Vilka beslut ska fattas om barnen?

När ni som föräldrar till gemensamma barn separerar och inte längre ska bo ihop ska ni fatta beslut i frågorna om barnens boende, umgänge och ibland också om vårdnaden om barnen.

Vårdnad

Barnet står från födslen under vårdnad av båda föräldrarna, om dessa är gifta med varandra, och i annat fall av modern ensam. Föräldrar som bor ihop har i majoriteten av alla familjer gemensam vårdnad om barnet. 

Den som har vårdnaden om ett barn har ansvar för barnets personliga förhållanden. Det innebär bland annat rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnet. Det kan handla om skolgång, sjukvård, folkbokföring och ansökan om pass. Vårdnadshavaren ska ta hänsyn till den andra föräldern och barnet.

Vårdnaden fortsätter att vara gemensam även efter separationen utan att något särskilt beslut måste fattas om detta.

Stadigvarande boende

Barnet har sitt huvudsakliga boende hos en av föräldrarna och är vanligtvis också folkbokförd hos denne.

Växelvis boende

Barnet bor lika mycket hos båda sina föräldrar, exempelvis varannan vecka hos vardera föräldern.

Umgänge

Ett barn har som utgångspunkt rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor tillsammans med. Hur umgänget ska se ut ska bestämmas utifrån vad som är bäst för barnet. Båda föräldrarna har ett gemensamt ansvar för att barnet ska få den kontakt det behöver med den förälder som det inte bor tillsammans med.