Så fungerar fullmäktige

Här kan du läsa om i fullmäktiges uppgift och hur du som kund kan vara med och påverka i Länsförsäkringar Stockholm. 

Länsförsäkringar Stockholm är ett kundägt ömsesidigt försäkringbolag. Bolagsstämman är Länsförsäkringar Stockholms högsta beslutande organ och bolagsstämmans befogenheter utövas av fullmäktige. Fullmäktige representerar alla delägare och en av de viktigaste uppgifterna fullmäktige har är att välja bolagets styrelse. 

Detta är fullmäktige

Fullmäktige består av minst 50 ledamöter, vilka väljs på en mandattid om tre år. Fullmäktigeledamöter utses årligen bland delägarna till ett antal som motsvarar cirka en tredjedel av det totala antalet fullmäktigeledamöter.

Varje sakförsäkringskund i Länsförsäkringar Stockholm är delägare i bolaget och kan således bli invald som ledamot i fullmäktige.

Så fungerar fullmäktige

Som regel träffas fullmäktige två gånger per år, vid bolagsstämman på våren och vid ett informationsmöte på hösten. Däremellan skickar bolaget ut information, såsom halv- och helårsrapporter, till fullmäktige.

Ta chansen att utöva ditt kundinflytande

Den som har en sakförsäkring i Länsförsäkringar Stockholm har rätt att nominera en kandidat till fullmäktige under perioden från och med den 1 maj till och med den 30 september.

Årets fullmäktigeval

Av de ledamöter som meddelat att de står till förfogande för omval och utifrån inkomna nomineringar ansvarar valberedningen för att lägga fram ett förslag till en lista som kunderna har möjlighet att godkänna eller inte.

I tillägg till valberedningsförslag framgår i förekommande fall även de kandidater som nominerats av minst 100 röstberättigade delägare.

Var aktiv och gör ditt val till fullmäktige

Röstberättigad är den som den 1 augusti valåret har minst en sakförsäkring i bolaget. Du som är röstberättigad kan aktivt utöva ditt inflytande genom att ta ställning till valberedningens förslag som presenteras på bolagets webbplats under valperioden. Valperioden pågår från och med den 1 november till och med den 30 november.

För att de nominerade kandidaterna ska bli invalda i fullmäktige krävs att de erhållit minst 1 000 röster och därutöver minst 10 % av samtliga avgivna röster.

Valresultatet

Valresultatet presenteras på bolagets webbplats under januari månad. 

 

Har du frågor, kontakta oss gärna på fullmaktige.stockholm@lansforsakringar.se.