Solcellsinstallation på villa

Att installera solceller är ett bra sätt att påverka din egen elkostnad samtidigt som du gör en insats för miljön. Men det finns all anledning att vara en engagerad köpare vid en installation.

En solcellsinstallation ska vara till glädje och producera el under många år framåt. Anläggningarna sitter i en tuff miljö utsatta för väder och vind, vilket ställer stora krav på installationen och materialet.

Viktigt med installation som följer reglerna

För att undvika risken för brand och driftstörningar är det därför viktigt att allt i installationen följer de regler och rekommendationer som finns. Se också till att installationen utförs så att det inte uppstår framtida läckagerisker på huset.

– Bland de värsta felen som vi ser är lösa kablar åtkomliga för barn, kablar som dras genom taket på felaktiga sätt eller ligger oskyddade. Det innebär risk för kortslutning, bränder, ljusbågar eller att plåttak, hängrännor och stuprör kan bli strömförande. Ett annat misstag är att installationer ibland görs på tak som inte är hållbara i de 30-50 år som solpanelerna är tänkta att vara i drift, säger Rikard Larsson, skadeförebyggare på Länsförsäkringar Värmland.

Tips för en säker solcellsinstallation

Som en hjälp på vägen till en säker och trygg solcellsinstallation har vi tagit fram några punkter som är viktiga att ta hänsyn till inför installationen:

 • Begär in offerter på hela installationen.

 • Kontrollera om det företag du tänker välja har den auktorisation som krävs för installationen på Elsäkerhetsverkets webbplats

 • Säkerställ att företaget som utför installationen har en ansvarsförsäkring, om det skulle uppstå läckageskador genom yttertaket.

 • Auktorisationen för installation av solceller på en villa ska innehålla verksamhetstyperna ”Bostäder” och ”Elproduktionsanläggningar”.

 • Fråga efter referensanläggningar och prata gärna med personerna som äger anläggningarna.

 • Anlitar du ett solcellsföretag direkt så kontrollera att de är medlemmar i branschorganisation för solenergi, Svensk solenergi (SSE).

 • Försäkra dig om att du får en tydlig dokumentation och driftsmanual för anläggningen.

Läs mer om installation av solcellsanläggning här

Solcellsbidrag

Från 1 januari 2021 gäller ett nytt bidrag för solceller, det gröna skatteavdraget. Avdraget är på 15 % av totalkostnaden för en solcellsinstallation och ersätter det tidigare solcellsstödet. Du kan som mest få 50 000 kr i skattereduktion, per person och år i investeringsstöd.

Läs mer hos Skatteverket

Så gäller försäkringen

Har du en villaförsäkring hos oss omfattas solcellsanläggningen av den. Är ditt hus försäkrat till ett visst värde kan du behöva kontakta oss för att eventuellt höja beloppet.

Det kan vara klokt att teckna till Allrisk byggnad som tillval till villaförsäkringen då den ger ett åldersavdrag på max 10 000 kr.

Om du får en skada

Får du en skada på din solcellsanläggning eller blir utsatt för stöld har du två år utan åldersavdrag. Sedan sker avskrivning på solcellsanläggningen med 10 % per år. 

En solcellsanläggning är 100 % avskriven efter tolv år.

Behövs bygglov?

I de allra flesta fall krävs inget bygglov för att installera solceller. Enligt Boverket måste dock följande kriterier vara uppfyllda för att en solcellsanläggning ska vara bygglovsbefriad:

 1. Solcellsanläggningen ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial.

 2. Solcellerna ska följa byggnadens form de får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.

 3. De får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret.

 4. Att solenergianläggningen inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området.

Se alla nyheter