Vårt hållbarhetsarbete - vi gör skillnad på riktigt

Vi vill att du, dina saker och vår planet ska hålla – idag och imorgon. Självklart ska vi erbjuda den hjälp som du behöver när olyckan är framme, men den bästa olyckan är den som inte inträffar alls. Därför är vårt skadeförebyggande arbete en naturlig och viktig del i bolagets hållbarhetsarbete.

Vårt hållbarhetsarbete - vi gör skillnad på riktigt

Att verka för en hållbar utveckling är – och har under många år varit – en viktig fråga för oss. Till en början ur ett mer strikt miljöperspektiv, men hållbarhetsfrågan omfattar idag en
bredare syn på hela området. Vi arbetar för en ekonomisk, etisk, social och miljömässig hållbarhet i vår dagliga verksamhet och i våra kundmöten. Även vår roll som ansvarsfull arbetsgivare är viktig ur ett hållbarhetsperspektiv – att attrahera och behålla duktiga medarbetare för ett hållbart liv och arbetsliv.

  • Med ekonomisk hållbarhet menar vi att vi omsorgsfullt och långsiktigt ska vårda och bedriva vår affärsverksamhet så att vi når upp till uppställda avkastningskrav.
  • Med etisk hållbarhet menar vi att vi ska stå upp för den verksamhet vi bedriver och de beslut vi fattar. Vi skall aktivt motverka varje form av korruption och i övrigt följa svensk lagstiftning.
  • Med miljömässig hållbarhet menar vi att vi ska bedriva vår verksamhet på så vis att jorden och dess naturresurser inte påverkas negativt över tid.
  • Med social hållbarhet menar vi att vi ska vara aktiva i vårt lokala samhälle och bidra till ett tryggare Västerbotten, och stötta organisationer och föreningar som verkar för Västerbottens, och västerbottningarnas, bästa. Det arbetet är extra stolta över eftersom våra återinvesteringar både gör skillnad och berör.

Skadeförebyggande miljöarbete

Vår ambition är att påverka och vägleda kunder, leverantörer och andra intressenter så att de tar största möjliga miljöhänsyn. Vi gör det i syfte att förbättra vårt eget agerande och tillsammans verka för ett hållbart samhälle. Vi följer miljölagar och andra krav som ställs på oss och vi arbetar för att minimera våra egna utsläpp av miljöförstörande ämnen. Vi ser till att medarbetare inom bolaget ökar sin förståelse och kunskap om den miljöpåverkan som bolagets verksamhet har på det omgivande samhället. Vi vill samverka med andra aktörer för att driva miljöfrågan framåt.

Hållbarhetsrapport 2022