Om vi inte är överens

Länsförsäkringar ägs av våra kunder och för oss är det därför extra viktigt att se till så att vi är tydliga när vi lämnar besked och att du som kund förstår varför beslutet ser ut som det gör. Därför vill vi självklart att du hör av dig till oss om du är missnöjd med ett beslut. Vi är naturligtvis beredda att ompröva vårt beslut om det tillkommit nya omständigheter eller om vi missförstått varandra. Om du inte är överens finns det olika vägar att gå.

Om vi inte är överens

1. Be din handläggare titta på ärendet igen

Om du inte är nöjd med ett beslut eller hanteringen av ditt ärende är vi naturligtvis beredda att ompröva det. Kontakta i första hand den person du haft kontakt med.

2. Kontakta vår klagomålsansvariga

Upplever du att du inte får gehör för dina synpunkter hos din handläggare kan du ta ditt ärende vidare till vår klagomålsansvarig (Cecilia Ceder) 054-775 16 31, klagomalsansvarig@LFvarmland.se eller per post: Länsförsäkringar Värmland, Klagomålsansvarig, Box 367, 651 09 Karlstad.
Vår klagomålsansvarige finns registrerad hos Finansinspektionen.

Interna prövningsnämnden

Ditt ärende kommer att prövas i Länsförsäkringar Värmlands interna prövningsnämnd som består av VD (ordförande), Skadechef, chef Affärsområde försäkring, klagomålsansvarig samt två sakkunniga medarbetare. I denna begäran, som bör vara skriftlig, ber vi dig lämna en utförlig motivering till varför du anser vår bedömning felaktig. Avser prövningen ett skadeärende anger du skadenumret. Nämndens uppgift är att gå igenom ärendet för att sedan besluta om bolagets slutliga ställningstagande i ärendet. Prövningen är kostnadsfri för dig.

3. Om du fortfarande inte är nöjd avgör typen av ärende hur du går vidare

• Trafikskadeärenden
Om du har frågor som gäller trafikskadeersättning för personskador kan du istället få ärendet prövat i Trafikskadenämnden, www.trafikskadenamnden.se, 08-522 787 00. Prövningen är kostnadsfri för dig.

• Medicinska ärenden, Personförsäkringsnämnden

Ärenden som rör rent medicinska frågor, där särskild medicinsk kunskap krävs till exempel bedömning av invaliditetsgraden prövas av Personförsäkringsnämnden, www.forsakringsnamnder.se, 08-522 787 20. Prövningen är kostnadsfri för dig.

• Rättsskyddsärenden
Tvister angående rättsskydd kan i vissa fall prövas av Försäkringsförbundets nämnd för rättsskyddsfrågor, www.forsakringsnamnder.se/PFN, 08-522 787 20. Prövningen är kostnadsfri för dig.

• Bankärenden
Länsförsäkringar Bank och Hypotek har en centralt klagomålsansvarig som handlägger bank- och hypoteksklagomål när du som kund inte är nöjd med vårt slutgiltiga beslut. Du kontaktar centralt klagomålsansvarig via post, märk brevet Länsförsäkringar Bank eller Länsförsäkringar Hypotek, Klagomålsansvarig, 106 50 Stockholm.

• Övriga ärenden, Allmänna reklamationsnämnden

Vid tvist i bank- eller försäkringsfrågor har du möjlighet att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) som är en nämnd för alternativ tvistlösning, Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se eller telefon 08-508 860 00. Besöksadress är Kungsholmstorg 5 Stockholm. En anmälan till nämnden måste vara skriftlig. För att nämnden ska pröva ärendet finns bland annat vissa värde- och tidsgränser. Vi åtar oss att medverka i Allmänna Reklamationsnämndens behandling av tvisten. Prövningen är kostnadsfri för dig.

4. Domstol

Du kan även vända dig till domstol för att få ditt ärende prövat. Har du en rättsskyddsförsäkring – som bland annat ingår i hemförsäkringen – kan vi ersätta dina ombudskostnader. Du betalar då enbart självrisken.

Rådgivning i bank- och försäkringsfrågor

Vill du ha kostnadsfri rådgivning finns oberoende organisationer som kan ge råd och tips.

Försäkringsfrågor

Konsumenternas försäkringsbyrå, www.konsumenternas.se, 0200-22 58 00.

Konsumentverket (Hallå Konsument), www.hallakonsument.se

Finansiella tjänster
Konsumenternas Bank- och finansbyrå, www.konsumenternas.se, 0200-22 58 00.

