Transportöransvars­försäkring

Skydd för transportörer och speditörer vid skadeståndskrav

Anpassad för åkerier och speditörer
Minska risken att bli skadeståndsskyldig
Snabb kontakt och lokal kännedom

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Försäkring om du blir skadeståndsskyldig

Du som är transportör eller speditör och har tagit hand om annans gods löper risken att bli skadeståndsskyldig om godset skadas, minskas, förloras eller försenas. Ansvaret som gäller från mottagande till utlämnande, och även om ansvaret är begränsat kan kravet uppgå till betydande summor.

Vi hjälper dig att ta fram den transportöransvarsförsäkring som just du behöver i din verksamhet. I vårt åtagande ingår att utreda om ansvar föreligger och vid vållande betala skadestånd till den som har rätt till ersättning. Faktorer som påverkar priset är bland annat omsättning, geografiskt område, typ av fordon, vad som transporteras, skadehistorik och vald självrisknivå. Fyll i vår analysblankett så får du ett prisförslag.

Kontakta oss

Analys -Transportör-och speditöransvarsförsäkring

Om du råkar ut för ett skadeståndskrav

Transportöransvarsförsäkring för åkerier

Transportörer som hanterar eller fraktar gods för annans räkning har ett ansvar för att godset inte skadas eller kommer bort. Ansvaret regleras i lagar, konventioner, standardavtal och försäkras genom en transportöransvarsförsäkring.

Transportöransvarsförsäkringen kan köpas genom ett tillägg till Åkeriförsäkringen eller som ett tillägg till Lastbilsförsäkringen. För större åkerier och åkerier som lejer in underåkare kan vi skräddarsy en lösning för era behov.

Speditöransvarsförsäkring

Speditörer har en mångskiftande roll och kan sköta allt från samlastning och containertransporter till terminalverksamhet och integrerade transporter. Detta ställer specifika krav på försäkringsskyddet. Utifrån speditörernas olika verksamheter, storlek med mera skräddarsyr vi försäkringslösningar för varje företag.

Ansvar enligt NSAB 2015

Transportbranschen ligger i framkant av utvecklingen. I många fall gör en transportör idag mycket mer än att transportera gods. Ditt ansvar enligt NSAB 2015 ser därför olika ut beroende på ditt uppdrag, din roll i uppdraget och vad som går fel. Vi tar här upp några exempel:

Om du avtalat om att utföra transporten ansvarar du för:

 • skada på godset,
 • förlust av godset,
 • försening vid leverans och hämtning av gods.

Om du och din kund har avtalat om, eller om skadan uppstår under, ett specifikt transportsätt så styrs ditt ansvar av de bestämmelser som gäller för just det transportsättet. Har du till exempel avtalat om en transport med lastbil inom Sverige så är det Lag om Inrikes Vägtransport som styr ditt ansvar även om ni har avtalat om NSAB 2015. Det betyder alltså att den ansvarsbegränsning som finns i NSAB inte alltid blir de 8,33 SDR*/kg som anges i texten.

Om du inte kan slutföra transporten har du en vårdplikt för godset, och i dessa fall kan du inte begränsa ditt ansvar på samma sätt som när godset är under transport. Det innebär till exempel att du inte är skyddad av viktbegränsningarna.

De flesta speditörerna i Sverige är enligt NSAB transportörer, eftersom de fakturerar i eget namn och åtar sig ett transportuppdrag. Om du enbart förmedlar transportuppdrag är ditt ansvar mer begränsat. Då ansvarar du bara för dina egna anställda och för att du visar omsorg när du förmedlar uppdraget, med andra ord att du väljer en pålitlig undertransportör.

Om uppdraget gäller ett lagringsuppdrag

Om du utför ett rent lagringsuppdrag finns det ytterligare ansvar och begränsningar att vara uppmärksam på och du bör därför säkerställa att ditt ansvar mot kund överensstämmer med ditt försäkringsskydd.

Mellanlagring av gods under transport ses som del av transport enligt punkten ovan.

Om uppdraget gäller övriga logistiktjänster

Om uppdraget innebär att du utför andra logistiktjänster är ditt ansvar för skada, förlust eller försening samma som vid transport. För annan förlust är ditt ansvar begränsat till 100 000 SDR* per uppdrag.

Om du bara förmedlar logistiktjänsterna är ditt ansvar för skada, förlust eller försening av gods detsamma som vid förmedling av transport. För all annan förlust är ditt ansvar begränsat till ett belopp motsvarande fem gånger den avtalade kostnaden för uppdraget.

* SDR – Special Drawing Rights, fiktiv valuta och motsvarar ca SEK 11.

Vill du anmäla en skada? Gör din skadeanmälan här

Frågor och svar om transportöransvarsförsäkring

 • Företag med speditions-och/eller transportörverksamhet, terminal eller lagerfunktioner.


  Hjälpte det här svaret dig?
 • En speditöransvarsförsäkring behövs om du som speditör får ett skadeståndskrav för skada som baseras på speditionsbranschens standardavtal NSAB (Nordiskt Speditionsförbunds Allmänna Bestämmelser). Vi utreder om ni är skadeståndsskyldiga och betalar eventuellt skadestånd enligt speditionsbranschens standardavtal.


  Hjälpte det här svaret dig?
 • Ersättning för skadestånd enligt gällande ansvarsregler och standardavtal som exempelvis lag om inrikes vägtransport, lag om internationell befordran på väg (CMR-konventionen), Allåk 86, Alltrans 2007, Allbud 98. Skadeståndet avser vanligen ersättning till följd av skada på, förlust eller minskning av godset.


  Hjälpte det här svaret dig?
 • I takt med att transportbranschen utvecklas tas nya versioner av NSAB fram. Den senaste versionen är NSAB 2015. Eftersom bestämmelserna är frivilliga finns det inget krav på att den senaste versionen måste användas. Viktigt att tänka på är att de olika versionerna skiljer sig åt!


  Hjälpte det här svaret dig?
 • NSAB är en förkortning som står för Nordiskt Speditörförbunds Allmänna Bestämmelser. Bestämmelserna är framtagna av Nordiskt Speditörförbund tillsammans med intresseorganisationer för transportköpare. Bestämmelserna riktar sig främst till speditörer, men används också av åkerier. NSAB är alltså inte en lag, utan frivilliga bestämmelser som du och din kund kan välja att avtala om.


  Hjälpte det här svaret dig?
 • Det är möjligt för speditören att medförsäkra anlitade åkeriers transportöransvar. Detta kan vara praktiskt, men bara under förutsättning att åkerierna uteslutande kör för den försäkrade speditören. I annat fall bör varje åkeri ha sin egen transportöransvarsförsäkring.


  Hjälpte det här svaret dig?
 • Åkerier som transporterar gods mot ersättning inom landet och i gränsöverskridande trafik.


  Hjälpte det här svaret dig?
 • En transportöransvarsförsäkring behövs om du som transportör får ett skadeståndskrav för skada på eller förlust av omhändertaget gods. Vi utreder om ni är skadeståndsskyldiga och betalar eventuellt skadestånd enligt gällande ansvarsregler.


  Hjälpte det här svaret dig?