Råd och stöd

När man som föräldrar står inför att separera kan det finnas många frågor som behöver besvaras. Ni som känner både er själva, varandra och barnet bäst har många gånger själva svaren på de flesta frågor, även om de beslut som ska fattas kan vara svåra att genomföra.  En separation innebär att relationen mellan er kommer att avslutas, samtidigt som era gemensamma barn kommer att fortsätta att förena er som föräldrar. För den som vill ha råd och stöd i denna situation kan detta fås på olika håll.

 

Samarbetssamtal för er föräldrar

Familjerätten i Uppsala kommun erbjuder föräldrar kostnadsfria samarbetssamtal. Samarbetssamtal kan hjälpa er som separerade föräldrar att hitta former för hur ni ska komma överens i frågorna rörande vårdnad, boende och umgänge för era gemensamma barn. Förutsättningen för att samarbetssamtal ska kunna äga rum är att ni båda vill delta. I samarbetssamtalen är det ni själva som ska komma fram till och ansvara för de beslut som fattas kring barnet. Ett avtal som godkänts av familjerätten och undertecknats av båda föräldrarna har samma rättsliga verkan som en dom från domstolen. Att skriva avtal hos familjerätten kan ibland följa som en naturlig del av samarbetssamtal. Om ni som föräldrar kan komma överens undviker ni en framtida tvist i domstol. Vad som sägs i samtalen hos familjerätten registreras inte någonstans, de är kostnadsfria och sker under sekretess. Ni kan läsa mera om dessa samarbetssamtal på Uppsala kommuns hemsida. 

 

Juridisk rådgivning

Den som vill veta mera om lagstiftningen om vårdnad, boende och umgänge om barn kan boka ett möte för rådgivning hos en jurist eller advokat som arbetar med dessa frågor. Du kan i detta möte få information om vilka rättigheter och skyldigheter du har som förälder och vilka rättigheter ditt barn har, hur en domstolsprocess går till och hur domstolen brukar döma i mål som ditt. Att du bokar ett möte för juridisk rådgivning innebär inte att du därefter måste företrädas av ett ombud i dessa frågor. Det innebär bara att du kan fatta de beslut som måste fattas utifrån en större kunskap om hur lagstiftaren – och därmed också en domstol – skulle bedöma den situation ditt barn befinner sig i. På Advokatsamfundets hemsida kan du söka fram de advokater som arbetar med dessa frågor i ditt närområde. Vare sig Länsförsäkringar Uppsala eller Uppsala tingsrätt får rekommendera till vilken jurist/advokat ni ska vända er.

Vad är det för skillnad mellan en jurist och en advokat?

Titeln advokat är en skyddad titel och endast den som är medlem i Advokatsamfundet och arbetar på en advokatbyrå får kalla sig för advokat. För att bli antagen till Advokatsamfundet krävs bl a att man har en jur kand-examen från universitet och att man i minst tre år har ägnat sig åt praktisk kvalificerad juridisk verksamhet. För att beviljas inträde i Advokatsamfundet måste man därtill avlägga en muntlig examen. Att advokat är en skyddad titel innebär att den som kallar sig för advokat utan att vara medlem av Advokatsamfundet gör sig skyldig till brott.


Advokater står under tillsyn av Advokatsamfundet. Det innebär att en advokat måste följa det etiska regelverk som finns för advokater. Regelverkets huvudsakliga syfte är att värna klientens intresse. Advokats tystnadsplikt är därtill reglerad i lag. Advokatsamfundets disciplinnämnd utöver tillsyn av advokaterna. Om disciplinnämnden anser att en advokat har brutit mot det advokatetiska regelverket kan advokaten tilldelas en disciplinär påföljd.

Med en jurist avser man ofta en person som har en jur kand-examen. Ordet jurist är dock inte någon skyddad titel. Det innebär att det inte finns några krav på utbildning eller erfarenhet för att få kalla sig jurist i Sverige. För jurister finns inget etiskt regelverk som reglerar deras verksamhet på samma sätt som för advokater.

Känslomässig rådgivning för dig som förälder

Att familjer med barn separerar är idag inget ovanligt. Men en separation är ofta påfrestande för alla inblandade och vi reagerar och hanterar ofta det som sker på olika sätt. Om du själv är i kris kan du behöva stöd och hjälp för att orka ta hand om både din egen och barnets situation. Ibland kan man behöva professionell hjälp. Detta kan du söka hos en kurator på vårdcentralen. Du kan också söka en psykolog eller psykoterapeut hos en privat rådgivare.

Du kan också få samtalsbehandling hos privatpraktiserande terapeuter eller hos Svenska kyrkan. Ni möter då personer som är vana att möta människor som går igenom svåra situationer. Dessa samtal kan du som förälder genomföra på egen hand eller gemensamt med den andra föräldern.

Barnens behov vid en separation

För en del barn kan det vara bra att få prata med andra vuxna, till exempel någon vän till er vuxna som barnet känner förtroende för. Eftersom barn ofta är lojala med sina föräldrar är det lättare om du som förälder talar om för barnet att det är okej att prata med andra om separationen. Om du tror att ditt barn behöver ytterligare hjälp kan du beroende på barnets ålder söka denna hjälp för barnet på en vårdcentral, barn- och ungdomspsykiatrin (bup), bvc, en barnläkarmottagning eller hos elevhälsan på barnets skola.