Om vi inte är överens

Länsförsäkringar ägs av våra kunder och för oss är det därför extra viktigt att se till så att vi är tydliga när vi lämnar besked och att du som kund förstår varför beslutet ser ut som det gör. Därför vill vi självklart att du hör av dig till oss om du är missnöjd med ett beslut. Vi är naturligtvis beredda att ompröva vårt beslut om det tillkommit nya omständigheter eller om vi missförstått varandra. Om du inte är överens finns det olika vägar att gå. 

Om vi inte är överens

Be handläggaren titta på ärendet igen

Om ni inte är nöjda med ett beslut eller hanteringen av ett ärende är vi naturligtvis beredda att ompröva det. Kontakta i första hand den person ni haft kontakt med.

1. Be din handläggare titta på ärendet igen

Om du inte är nöjd med ett beslut eller hanteringen av ditt ärende är vi naturligtvis beredda att ompröva det. Kontakta i första hand den person du haft kontakt med.

2. Kontakta vår klagomålsansvariga

Upplever du att du inte får gehör för dina synpunkter hos din handläggare kan du ta ditt ärende vidare till våra klagomålsansvariga; Cecilia Ceder 054-775 16 31 eller Charlotte Söderlund 054-775 15 77, Klagomalsansvarig@LFvarmland.se eller per post: Länsförsäkringar Värmland, Klagomålsansvarig, Box 367, 651 09 Karlstad.

Våra klagomålsansvariga finns registrerade hos Finansinspektionen.

Interna prövningsnämnden

Ditt ärende kommer att prövas i Länsförsäkringar Värmlands interna prövningsnämnd som består av VD (ordf), skadechef, marknadschef och klagomålsansvarig. I denna begäran, som bör vara skriftlig, ber vi dig lämna en utförlig motivering till varför du anser vår bedömning felaktig. Avser prövningen ett skadeärende anger du skadenumret. Nämndens uppgift är att gå igenom ärendet för att sedan besluta om bolagets slutliga ställningstagande i ärendet. Prövningen är kostnadsfri för dig.

Bankärenden

Länsförsäkringar Bank och Hypotek har en centralt klagomålsansvarig som handlägger bank- och hypoteksklagomål när du som kund inte är nöjd med vårt slutgiltiga beslut. Du kontaktar centralt klagomålsansvarig via post, märk brevet Länsförsäkringar Bank eller Länsförsäkringar Hypotek, Klagomålsansvarig, 106 50 Stockholm

Domstol

Om du fortfarande inte är nöjd kan ni även vända er till domstol för att få ärende prövat. Har ni en rättsskyddsförsäkring kan vi ersätta era ombudskostnader. Då betalar ni enbart självrisken.

Tvist om värdet av vissa skador kan i vissa fall hänskjutas till avgörande genom skiljedom. 

Rättsskyddsärenden

Tvister angående rättsskydd kan i vissa fall prövas av Försäkringsförbundets nämnd för rättsskyddsfrågorwww.forsakringsnamnder.se, 08-522 787 20.