Ansvarsfulla kundrelationer och affärer

Det här området är det som härrör till det ekonomiska ansvarstagandet. Vi har landat i fyra stycken fokusområden enligt nedan.

Affärsetik och företagskultur

Ambitionen är att:

 • visa på ledningens åtagande och ansvarighet genom att hållbarhetsaspekter är integrerat i den affärsövergripande styrningen och mål som speglar åtagandet att ta ett hållbart ansvar. T.ex. är hållbarhet ett av fem övergripande verksamhetsmål.
 • vi tillhandahåller inte tjänster eller ingår avtalsmässig relation med en  partner/ leverantör som kränker de mänskliga rättigheterna. Vi strävar efter att ställa krav på hållbar ansvarstagande i hela värdekedjan, genom krav i avtal och att revidera och följa upp att dessa fullföljs.
 • Vi arbetar aktivt med att så långt det är möjligt garantera informationssäkerhet och kundintegritet för alla våra kunder/ leverantörer/ partners.
 • Vi har rutiner för och vidtar åtgärder för att förhindra penningtvätt, bedrägeri och finansiering av brottslig verksamhet.

Ansvarsfull försäljning och rådgivning

Ambitionen är att:

 • aktivt dela med oss av relevant information på ett transparent och lättillgängligt sätt för att främja hållbara kundrelationer.
 • erbjuda och främja tjänster som i hela livscykeln, är socialt och miljömässigt fördelaktiga och som minskar skadlig påverkan på samhälle och miljö som t.ex. fonder med miljö- eller etisk inriktning.
 • inom fond-, kapital och pensionsförvaltningen verkar vi för att de bolag som Länsförsäkringar AB och dess fonder investerar i ska följa de internationella konventioner och överenskommelser som Sverige har skrivit.
 • lägga stor vikt vid hållbarhetsfrågor vid kreditgivning. T.ex. genom att främja kundens möjligheter till att klara åtagandet och våga säga nej när en affär inte är hållbar.
 • arbeta aktivt med konsumentservice, klagomåls-& tvistlösning genom vår klagomålsansvarig. T.ex. kan du alltid begära att få ditt ärende prövat i vår överprövningsnämnd.

Hållbara investeringar

Ambitionen är att:

 • Hållbarhetsfrågor utgör en viktig komponent inom vår kapitalförvaltning. Utgångspunkt för våra hållbara investeringar är ett antal hållbarhetsmål enligt agenda 2030. Vi investerar t.ex. i gröna fastigheter, mikrolån och certifierad skog.i söker investeringar i lokala bolag med en tydlig koppling till våra väsentliga fokusområden (människor och samhälle, miljö- och klimatansvar och ansvarsfulla kundrelationer och affärer).
 • Vi söker investeringar i lokala bolag med en tydlig koppling till våra väsentliga fokusområden (människor och samhälle, miljö- och klimatansvar och ansvarsfulla kundrelationer och affärer).

Antikorruption

 • Vi arbetar proaktivt med riskerna för korruption genom att höja medvetenheten om korruption hos anställda, företrädare, entreprenörer och leverantörer.

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.