Vad kostar en domstolsprocess?Vad kostar en domstolsprocess?

På samma sätt som det är svårt att på förhand veta hur lång tid domstolsprocessen kommer att ta är det svårt att på förhand uppskatta vad den kommer att kosta. Huvudregeln för rättegångskostnader i tvister om barn är att varje förälder betalar för sitt ombud oavsett vad utgången blir i målet. Det finns en undantagsregel som innebär att domstolen kan beslut att en förälder även ska betala den andra förälderns rättegångskostnader. Denna undantagsregel tillämpas om ena parten medvetet anses ha saboterat rättegången genom till exempel försummelse eller utebliven närvaro, eller om någon gång på gång stämmer den andre föräldern och startar tvister som på förhand kan anses som meningslösa.

Rättsskydd

Om du hamnar i en tvist och behöver anlita juridisk hjälp täcker din rättsskyddsförsäkring delar av kostnaden för ombuds- och rättegångskostnader. Rättsskyddsförsäkringen ingår i våra hem-, villa- och fritidshusförsäkringar. Hur rättsskyddet tillämpas beror både på vilken typ av tvist det gäller och vilken försäkring du har. I försäkringsvillkoret framgår vad som omfattas och vilka förutsättningar som ska vara uppfyllda.

Det är det ombud du anlitar som ansöker om att du ska få använda det rättsskydd som ingår i din försäkring. Vi går i varje enskilt fall igenom förutsättningarna för rättsskydd utifrån villkoret och meddelar sedan ett beslut om du kan använda rättsskyddet i din försäkring eller inte. För att rättsskydd ska kunna beviljas för tvist om vårdnad, boende, umgänge och/eller underhåll till barn är en grundförutsättning att tvisten uppkommer tidigast ett år efter det att äktenskapet, partnerskapet eller sammanboendet upphörde. Du kan läsa mer om rättsskyddet i din försäkring här.

Om rättsskydd kan beviljas ersätter försäkringen skäliga kostnader för ditt ombuds arvode samt de kostnader som ombudet behöver lägga ut för bland annat bevisning. Försäkringen omfattar även motpartens rättegångskostnader om domstolen beslutar att du ska betala dessa.

Om du beviljas rättsskydd har du en självrisk på 20 % av de totala kostnaderna, dock lägst grundsjälvrisken. Rättsskyddsförsäkringen gäller för kostnader upp till den timkostnadsnorm som regeringen fastställer varje år enligt rättshjälpslagen. Timkostnadsnormen är en timtaxa som varje år fastställs av regeringen och som främst styr ersättningen till offentliga försvarare och målsägandebiträden m.fl. Det är vanligt att de ombud som arbetar med tvister om barn debiterar en högre kostnad per timme än timkostnadsnormen. Du får då betala mellan­skillnaden själv. Ersättningen från rättsskyddet betalas ut direkt till ombudet när tvisten är avslutad och vi bedömer då om kostnaderna är skäliga.

Vad domstolstvisten kommer att kosta beror på hur lång tvisten blir, dvs hur många timmar ditt ombud arbetar med tvisten, och det arvode som ditt ombud debiterar per timme.

 

Rättshjälp

För den som inte har en försäkring som innehåller möjlighet till rättsskydd finns det möjlighet att ansöka om att få delar av kostnaderna för tvisten ersatta genom rättshjälp. Ansökan om rättshjälp ges in av det ombud du anlitar. Ditt ombud förordnas då till ditt rättshjälpsombud. Ett rättshjälpsombud får endast ta betalt i enlighet med timkostnadsnormen per arbetad timme. Av den totala kostnaden för ditt ombud betalar du en viss procentsats som beräknas utifrån din ekonomiska situation.

Huvudregeln är att du ska utnyttja rättsskyddet i din försäkring när du behöver ekonomisk hjälp i en tvist. Om du har rätt till rättsskydd enligt villkoret i din försäkring kan du alltså inte ansöka om rättshjälp. Du har inte heller rätt till rättshjälp om du borde ha skaffat en försäkring med rättsskydd i men struntat i det. Rättshjälp beviljas endast den som har ett ekonomiskt underlag som understiger 260 000 kr per år enligt den beräkning som görs enligt reglerna i Rättshjälpslagen. Du kan läsa mer om rättshjälp här!