Ett aktivt arbete med miljöfrågor

Länsförsäkringar Värmland tar ett aktivt ansvar för miljön. Vi eftersträvar att minska miljöpåverkan i alla delar av verksamheten. Vår miljöpolicy och våra konkreta insatser bidrar till en hållbar utveckling i samhället.

Minskade skador

En villa som totalförstörs genom brand medför ett utsläpp av cirka 25 ton koldioxid. En vattenskada i bostaden innebär ca 300 kg i utsläpp av koldioxid. Därför är vårt arbete med att försöka undvika skador värdefullt.

Några exempel på åtgärder som vi genomför:

  • Vi genomför elbesiktningar och andra besiktningar på lantbruk för att minska risken för brand. 
  • Vi delar ut brandvarnare och installerar vattenlarm vid nyteckning av villa- och hemförsäkring. 
  • Vi installerar vattenlarm i samband med vattenskador i kök. 
  • Vi bidrar med kunskap i skadeförebyggande arbete kopplat till klimatrelaterade naturskador.

Utbildning och påverkan

  • Vi påverkar våra anlitade avtalsentreprenörer genom utbildning och kravställande så att de uppfyller våra krav på miljö-prestanda.
  • Vi ger aktiv information genom media och hemsida om skadeförebyggande åtgärder riktade till allmänheten.

Genom vår hemsida informeras kunden också om vilka åtgärder
som kunden kan göra själv.

Systematiskt miljöarbete

Sedan 2003 är bolaget miljöcertifierade enligt ISO 14001 vilket innebär att vi hela tiden arbetar för att förbättra vårt miljöarbete.

Sedan dess har vi kraftigt minskat vårt koldioxidutsläpp vid tjänsteresor. Det har skett bland annat genom att vi använder videokonferensutrustning och telefonmöten. När vi behöver resa styr vi mot att använda tåg i första hand. När vi behöver använda bil i tjänsten skall vi använda oss av bilar som är klassade som miljöfordon.

Vi arbetar också med våra arbetsprocesser för att arbeta smartare, exempelvis genom att digitalisera våra handlingar och därmed minska både på pappersförbrukning och transporter.

Certifikat ISO 14001 Länsförsäkringar Värmland

Vår miljöpolicy

Vi ska...

i de beslut vi tar och i de handlingar vi utför ta miljöhänsyn så att vi genom ständiga förbättringar minskar vår miljöpåverkan och förebygger föroreningar inom vår verksamhet.

Vi ska...

uppfylla lagar och förordningar samt samarbeta med myndigheter och organisationer så att vårt miljöarbete utformas i samklang med samhällets miljömål.

Vi ska...

öka vår miljökompetens och genom vårt engagemang i miljöfrågor påverka våra kunder och leverantörer.

Så att vi...

bidrar till en hållbar utveckling i samhället och att vi uppfattas som ett trovärdigt alternativ vad gäller miljöarbete inom bank och försäkring.

I Länsförsäkringar Värmland ska vi…

i första hand arbeta för att minska våra utsläpp av koldioxid samt för att minska frekvensen brand- och vattenskador.