Länsförsäkringar Bank: januari – juni 2022

Under det första halvåret har vår omvärld förändrats kraftigt i och med Rysslands invasion av Ukraina. Den geopolitiska oron har bidragit till stigande inflation, stigande räntor, svagare börser och lägre tillväxtutsikter. Detta skapar en ny situation för våra kunder där de möter en större osäkerhet kombinerat med högre räntor. I osäkra tider fyller Länsförsäkringar en viktig funktion med vår lokala och kundnära profil och vår omsorg avseende kundernas trygghet. Bankverksamheten fortsätter präglas av en hög utvecklingsaktivitet där ett av våra mest prioriterade initiativ utgörs av arbetet med digitaliseringen av våra utlåningsprocesser. Under maj lanserade vi den första etappen ett helt digitaliserat blancolån riktat till våra befintliga kunder. Ambitionen är att kunna ge våra kunder snabb och effektiv service och samtidigt finnas där för möten med de kunder som har behov av mer kvalificerad rådgivning. Under kvartalet lanserade vi även vårt nya värdepapperssystem, vilket är ett av bankens största projekt hittills. Det gläder oss att i en osäker period fortsätta leverera ett stabilt resultat. Vi är fortsatt finansiellt väl rustade och vår kreditkvalitet är alltjämt mycket god.” säger Sven Eggefalk, verkställande direktör, Länsförsäkringar Bank

 

Perioden i korthet, koncernen
 

 • Rörelseresultatet minskade 22 procent till 952,7 (1228) Mkr och ränta­biliteten på eget kapital uppgick till 7,6 (10,7) procent.
 • Räntenettot minskade med 3 procent till 2 361,7 (2 427,7) Mkr.
 • Provisionsnettot, exklusive ersättningar till länsförsäkringsbolagen, ökade med 9 procent till 681,9 (625,2) Mkr.
 • Rörelseintäkterna ökade 2 procent till 2 344,7 (2 294,5) Mkr.
 • Rörelsekostnaderna ökade 8 procent till 1 175 (1 086) Mkr.
 • Kreditförlusterna netto, uppgick till 48,7 (-80) Mkr, vilket motsvarar en kreditförlustnivå på 0,02 (-0,4) procent.
 • Rörelseresultatet påverkas av påförda avgifter om 167,8 Mkr under perioden varav riskskatten utgör 105,7
 • Affärsvolymerna ökade 2 procent till 796,2 (782,1) Mdkr.
 • Inlåningen ökade 10 procent till 155,9 (142,1) Mdkr.
 • Utlåningen ökade 9 procent till 385,6 (352,7) Mdkr.
 • Fondvolymen minskade med 5,7 procent till 281,2 (298,3) Mdkr.
 • Kärnprimärkapitalrelation för Konsoliderad situation uppgick den 30 juni 2022 till 14,9 (15,1*) procent.

 

Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period 2021.
* Avser 31 mars 2022
 

Läs mer

https://www.lansforsakringar.se/finansiellt-bank/

 

För ytterligare information kontakta:
 

Sven Eggefalk, vd Länsförsäkringar Bank AB,

08-588 414 37, 070-240 47 04

 

Martin Rydin, CFO Länsförsäkringar Bank AB,

08-588 412 79, 073-964 28 23

 


Denna delårsrapport innehåller sådan information som Länsförsäkringar Bank AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 juli 2022 kl.13.00 CET.           
  

Dokument & länkar

Se alla pressmeddelanden