vara lyhörd för deras behov och
  önskemål.
 • Stödja bolagets intresse att expandera genom att aktivt informera dig om bolagets tjänster och verksamhet.
 • Bevaka bolagets intressen i det egna närområdet.

Information

Du får information om bolaget fyra gånger per år - vid bolagstämman på våren, vid en inspirationsdag på hösten och via två digitala nyhetsbrev. Aktuell information om verksamheten får du också genom att följa oss på Facebook och Instagram.

Kalender 2023

21 april: Bolagsstämma
5 oktober: Fullmäktigedag

Fullmäktigeledamöter

Här hittar du kontaktuppgifter till de kunder som tillsammans med dig har förtroendeuppdrag som fullmäktigeledamot i vår fullmäktige

Frågor eller funderingar? Kontakta gärna:

Profilbild för Anna-Lena Nilsson

Anna-Lena Nilsson

Innesäljare Privat
Kramfors
Profilbild för Fredrik Eriksson

Fredrik Eriksson

Försäkringsrådgivare Företag
Sollefteå
Profilbild för Richard Gillgren

Richard Gillgren

Försäljningschef Privat
Sundsvall
Profilbild för Åsa Wågström

Åsa Wågström

Innesäljare Företag
Örnsköldsvik