Vad händer om ni föräldrar inte kan komma överens i frågor om barnen?

Om ni som föräldrar inte kan enas om hur det ska bli för barnet efter separationen när det kommer till frågorna om vårdnad, boende eller umgänge är det domstolen som fattar dessa beslut. .. För att domstolen ska kunna fatta beslut i dessa frågor krävs det att en av er inleder en process om detta vid domstolen. Domstolen kommer då att reglera de frågor om barnen som ni inte kan enas om utifrån vad domstolen anser är barnets bästa. Domstolen kommer att skriva ett beslut/en dom i vilken det står vad som ska gälla för barnet. Domstolens dom gäller till dess att domstolen ändrar domen genom ett nytt beslut/en ny dom. Ni föräldrar kan också själva komma fram till att frågorna om vårdnad, boende och/eller umgänge ska regleras på ett annat sätt än i domen genom ett avtal som godkänts av familjerätten och undertecknats av er båda.

Hur går en domstolsprocess rörande frågor om vårdnad, boende och umgänge med barn till?

 

Stämning och svaromål


1. Den förälder som vill att domstolen ska döma i frågor om vårdnad, boende och/eller umgänge med barn ska skicka in en ansökan om detta till domstolen. Denna ansökan kallas stämningsansökan. I stämningsansökan ska föräldern uppge hur den vill att domstolen ska döma (sina yrkanden) Om föräldrarna är gifta och mål om skilsmässa redan pågår kan man i det målet också ta upp frågor om vårdnad, boende och umgänge.

2. Tingsrätten skickar därefter över stämningsansökan till den andra föräldern. Den andra föräldern ska då skicka in ett skriftligt svar (ett svaromål) till tingsrätten med sin inställning, dvs om man medger (går med på) eller bestrider (motsätter sig) den stämmande förälderns yrkanden. I sitt svar till tingsrätten har föräldern också möjlighet att själv framställa egna yrkanden om hur domstolen ska döma i målet.

3. Om den svarande föräldern går med på det som begärs i stämningsansökan kommer domstolen själv bedöma om det är för barnets bästa. För att bedöma detta tar domstolen ofta hjälpa av socialnämnden i kommunen som får yttra sig om det som föräldrarna är överens om. Om socialnämnden inte har något emot överenskommelsen kan tingsrätten skriva en dom och avsluta målet.

Möte - Muntlig förberedelse vid domstolen

4. Om den svarande föräldern inte går med på det som begärs i stämningsansökan – dvs om föräldrar inte är överens – kallar domstolen till ett första möte, en s.k. muntlig förberedelse.

Inför mötet vid domstolen hämtar domstolen ofta in en liten utredning om föräldrarna och barnen, en s.k. Snabbupplysning. Domstolen kontaktar då Socialnämnden i barnens kommun som ska ange om föräldrarna och barnen förekommer i deras register. Ofta träffar socialsekreterarna också föräldrar och barn för separata samtal. Det som sägs i dessa samtal tillsammans med registerutdragen redovisas skriftligt till domstolen inför sammanträdet.