Policy för ansvarsfulla investeringar och ägarstyrning

Som företrädare för dig som är försäkrings- eller fondsparare hos Länsförsäkringar agerar vi för att skapa största möjliga värde i förvaltningen av ditt sparande.

Länsförsäkringar ABs Policy för ansvarsfulla investeringar och ägarstyrning definierar den strategiska riktningen, övergripande mål, ramarna och ambitionsnivån för området. Ta del av policyn i sin helhet via länken.
Länsförsäkringar ABs policy för ansvarsfulla investeringar

Länsförsäkringar AB placerar kapital direkt och indirekt i olika tillgångsslag. Denna policy omfattar direktägda portföljbolag inom tillgångsslagen aktier och företagsobligationer, samt i tillämplig utsträckning andra direktägda tillgångsslag. För indirekt ägda tillgångsslag ska policyn tillämpas i den utsträckning det är möjligt att utöva inflytande.

Länsförsäkringar ABs övergripande mål i förvaltningen av kapitalet är att långsiktigt skapa största möjliga värde. Arbetet med ansvarsfulla investeringar och ägarstyrning ska bedrivas inom ramen för det övergripande målet och avser bidra till hållbart värdeskapande. Med syfte att uppnå hållbart värdeskapande över tid tillämpar Länsförsäkringar AB olika ansvarsfulla investeringsstrategier som säkerställer att hållbarhetsfaktorer integreras i investeringsprocessen likväl som ägarstyrningenoch påverkansarbete mot utvalda bolag.

Länsförsäkringar AB för regelbundet dialoger med företrädare för bolag i primärt Sverige och övriga nordiska länder. För bolag utanför Norden samarbetar vi i stor utsträckning med anlitade externa förvaltare. Som huvudregel deltar vi valberedningar i de bolag där Länsförsäkringar AB är en betydande ägare. Detsamma gäller för deltagande på bolagsstämmor och nyttjande av rösträtter, samt i de fall där det bedöms föreligga betydande hållbarhetsrisker för bolaget.