Hållbarhet inom Länsförsäkringar AB

Hållbarhet handlar om att ge ett ökat värde till kunderna och att bidra till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

Vårt hållbarhetsarbete

Hållbarhet handlar om att ge ett ökat värde till kunderna och att bidra till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Länsförsäkringar ABs hållbarhetsarbete utgår från visionen ”Tillsammans skapar vi trygghet och möjligheter”.

Genom att integrera hållbarhet i verksamheten kan Länsförsäkringar AB öka affärsnyttan samt bidra till ett hållbart samhälle.

Hållbarhetarbetet är grupperat i tre fokusområden; ansvarsfullt erbjudande, ansvarsfullt företagande och långsiktigt miljö- och samhällsengagemang.

Hållbarhetsredovisning 

Länsförsäkringar ABs hållbarhetsredovisning är en del av Länsförsäkringar ABs årsredovisning. Rapporteringen utgör även en Communication on Progress-rapport till FN Global Compact.

Länsförsäkringar AB och FNs globala mål

Länsförsäkringar AB arbetar med FNs globala mål i alla led i företaget för att göra skillnad och bidra till en hållbar utveckling – i erbjudande till kunder, i det egna företagandet och i det långsiktiga miljö och samhällsengagemanget.

Länsförsäkringsgruppen har identifierat mål 3, 8, 10, 12, 13, 16 och 17 som de mest relevanta målen för verksamheten som Länsförsäkringar kan bidra positivt till samt minska den negativa påverkan på. Arbetet har utgått från Länsförsäkringars väsentliga hållbarhetsfrågor, påverkansgrad, identifierade risker och möjligheter.

För Länsförsäkringar AB har de gemensamma målen kompletterats med mål 5, 7, 9, 11 och 15 där verksamheten har direkt eller viss påverkan att bidra även till dessa mål.

Ansvarsfullt erbjudande

Sparerbjudande

Länsförsäkringar AB agerar för att skapa största möjliga värde i förvaltningen av kundernas sparande. Arbetet med ansvarsfulla investeringar i pensions- och sparerbjudandet avser att över tid bidra till hållbart värdeskapande. Länsförsäkringar AB arbetar för att bidra till en mer hållbar samhällsutveckling och minska den indirekta påverkan på människor, samhälle och miljö genom att integrera hållbarhet i investeringsbesluten och ägarstyrningsarbetet.

Mer information om vårt arbete med ansvarsfulla investeringar

Låneerbjudande

Ett ansvarsfullt låneerbjudande handlar för Länsförsäkringar om att bidra till finansiell stabilitet i samhället genom att begränsa kreditrisker. Utlåningen är främst inriktad på privatpersoners bolån, lantbruk och ett mindre antal småföretag där hållbarhetsrisker är en del av kreditbedömningen.

Läs mer om hållbarhet på Länsförsäkringar Bank

Försäkringserbjudande

Länsförsäkringar AB kompletterar länsförsäkringsbolagens erbjudande med specialprodukter för att möta kundernas behov och genom att starta nya affärer som sedan kan föras ut till länsförsäkringsbolagen. Länsförsäkringar Sak har som första svenska försäkringsbolag undertecknat FN-initiativet Principles for Sustainable Insurance (PSI).

Läs mer om PSI

FN Global Compact

Länsförsäkringar AB har undertecknat FN Global Compacts tio principer om mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, affärsetik och miljö, och verkar för att principerna efterlevs i verksamheten.

Läs om de tio principerna i FNs Gobal Compact

Att undvika en skada är en vinst för kunderna, miljön och samhället

Genom att informera om vanliga typer av skador och om hur skador kan förebyggas kan Länsförsäkringar hjälpa kunder att själva minska risken för skada och risken för ansvar. Vi arbetar för att förhindra skador då varje skada som inte inträffar är en vinst för kunderna, miljön och samhället.

I den skadeförebyggande verksamheten samarbetar Länsförsäkringar med andra företag, bransch- och intresseföreningar i Sverige och internationellt. Det kan handla om klimatanpassningsfrågor, miljöfrämjande livsstilsförändringar och ökade krav på hållbart byggande. Störst miljöpåverkan har natur-, vatten-, brand- och motorskador, som är Länsförsäkringars fokusområden i det skadeförebyggande arbetet.

Ansvarsfullt företagande

Ansvarsfull arbetsgivare

Engagemang, tillit, öppenhet och professionalism är grunden i vår företagskultur. Kompetenta medarbetare som driver och utvecklar verksamheten är avgörande för att nå affärsmålen.

