Dokument & länkar

Länsförsäkringar Bank: januari – juni 2019

”Det andra kvartalet 2019 var ytterligare ett framgångsrikt kvartal för Länsförsäkringars bankverksamhet. Länsförsäkringar Bank uppvisade ett starkt finansiellt resultat och fortsätter att ha en god tillströmning av nya kunder. Till det ser vi en fortsatt positiv tillväxt i affärsvolymer inom samtliga affärssegment, vilket leder till stadigt växande marknadsandelar. En bidragande faktor till framgångarna är vår uttalade strategi där vi erbjuder en helhet inom såväl bank och försäkring, både lokalt och digitalt. Vi är övertygade om att den höga kundnöjdheten kan förklaras av Länsförsäkringars starka lokala förankring kombinerat med de kontinuerliga satsningarna inom det digitala området. Vi har även, i början av det andra kvartalet, framgångsrikt implementerat ett nytt kärnbanksystem. Systembytet utgör en viktig milstolpe för bankverksamheten och den nya moderna systemplattformen kommer bidra till en ännu bättre förmåga att möta kunderna inom det digitala området samt öppna upp för ytterligare möjligheter att utveckla framtidens digitala banktjänster. Därtill lanserades i juni Länsförsäkringars plattform för Open Banking med ambitionen att bygga nya innovativa tjänster som underlättar vardagen samt skapar trygghet och mervärde för kunden”, säger Sven Eggefalk, verkställande direktör, Länsförsäkringar Bank

Perioden i korthet, koncernen

 • Rörelseresultatet ökade 8 procent till 957,8 (888,2) Mkr och räntabiliteten på eget kapital uppgick till 9,8 (10,3) procent.
 • Räntenettot ökade 4 procent till 2 272 (2 193) Mkr.
 • Rörelseintäkterna ökade 8 procent till 1 960 (1 811) Mkr.
 • Rörelsekostnaderna ökade 7 procent till 933,6(873,7) Mkr.
 • Kreditförlusterna uppgick netto till 69,0 (49,0) Mkr, vilket motsvarar en kreditförlustnivå på 0,04 (0,04) procent.
 • Affärsvolymerna ökade 12 procent till 616,6 (551,3) Mdkr.
 • Inlåningen ökade 11 procent till 115,9 (104,4) Mdkr. Utlåningen ökade 9 procent till 301,7 (275,8) Mdkr.
 • Kärnprimärkapitalrelation för Konsoliderad situation uppgick den 30 juni 2019 till 14,6 (15,0*) procent.
 • Antalet kunder med Länsförsäkringar som huvudbank ökade med 9 procent, antalet bankkort ökade med 10 procent.
 • I april 2019 genomförde Länsförsäkringar Bank slutimplementeringen av projektet med att ersätta bankens IT-plattform med det nya kärnbanksystemet, BaNCS.

  Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period 2018.
  * Avser 31 mars 2019.

Läs mer
https://www.lansforsakringar.se/finansiellt-bank/
  

För ytterligare information kontakta:

Sven Eggefalk, vd Länsförsäkringar Bank AB,
08-588 414 37, 070-240 47 04


Anders Borgcrantz, CFO, Länsförsäkringar Bank AB,
08-588 412 51, 073-964 12 51

Martin Rydin, Treasurychef Länsförsäkringar Bank AB,
08-588 412 79, 073-964 28 23

Stefan Karkamanis, Investor Relations, Länsförsäkringar Bank AB,
08-588 402 90, 072-310 00 80
  

Denna information är sådan som Länsförsäkringar Bank AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juli 2019 kl. 12:00 CET.


Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Se alla pressmeddelanden

Dokument & länkar