Föräldrarnas förmåga att samarbete är avgörande för barnets möjlighet att hantera separationen

Det är ni föräldrar som känner ert barn bäst, det är därför ni som har bäst förutsättningar att ta beslut som är bäst för just ert barn. Oavsett vad som händer är det ni som föräldrar som har både rätt och en skyldighet att fatta beslut om hur barnets nya framtid ska se ut. Dessa beslut kring barn ska alltid fattas utifrån vad som är bäst för barnen och utifrån respektive förälders förutsättningar.

Oavsett hur frågorna om vårdnad, boende och umgänge löses är det en faktor som är av störst betydelse för barnets möjligheter att bearbeta separationen; föräldrarnas förmåga att samarbeta och föräldrars förmåga att sätta barnets behov före den egna konflikten.

 • Statistik från Statistiska centralbyrån visar att år 2014 upplevde 51 484 hemmaboende barn en separation mellan sina föräldrar. Uppgifter omfattar såväl barn som bor i s.k. kärnfamiljer som ombildade familjer. De barn som i Sverige berör av vårdnadstvister har en medelålder på åtta år.
 • Även om en separation innebär en stress och påfrestning för föräldrar och barn så tål barn vanligtvis den stress och påfrestning som en separation innebär
 • Beslut som båda föräldrarna kan vara överens om är i regel de bästa besluten för barnet eftersom barnet då upplever samverkande och nöjda föräldrar.
 • Om det uppstår en konflikt mellan de separerande föräldrarna som inte får någon lösning så drabbar detta barn på både kort och lång sikt.
 • Konflikter mellan föräldrar efter separationen kan bidra till att barnet utvecklar ohälsa. Fortsatta föräldrakonflikter är en omständighet som har en mycket negativ inverkan på barns mående efter separationen eftersom barnet tvingas leva under hög stressnivå under lång tid.
 • Ju högre konfliktnivå desto sämre mår barnet.
 • Studier visar att en vårdnadstvist ökar risken för att barnet utvecklar beteende- och skolproblem samt psykisk ohälsa på kort men även lång sikt.
 • Även barns fysiska hälsa kan påverkas. Exempelvis kan barns förmåga att hantera stress påverkas negativt på grund av långvarig utsatthet för föräldrakonflikten.
 • Många gånger innebär en tvist i domstol en långvarig känslomässig påfrestning för barn och föräldrar. För barnens skull är det därför viktigt att konflikter så långt som möjligt kan hanteras på ett bra sätt och om möjligt undvikas.

Flertalet studier har gjorts på föräldrar inblandade i uppslitande konflikter rörande barnen. Dessa studier visar utöver vad som står att läsa ovan bl.a följande

 • i 10 av 21 tingsrättsmål där det finns uppgifter om barns hälsoproblem har det gått mer än fyra år sedan separationen mellan föräldrarna. I sex av dessa tio mål har föräldrarna tidigare varit i tvist vid domstol.
 • studier visar att bland 202 medelklassföräldrar i vårdnadstvist finns en kraftig överrepresentation av vuxna skilsmässobarn.

 

Den kraftiga överrepresentation av vuxna skilsmässobarn i domstolarnas vårdnadstvister visar därtill att barn riskerar att ärva sina föräldrars oförmåga att hantera relation och relationsproblem.