Om vi inte är överens

Länsförsäkringar ägs av våra kunder och för oss är det därför extra viktigt att se till så att vi är tydliga när vi lämnar besked och att du som kund förstår varför beslutet ser ut som det gör. Därför vill vi självklart att du hör av dig till oss om du är missnöjd med ett beslut. Vi är naturligtvis beredda att ompröva vårt beslut om det tillkommit nya omständigheter eller om vi missförstått varandra. Om du inte är överens finns det olika vägar att gå.

Kvinna sitter vid köksbordet och ringer på sin mobil, foto.
If we do not agree

1. Hör av dig till din handläggare

Är du inte nöjd med ett beslut eller hanteringen av ditt ärende. Det mesta kan klaras upp om vi pratas vid. Vet du inte vem du ska vända dig till?  Hör av dig så hjälper vi dig tillrätta.

2. Omprövning

Upplever du att du inte får gehör för dina synpunkter eller inte är nöjd med beslutet kan du begära en ny prövning av skaderegleringsteamet tillsammans med handläggarens chef. Fyll i formuläret som finns längre ned på sidan. 

3. Begär prövning i intern nämnd

Är du fortfarande inte nöjd med det beslut du fått kan du få ditt ärende slutligt prövat i vår interna Överprövningsnämnd. Nämnden prövar det flesta ärenden med några undantag som till exempel medicinska bedömningar, rättsskyddsfrågor och värderingsfrågor. Se nedan för andra sätt att få dessa ärenden prövade.

Anmälan till nämnden gör du skriftligt och vi ser gärna att du också beskriver varför du tycker att beslutet ska ändras.

Välj hur du anmäler ett ärende till nämnden:

  • Mejla namnd.uppsala@lansforsakringar.se ange Överprövningsnämnd i ämnesfältet
  • Skriv brev till Länsförsäkringar Uppsala, Överprövningsnämnd, Box 2147, 750 02 Uppsala
  • Prövningen är kostnadsfri för dig.

Bankärenden

Länsförsäkringar Bank har en centralt klagomålsansvarig som handlägger bankklagomål om du som kund inte är nöjd med vårt lokala slutliga beslut. Så här kontaktar du bankens klagomålsansvarig:

Överprövningsnämnden och klagomål

Susanne Fagerberg är anmäld till Finansinspektionen som klagomålsansvarig för Länsförsäkringar Uppsala. Susanne Fagerberg är också ordförande i Överprövningsnämnden. Hennes uppgift är att ge dig opartisk vägledning. Ring 018-685689 eller skicka e-post till kundsynpunkter.uppsala@lansforsakringar.se

Prövning utanför Länsförsäkringar

Trafikskadeärenden

Har du frågor som gäller trafikskadeersättning för personskador kan du få ärendet prövat i Trafikskadenämnden, www.trafikskadenamnden.se, 08-522 787 00. Prövningen är kostnadsfri för dig.

Medicinska ärenden

Vid medicinska tvistefrågor kan du vända dig till Personförsäkringsnämnden. Mer information finns på www.forsakringsnamnder.se, 08-522 787 20. Prövningen är kostnadsfri för dig.

Rättsskyddsärenden

Tvister som gäller rättsskydd kan i vissa fall prövas av Försäkringsförbundets nämnd för rättsskyddsfrågor,

www.forsakringsnamnder.se, 08-522 787 20. Prövningen är kostnadsfri för dig.

Övriga ärenden

Du som privatperson kan vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) i bank- och försäkringsärenden om du anser att vårt beslut är felaktigt. Mer information finner du på www.arn.se.

Kontakta ARN: 08-508 860 00 eller Box 174, 101 23 Stockholm för att få din sak prövad. Besöksadress är Kungsholmstorg 5.

Länsförsäkringar Uppsala och Länsförsäkringar Bank åtar sig att medverka i tvistelösning i ovanstående nämnder.

Domstol

Du kan väcka talan mot din försäkringsgivare eller bank vid allmän domstol. Rättsskyddsförsäkring kan i vissa fall gälla vid tvisten.

Preskriptionsregler

Preskription innebär att du kan förlora din möjlighet till ersättning från försäkringen om du inte framställer ditt krav inom en viss tid.

Du förlorar din rätt till försäkringsersättning eller annat skydd om du inte väcker talan mot oss inom tio år från den tidpunkt när det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till sådant skydd inträdde. Om anspråk framställts till oss inom den tid som angetts här ovan, har du alltid sex månader på dig att väcka talan mot oss, sedan vi tagit slutlig ställning till anspråket.

Vid annan försäkring än konsumentförsäkring har vi rätt att skriftligen förelägga det försäkrade företaget att väcka talan senast ett år från det att företaget fick del av föreläggandet.

Kostnadsfri konsumentrådgivning i försäkrings- och bankfrågor

Konsumenternas försäkringsbyrå, 0200 - 22 58 00
www.konsumenternas.se

Konsumentverket (Hallå konsument)
www.hallakonsument.se


Konsumenternas Bank- och finansbyrå, 0200 - 22 58 00
www.konsumenternas.se


Konsumentvägledaren i din kommun.

Ekonomisk värdering

Kommer vi inte överens om värdet på det som ska ersättas kan du begära ett utlåtande av en värderingsman som är förordnad av Svenska Handelskammaren. Värderingsmannen tillämpar villkorens värderingsregler.

Läs mer på www.besiktning.nu

Värderas egendomen till högre värde svarar Länsförsäkringar för värderingskostnaden. Vid samma eller lägre värde betalar du del av värderingskostnaden.

Fastighetsförmedling

Om du är missnöjd med mäklartjänsten ska du i första hand vända dig till din fastighetsmäklare eftersom mäklaruppdraget är ett uppdrag med ett personligt ansvar. Du kan även kontakta Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings oberoende kundombudsman hos Mäklarsamfundet, som hjälper dig med de frågor du har om mäklartjänsten och vad som ingår i mäklarens uppdrag. Läs mer på Fastighetsförmedlingens webbplats

Kontakta vår klagomålsansvariga

Kontakta vår klagomålsansvariga
Så behandlar vi dina personuppgifter

Konsumenternas

Konsumenternas bank- & finansbyrå och försäkringsbyrå lämnar upplysningar och rådgivning i bank- och försäkringsfrågor.

Du når dem på 0200-225800.

Läs mer på: http://www.konsumenternas.se och i klagoguiden.

Är du företagare?

Här hittar du all information om hur du som företagare ska gå tillväga.

Till företagssidan