Hur lång tid tar en domstolsprocess

En domstolsprocess avseende det egna barnet är i regel något som alltid är påfrestande för alla inblandade. Såväl föräldrar som barn får leva i ovisshet om hur det kommer att bli så länge tvisten pågår.

Det är svårt att på förhand uppskatta hur lång tid en domstolsprocess kommer att ta. Det avgörs av flera faktorer. Ni föräldrar kan alltid komma överens och be domstolen skriva ner er överenskommelse i en dom. Detta är alltid det mest effektiva sättet att avsluta en tvist vid domstol och att ni som föräldrar själva kommer överens om de frågor som domstolen ska pröva är också det som är bäst för barnet och för er framtid som föräldrar till barnet.

Hur lång tid som tvisten vid domstolen tar beror också på hur lång tid socialnämnden behöver för att göra sin utredning. En utgångspunkt är att socialnämndens utredning ska vara färdig att skicka in till tingsrätten inom fem månader från det att tingsrätten fattade ett beslut om att en utredning ska göras. I de fall socialnämnden inte hinner färdigt på denna tid begär de ytterligare tid och detta beviljar domstolen i regel alltid. Tvistens längd påverkar också av hur fort domstolen kan genomföra en förhandling och om tingsrättens dom överklagas till hovrätten, om hovrätten meddelar prövningstillstånd, när hovrätten har möjlighet att genomföra en huvudförhandling och om hovrättens dom därefter överklagas av någon av parterna.

Vid en genomgång av Länsförsäkringar Uppsalas statistik ser vi att det i våra ärenden tar i genomsnitt 208 dagar från det att en ansökan om rättsskydd kommit in till dess att vårt ärende är avslutat.