Om vi inte är överens

Länsförsäkringar ägs av våra kunder och för oss är det därför extra viktigt att se till så att vi är tydliga när vi lämnar besked och att du som kund förstår varför beslutet ser ut som det gör. Därför vill vi självklart att du hör av dig till oss om du är missnöjd med ett beslut. Vi är naturligtvis beredda att ompröva vårt beslut om det tillkommit nya omständigheter eller om vi missförstått varandra. Om du inte är överens finns det olika vägar att gå. 

Be handläggaren titta på ärendet igen

Om ni inte är nöjda med ett beslut eller hanteringen av ett ärende är vi naturligtvis beredda att ompröva det. Kontakta i första hand den person ni haft kontakt med.

Länsförsäkringar Uppsala ägs av kunderna och för oss är det extra viktigt att du upplever att vi tagit hand om ditt ärende på bästa sätt. Om något inte fungerat som det ska uppskattar vi om du hör av dig:

  1. Hör av dig till din handläggare

Är du inte nöjd med ett beslut eller hanteringen av ditt ärende, be din handläggare titta på det igen. Det mesta kan klaras upp om vi pratas vid. Vet du inte vem du ska vända dig till? Hör av dig så hjälper vi dig tillrätta.

  1. Låt handläggarens chef titta på det

Upplever du att du inte får gehör för dina synpunkter eller inte är nöjd med beslutet kan du begära en ny prövning av handläggarens chef. Vänd dig till handläggaren eller direkt till chefen för att få hjälp med detta

  1. Begär prövning i intern nämnd
  • Är du fortfarande inte nöjd med det beslut du fått kan du få ditt ärende slutligt prövat i vår interna Överprövningsnämnd. Nämnden prövar det flesta ärenden med några undantag som till exempel medicinska bedömningar, rättsskyddsfrågor och värderingsfrågor. Se nedan för andra sätt att få dessa ärenden prövade.

Anmälan till nämnden gör du skriftligt och vi ser gärna att du också beskriver varför du tycker att beslutet ska ändras.

Välj hur du anmäler ett ärende till nämnden:

  • Mejla namnd.uppsala@lansforsakringar.se ange Överprövningsnämnd i ämnesfältet
  • Skriv brev till Länsförsäkringar Uppsala, Överprövningsnämnd, Box 2141, 750 02 Uppsala

Bankärenden

Länsförsäkringar Bank och Hypotek har en centralt klagomålsansvarig som handlägger bank- och hypoteksklagomål när du som kund inte är nöjd med vårt slutgiltiga beslut. Du kontaktar centralt klagomålsansvarig via post, märk brevet Länsförsäkringar Bank eller Länsförsäkringar Hypotek, Klagomålsansvarig, 106 50 Stockholm

Domstol

Om du fortfarande inte är nöjd kan ni även vända er till domstol för att få ärende prövat. Har ni en rättsskyddsförsäkring kan vi ersätta era ombudskostnader. Då betalar ni enbart självrisken.

Tvist om värdet av vissa skador kan i vissa fall hänskjutas till avgörande genom skiljedom. 

Rättsskyddsärenden

Tvister angående rättsskydd kan i vissa fall prövas av Försäkringsförbundets nämnd för rättsskyddsfrågorwww.forsakringsnamnder.se

Bankärenden

Länsförsäkringar Bank och Hypotek har en centralt klagomålsansvarig som handlägger bank- och hypoteksklagomål när du som kund inte är nöjd med vårt slutgiltiga beslut. Du kontaktar centralt klagomålsansvarig via post, märk brevet Länsförsäkringar Bank eller Länsförsäkringar Hypotek, Klagomålsansvarig, 106 50 Stockholm

Domstol

Om du fortfarande inte är nöjd kan ni även vända er till domstol för att få ärende prövat. Har ni en rättsskyddsförsäkring kan vi ersätta era ombudskostnader. Då betalar ni enbart självrisken.

Tvist om värdet av vissa skador kan i vissa fall hänskjutas till avgörande genom skiljedom. 

Rättsskyddsärenden

Tvister angående rättsskydd kan i vissa fall prövas av Försäkringsförbundets nämnd för rättsskyddsfrågorwww.forsakringsnamnder.se, 08-522 787 20.