Länsförsäkringar Västerbottens hållbarhetsrapport

Hållbar utveckling är en global angelägenhet som också måste adresseras på lokal nivå. Alla aktörer behöver bidra och vara en del av lösningen och vi inom bank- och försäkringsbranschen spelar en minst lika viktig roll som alla andra.

För Länsförsäkringar Västerbotten är hållbarhet en naturlig och integrerad del i vår verksamhet. Vi strävar hela tiden efter att våra beslut och vårt agerande skall vila på en medvetenhet om betydelsen av ekonomisk, etisk, miljömässig och social hållbarhet.

  • Med ekonomisk hållbarhet menar vi att vi omsorgsfullt och långsiktigt ska vårda och bedriva vår affärsverksamhet så att vi når upp till uppställda avkastningskrav.
  • Med etisk hållbarhet menar vi att vi ska stå upp för den verksamhet vi bedriver och de beslut vi fattar. Vi skall aktivt motverka varje form av korruption och i övrigt följa svensk lagstiftning.
  • Med miljömässig hållbarhet menar vi att vi ska bedriva vår verksamhet på så vis att jorden och dess naturresurser inte påverkas negativt över tid.
  • Med social hållbarhet menar vi att vi ska vara aktiva i vårt lokala samhälle och bidra till ett tryggare Västerbotten, och stötta organisationer och föreningar som verkar för Västerbottens, och västerbottningarnas, bästa. Det arbetet är extra stolta över eftersom våra återinvesteringar både gör skillnad och berör.

Till vår hjälp har vi mätetal som regelbundet följs upp, allt i syfte att bli lite bättre än vad vi var föregående år. Det handlar om allt från koldioxidutsläpp, aktivt arbete med skadeförebyggande åtgärder till fördelning av sponsorpengar och upplevelse av vårt samhällsengagemang.

Även om vi har kommit en bit i vårt arbete är vi ödmjuka inför den uppgift som står framför oss. Hållbarhet, i alla delar, är ett ständigt pågående arbete och vi behöver tillsammans ta ett än större ansvar för vårt län och våra invånare.

Hållbarhetsrapport 2021