Länsförsäkringar AB

Om Länsförsäkringar AB

Navet i länsförsäkringsgruppen

Länsförsäkringar AB har länsförsäkringsbolagens uppdrag att bedriva gemensamma affärer inom bank och försäkring, bedriva strategiskt utvecklingsarbete och ge service till bolagen inom områden som skapar effektivitet och skalfördelar. Allt för att skapa förutsättningar för länsförsäkringsbolagen att bli framgångsrika på sina respektive marknader.

Länsförsäkringar AB ägs till 100 procent av länsförsäkringsbolagen, som i sin tur ägs av sina försäkringskunder. Förutom moderbolaget Länsförsäkringar AB omfattar Länsförsäkringar AB-koncernen Länsförsäkringar Sak, Länsförsäkringar Bank, Länsförsäkringar Fondliv och Länsförsäkringar Liv samt dotterbolag till dessa. Länsförsäkringar Liv konsolideras inte i koncernen eftersom resultatet tillfaller försäkringstagarna.  


Länsförsäkringar AB (publ)
Organisationsnummer 556549-7020
Besöksadress Tegeluddsvägen 11-13
Postadress 106 50 Stockholm
08-588 400 00

Styrelse & ledning

Styrelseledamöter

 • Caesar Åfors ordförande. Invald 2018. 

 • Maria Engholm ordförande Dalarnas Försäkringsbolag. Invald 2014.
 • Susanne Bäsk vd Länsförsäkringar Skåne. Invald 2016.
 • Bengt-Erik Jansson ordförande, Länsförsäkringar Uppsala, Invald 2017.
 • Göran Lindell ordförande Länsförsäkringar Jönköping. Invald 2015.
 • Hans Ljungqvist, ordförande Länsförsäkringar Göreborg och Bohuslän. Invald 2019.
 • Jonas Rosman ordförande Länsförsäkringar Skaraborg. Invald 2014.
 • Mikael Sundquist vd Länsförsäkringar Bergslagen. Invald 2014.
 • Maria Wallin Wållberg ordförande Länsförsäkringar Västerbotten. Invald 2018.

Representanter för medarbetarna

 • Linnéa Niklasson arbetstagarrepresentant FTF. Invald 2014.
 • Anna Sandqvist arbetstagarrepresentant SACO. Invald 2014.
 • Susanne Lindberg arbetstagarrepresentant LFP. Invald 2012.

Företagsledning

 • Fredrik Bergström vd Länsförsäkringar AB

 • Susanne Bergh chef Kund- och kanalstöd
 • Tua Holgersson chef Affärsenhet Liv
 • Sven Eggefalk chef Affärsenhet Bank
 • Malin Rylander-Leijon chef Ekonomi & Finans
 • Ann Sommer chef Affärsenhet Sak
 • Björn Dalemo chef LB Sak
 • Ulrica Holmgren chef IT
 • Olle Törnell chefsjurist
 • Eva Allqvie chef Strategi och förändringsledning

Bolagsstyrning

Ansvar för organisation och förvaltning

Styrelsen ansvarar för Länsförsäkringar ABs organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter. I detta ansvar ingår bland annat att fastställa en ändamålsenlig organisation, mål och strategier samt riktlinjer för kontroll och styrning.

I egenskap av styrelse för koncernen har styrelsen dessutom motsvarande ansvar på koncernnivå. Styrelsen ska därvid säkerställa att de mål och strategier, som fastställts av respektive dotterbolags styrelse, koordineras och optimalt utnyttjar koncernens resurser samt ger ägaren önskad avkastning på insatt kapital.

Styrelsen ska fortlöpande bedöma Länsförsäkringar ABs och koncernens verksamhet och ekonomiska situation samt ansvara för att meddela anvisningar för när och hur rapportering till styrelsen ska ske. Rapporteringen till styrelsen ska även omfatta dotterbolagens förhållanden.

Styrelsen ska också se till att Länsförsäkringar ABs organisation är utformad så att bokföring, medelsförvaltning och ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.


Ägarstyrning

Inom länsförsäkringsgruppen är ägarstyrningen en del av ett mångfacetterat samspel mellan länsförsäkringsbolagen.

Länsförsäkringsbolagen är på en och samma gång

 • medlemmar i federationen,
 • beställare och nyttjare av Länsförsäkringar ABs tjänster,
 • distributörer av Länsförsäkringar ABs produkter och ägare av Länsförsäkringar AB

I samspelet mellan länsförsäkringsbolagen handlar ägarstyrningen inte bara om styrningen av den gemensamma verksamheten, utan också om att säkerställa att samtliga länsförsäkringsbolag tar sin del av ansvaret för utvecklingen av den verksamhet som de gemensamt valt att investera i.

Utvecklingen av de gemensamma affärerna och de senaste årens tillväxtplaner har gjort att länsförsäkringsbolagens ägarstyrning visavi Länsförsäkringar AB alltmer kommit att hamna i fokus. Ägarstyrningen har kommit att bli en allt viktigare del av samspelet mellan länsförsäkringsbolagen.


Redogörelse för ersättningar

Ersättningsmodell och kriterier för ersättningar

För Länsförsäkringar AB-koncernen gäller en koncerngemensam ersättningspolicy som årligen ses över och fastställs av styrelsen. 

Utgångspunkten för ersättningsmodellen är att den ska bidra till att skapa goda förutsättningar för koncernen att på ett tillfredsställande sätt utföra sitt uppdrag från ägarna.

Ersättningsmodellen ska vara förenlig med och främja en sund och effektiv riskhantering och motverka ett överdrivet risktagande samt överensstämma med Länsförsäkringar ABs långsiktiga intressen.

Läs mer om ersättningsmodellen och föregående års ersättningar


Uppförandekod

Skapar tydlighet för våra medarbetare

De allra flesta företag, inte minst de som är verksamma inom den finansiella branschen, har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som den ofta kallas.

För oss handlar det om en uppsättning regler och riktlinjer som på ett tydligt sätt förklarar hur man som medarbetare i Länsförsäkringar förväntas agera i sin yrkesroll. Både mot varandra som medarbetare och i externa kontakter med exempelvis länsförsäkringsbolag, kunder, tillsynsmyndigheter, leverantörer, samarbetspartners och media.

"Vi lever i en förtroendebransch, där både våra kunder och vår omvärld ställer stora krav på vårt agerande. Vi måste helt enkelt agera på ett sätt som inger förtroende.

Uppförandekoden kan inte ge svar på hur varje enskild situation ska hanteras. Men den ger en tydlig bild av hur vi ska förhålla oss och agera, både mot varandra som medarbetare och i kontakterna med vår omvärld".

Läs hela uppförandekoden

Kraven på öppenhet växer

De senaste åren har kraven på den finansiella branschen ökat och förändrats. Kraven på öppenhet har blivit större. Länsförsäkringar AB välkomnar den utvecklingen. Vi har en viktig funktion i samhället och arbetar med andras pengar; då måste det finnas tydliga regler för hur vi ska uppträda och agera.

Våra länsförsäkringsbolag har ett gemensamt ansvar

Länsförsäkringar AB ägs och arbetar på uppdrag av de 23 länsförsäkringsbolagen som är ömsesidiga försäkringsbolag och alltså ägs av sina kunder. Det ställer särskilda krav på vårt agerande och är ett ansvar som förpliktigar. Vi måste alltid agera på ett sätt som inger förtroende både hos våra ägare och kunder.