Att attrahera nya och behålla befintliga medarbetare är av största vikt. Fokus på mångfald och inkludering, kompetensutveckling samt hälsa och en god arbetsmiljö bedöms som viktiga faktorer för att uppnå det.

Uppförandekod för medarbetare

Uppförandekoden innehåller regler och riktlinjer för hur medarbetarna förväntas agera i sin yrkesroll för att upprätthålla vårt höga förtroende. Vi ska agera på ett professionellt och hållbart sätt i vår yrkesroll, mot varandra som medarbetare och i kontakter med externa intressenter, exempelvis länsförsäkringsbolagen, kunder, leverantörer, samarbetspartners, tillsynsmyndigheter och media.

Länsförsäkringar AB tar avstånd från all form av korruption, vilket inkluderar undvikande av mutor, utpressning och övrig form av korruption – vilket uttrycks i uppförandekoden.

Vi lever i en förtroendebransch, där både våra kunder och vår omvärld ställer stora krav på vårt agerande. Vi måste helt enkelt agera på ett sätt som inger förtroende. Uppförandekoden kan inte ge svar på hur varje enskild situation ska hanteras. Men den ger en tydlig bild av hur vi ska förhålla oss och agera, både mot varandra som medarbetare och i kontakterna med vår omvärld.

 • Läs vår uppförandekod
 • Read our code of Conduct
 •  
 • Affärsetik

  För Länsförsäkringar är god regelefterlevnad ett naturligt inslag i all verksamhet. Vårt säkerhetsarbete omfattar informationssäkerhet, IT-säkerhet, fysisk säkerhet samt förebyggande av penningtvätt och annan brottslighet.

  Alla medarbetare utbildas i gällande lagar, regler och rutiner. Det bedrivs ett omfattande arbete av att begränsa risken för att verksamheten ska användas eller utsättas för finansiell brottslighet. Aktiv övervakning av transaktioner sker för att upptäcka exempelvis penningtvätt och finansiering av terrorism. Även andra försök till bedrägerier, exempelvis kortbedrägerier bevakas, och det finns ett gemensamt system inom länsförsäkringsgruppen för avvikelserapportering.

  Ansvarsfulla inköp

  Valet av leverantörer bygger inte bara på kvalitet och konkurrenskraft hos produkter och tjänster, utan också på leverantörernas efterlevnad av hållbarhetsprinciper.
 • Vi vill att våra leverantörer ska bidra till en hållbar samhällsutveckling och vi har därför samlat våra krav på leverantörer i en uppförandekod för leverantörer.
  Den bygger på globala frivilliga branschstandarder som UN Global Compact och tydliggör våra krav när det gäller samhälls- och miljörelaterade risker både i samband med upphandlingen och under avtalstiden med respektive leverantör.

Direkt miljöpåverkan

Ett kontinuerligt arbete görs för att minska påverkan på miljön från den egna verksamheten med fokus på tjänsteresor, energieffektivisering i kontorfastigheter och hållbara inköp.

Länsförsäkringar ABs kontorsfastigheter är miljöklassade som lågenergiförbrukande. Förnybar el används i fastigheterna och fjärrvärme används för uppvärmning.

Genom ett ökat digitalt tjänsteerbjudande kan andelen pappersutskick till kunder minska vilket minskar miljöpåverkan samtidigt som informationen blir mer tillgänglig för kunderna.

Klimatkompensation

Länsförsäkringar AB klimatkompenserar via South Pole till ett projekt som bevarar regnskog i Amazonas. Projektet bidrar till fem av FNs globala mål.

Långsiktigt miljö- och samhällsengagemang

Länsförsäkringars Forskningsfond

Länsförsäkringar finansierar varje år oberoende forskning med inriktning på social, ekonomisk och fysisk trygghet för kunder och samhället i stort. Forskningsresultaten görs publika och används brett i samhället.

 • Läs om våra forskningsprojekt

 • Klimatpåverkan och naturskador

 • Den globala uppvärmningen är en finansiell risk som över tid är svår att överblicka. Ett varmare klimat som följs av ökade risker för naturskador i form av extrema väderhändelser som skyfall, stormar och översvämningar kommer att innebära en risk för ökade utbetalningar för väderrelaterade försäkringsskador, med stora variationer mellan åren och över olika delar av landet.
 • Länsförsäkringar arbetar med förebyggande arbete och kunskapsöverföring för att minska riskerna för att drabbas av naturskador. En plan för att förebygga naturskador tillsammans med naturskadesamordnare finns på alla 23 länsförsäkringsbolag.