Fondförvaltning för din pension

Du som har fondförvaltning i ett försäkringssparande exempelvis din tjänstepension eller kapitalförsäkring kan själv välja hur du placerar dina pengar. Du kan också ta hjälp av en av våra rådgivare.

Fondförvaltning för din pension

Hos oss hittar du många bra alternativ för ditt fondsparande inom försäkring. Vi har mer än 150 fonder från ett stort antal fondbolag som täcker många olika fondkategorier. Fonderna är kvalitetsgranskade och väljs ut och följs upp utifrån avkastning och hållbarhetsrelaterade kriterier. Vi tar bort fonder som inte motsvarar våra krav och förväntningar med syftet att skapa så bra förutsättningar för sparandet som möjligt.

Vårt mål är att erbjuda dig som kund Sveriges bästa fondutbud med skickliga fondförvaltare.

Logga in på Mina sidor för att se hela ditt sparande och göra fondval.

Läs mer om fondbyten och bryttider här 

Hela vårt fondutbud

Våra olika fondkategorier

 1. Enkla bekväma fonder

  För dig som vill ha ett enkelt val erbjuder vi exempelvis Länsförsäkringars Bekväma fonder med fem olika risknivåer där förvaltningen sköts åt dig och Sparmålsfonderna som ser till att du har rätt sparfördelning utifrån din ålder med riskavtrappning.

 2. Länsförsäkringars egna fonder

  Utgör ett kvalitetsgranskat och ansvarsfullt basutbud av fonder.

 3. Pensionsfonder

  Ett utvärderat utbud utifrån avkastningspotential och hållbarhet med som erbjuder valfrihet och många fonder (ca 160) inom olika fondkategorier att välja på för ditt sparande.

 4. Guidat urval

  Guidat urval består av fonder i pensionsutbudet som kan användas som hjälp i kategorier där det finns flera fonder för att enklare kunna hitta fonderna inom respektive kategori som bedöms ha bäst avkastningspotential och hållbarhetsnivå.

 5. Placeringsförslag fonder

  Mer om våra aktiva placeringsförslag och hållbarhetsinriktade placeringsförslag  

 6. Övriga fonder Fondkonto/ISK/IPS

  För fondkonto, Investeringssparkonto (ISK) och Individuellt pensionssparande (IPS) har du ytterligare fonder att välja mellan. Läs mer om Länsförsäkringar Banks fondutbud här.

Läs mer om hållbarhetsrelaterade upplysningar för Fondförvaltning under respektive produkt.

Ansvarsfulla investeringar i fondurvalsprocessen

Investeringar i fonder medför en indirekt påverkan på människor, samhälle och miljö. I samband med beslut om vilka fonder som ska vara tillgängliga inom Länsförsäkringar Fondliv erbjudande integreras sådan påverkan och huvudsakliga konsekvenser beaktas. Läs mer om hur arbetet bedrivs här:

Redogörelse för investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer v.3 

Mer hållbarhetsrelaterad information inom Fondliv hittar du här.

Enkla bekväma fonder

Med Länsförsäkringars Bekväma fonder är det enkelt att spara. Det enda du behöver göra är att välja den fond som passar dig bäst utifrån din placeringshorisont och din inställning till risk. Du kan välja mellan Defensiv, Stabil, Balans, Tillväxt och Potential. Alla Bekväma fonder är aktivt förvaltade fondandelsfonder, men med olika uppsättning beroende på hur länge du vill spara och till vilken risk.

Läs mer om bekväma fonder

Länsförsäkringars sparmålsfonder är ett enkelt alternativ. Du väljer fond utifrån när du går i pension, du slipper själv vara aktiv och byta fonder under spartiden och risken i fonderna sänks automatiskt när pensionsdagen närmar sig. 

Pensionsfonder och guidat urval

Vårt utbud av utvalda fonder inom fondförsäkring består av fonder från ledande fondförvaltare i Sverige och utomlands. I utbudet finns fonder med olika placeringsinriktningar och förvaltningsstilar och täcker ett stort antal fondkategorier och de tillgångsslag som kan behövas för att skapa ett bra pensionssparande. Fonderna granskas och utvärderas med fokus på avkastningsförutsättningar och hållbarhetsegenskaper, allt för att upprätthålla ett fondutbud av bra kvalitet som skapar goda möjligheter för sparandet.

Guidat urval är just ett guidat urval av fonder som ingår i pensionsutbudet som kan användas som hjälp i kategorier där det finns flera fonder för att enklare kunna hitta fonderna inom respektive kategori som bedöms ha bäst avkastningspotential och hållbarhetsnivå.

Analys och granskning av fonder inom fondförsäkring

Vår målsättning är att hitta skickliga förvaltare som investerar ansvarsfullt och har de förutsättningar som krävs för att kunna skapa bra framtida avkastning. För detta använder vi en fondurvalsprocess som utvärderar och granskar såväl kvalitativa och kvantitativa faktorer som bedöms ha betydelse för att bedöma förvaltningens kvalitet. Vi väljer löpande in nya fonder och tar bort fonder i syfte att nå vår målsättning om ett ansvarsfullt fondutbud med goda avkastningsegenskaper.

Genom den kvalitativa analysen försöker vi skaffa oss en tydlig bild av de personer och organisationer som förvaltar de olika fonderna. Vi undersöker faktorer som organisation, förvaltningsteam, investeringsfilosofi- och process, riskhantering och hållbarhet.

I analysen använder vi också kvantitativa metoder och utvärdering av olika nyckeltal under flera olika tidsperioder för att analysera och förstå historiska resultat. Vår analys är långsiktig och framåtblickande precis som våra kunders investeringar. Därför analyserar vi förvaltares resultat över tid, i olika typer av marknader och över en konjunkturcykel. Vi föredrar förvaltare som uthålligt presterat bra resultat både jämfört med andra fonder med samma inriktning och jämfört med marknadsindex.

Förvaltningsorganisationers och fonders arbete med hållbarhetsfaktorer är också en viktig del i analysen. När vi väljer in nya fonder så bedömer vi om nivån för hållbarhetsarbetet är tillräckligt hög vad gäller åtaganden från förvaltaren, vilka metoder som finns integrerade i förvaltningen (välja in, välja bort, och/eller påverka) och vilka generella hållbarhetsrisker som fondernas investeringar ger upphov till undersöks via genomlysning av innehaven. Fonder i utbudet följs löpande upp för att utvärdera hur hållbarhetsarbetet utvecklas. Innehaven genomlyses också löpande utifrån olika hållbarhetskriterier. Om vi identifierar brister i arbetet med ansvarsfulla investeringar och/eller betydande hållbarhetsrisker i fonden kombinerat med bristfällig hantering av dessa risker av förvaltaren inleds en påverkansdialog med förvaltaren i syfte att åstadkomma en positiv förändring.

Mer om hur vi arbetar med ansvarsfulla investeringar

Mer om uppföljning och val av externa förvaltare

 

Sparande i fonder och aktier innebär alltid en risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder och aktier kan båda öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Läs mer om riskerna

Frågor och svar om fondförvalting