Den kommunala konsumentvägledaren
kan ge råd och information kring försäkrings- och finansiella tjänster.

Fastighetsförmedling

Är du inte nöjd med mäklartjänsten kan du vända dig till klagomålsansvarig - se ovan - eller ansvarig för fastighetsförmedlingen hos oss, som kontaktar mäklaren och/eller dennes arbetsgivare. Fastighetsmäklaren har ett personligt ansvar i sitt uppdrag. Om du har synpunkter på mäklarens tjänsteutövning så kan du vända dig till Fastighetsmäklarinspektionen. Prövningen är kostnadsfri för dig.

Information om preskription

Preskription innebär att din rätt till försäkringsskydd går förlorad och upphör efter en bestämd tid. För att undvika preskription måste du väcka talan mot oss.

Nya preskriptionsregler – gäller skador efter 2015-01-01 och det förhållande som berättigar till försäkringsersättning inträffat efter 2015-01-01.
Den som vill ha försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd måste väcka talan inom tio år från tidpunkten när det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till sådant skydd inträdde.
Om anspråk framställts i rätt tid (10-årsfristen) så är fristen att väcka talan alltid minst sex månader från det att bolaget förklarat att det tagit slutlig ställning till anspråket.

Äldre preskriptionsregler – gäller skador före 2015-01-01.
Du måste väcka talan mot oss inom tre år från det du fick kännedom om din fordran. Och i vart fall inom tio år från det att fordringen tidigast kunnat göras gällande. Har du anmält skadan/händelsen till oss inom angiven tid har du alltid sex månader på dig att väcka talan mot oss efter att vi lämnat slutligt beslut om ersättning.

3. Om du fortfarande inte är nöjd avgör typen av ärende hur du går vidare

 • Trafikskadeärenden
  Om du har frågor som gäller trafikskadeersättning för personskador kan du istället få ärendet prövat i Trafikskadenämnden, www.trafikskadenamnden.se, 08-522 787 00. Prövningen är kostnadsfri för dig.   
 • Medicinska ärenden
  Vid medicinska tvistefrågor kan du vända dig till Personförsäkringsnämnden, www.forsakringsnamnder.se, 08-522 787 20. Prövningen är kostnadsfri för dig.
 • Rättsskyddsärenden
  Tvister angående rättsskydd kan i vissa fall prövas av Försäkringsförbundets nämnd för rättsskyddsfrågorwww.forsakringsnamnder.se, 08-522 787 20. Prövningen är kostnadsfri för dig.

 • Bankärenden
  Länsförsäkringar Bank och Hypotek har en centralt klagomålsansvarig som handlägger bank- och hypoteksklagomål när du som kund inte är nöjd med vårt slutgiltiga beslut. Du kontaktar centralt klagomålsansvarig via post, märk brevet Länsförsäkringar Bank eller Länsförsäkringar Hypotek, Klagomålsansvarig, 106 50 Stockholm
 • Övriga ärenden

  Vid tvist i bank- eller försäkringsfrågor har du möjlighet att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden som är en nämnd för alternativ tvistlösning, Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se eller telefon 08-508-860 00. Besöksadress är Kungsholmstorg 5 Stockholm. En anmälan till nämnden måste vara skriftlig. För att nämnden ska pröva ärendet finns bland annat vissa värde- och tidsgränser. Vi åtar oss att medverka i Allmänna Reklamationsnämndens behandling av tvisten.

4. Domstol

Du kan även vända dig till domstol för att få ditt ärende prövat. Har du en rättsskyddsförsäkring – som bland annat ingår i hemförsäkringen – kan vi ersätta dina ombudskostnader. Du betalar då enbart självrisken.

Rådgivning i försäkringsfrågor

Vill du ha kostnadsfri rådgivning finns oberoende organisationer som kan ge råd och tips.

Försäkringsfrågor 
Konsumenternas försäkringsbyrå, www.konsumenternas.se, 0200-22 58 00. 

Konsumentupplysning
Konsumentverket (Hallå konsument), www.hallakonsument.se, 0771-525 525.

Finansiella tjänster
Konsumenternas Bank- och finansbyrå, www.konsumenternas.se, 0200-22 58 00. 

Den kommunala konsumentvägledaren kan ge råd och information kring försäkrings- och finansiella tjänster.

Är du företagare?

Här hittar du all information om hur du som företagare ska gå tillväga.

Till företagssidan