Om vi inte är överens

Länsförsäkringar ägs av våra kunder och för oss är det därför extra viktigt att se till så att vi är tydliga när vi lämnar besked och att du som kund förstår varför beslutet ser ut som det gör. Därför vill vi självklart att du hör av dig till oss om du är missnöjd med ett beslut. Vi är naturligtvis beredda att ompröva vårt beslut om det tillkommit nya omständigheter eller om vi missförstått varandra. Om du inte är överens finns det olika vägar att gå. 

Be handläggaren titta på ärendet igen

Om ni inte är nöjda med ett beslut eller hanteringen av ett ärende är vi naturligtvis beredda att ompröva det. Kontakta i första hand den person ni haft kontakt med.

Klagomålsansvarig

Upplever du att du inte får gehör för dina synpunkter hos din handläggare kan du ta ditt ärende vidare till vår klagomålsansvarige. Klagomål är kostnadsfritt att framföra och du når klagomålsansvarige Eva-Lotta Persson på 060-19 85 17 eller klagomal@lfy.se

Vill du hellre skriva brev skickar du det till: 

Länsförsäkringar Västernorrland
Klagomålsansvarig
Box 164
871 24 Härnösand

Skadeärenden

Om du inte är nöjd med vårt slutliga beslut gällande ditt skadeärende kan du vända dig till bolagets prövningsnämnd som är opartisk och fristående från Länsförsäkringar Västernorrland. Nämnden prövar beslut i skadeärenden som rör försäkringens omfattning och tolkning av villkor samt lämnar en rekommendation till Länsförsäkringar Västernorrland.

Begäran om prövning ska göras skriftligen och ditt brev skickas till skadechefen:

Länsförsäkringar Västernorrland
Skadechefen
Box 164
871 24 Härnösand

Bankärenden

Länsförsäkringar Bank och Hypotek har en centralt klagomålsansvarig som handlägger bank- och hypoteksklagomål när du som kund inte är nöjd med vårt slutgiltiga beslut. Du kontaktar centralt klagomålsansvarig via post, märk brevet Länsförsäkringar Bank eller Länsförsäkringar Hypotek, Klagomålsansvarig, 106 50 Stockholm

Domstol

Om du fortfarande inte är nöjd kan ni även vända er till domstol för att få ärende prövat. Har ni en rättsskyddsförsäkring kan vi ersätta era ombudskostnader. Då betalar ni enbart självrisken.

Tvist om värdet av vissa skador kan i vissa fall hänskjutas till avgörande genom skiljedom. 

Rättsskyddsärenden

Tvister angående rättsskydd kan i vissa fall prövas av Försäkringsförbundets nämnd för rättsskyddsfrågorwww.forsakringsnamnder.se, 08-522 787 20.