Framtida försäkring av planerade fastigheter där länsstyrelsen avråder från nybyggnation på grund av naturskaderisker

Länsförsäkringar är en federation av 23 olika fristående länsförsäkringsbolag, som i varje enskilt fall gör en egen riskbedömning. Länsförsäkringsgruppen har tillsammans samlat tillgänglig fakta kring naturskaderisker och grundar en rekommendation på underlag från FNs klimatpanel (IPCC), SMHI, Sveriges Geologiska Institut (SGI) och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap(MSB), samt forskningsrapporter från flera universitet.

I de fall det kan råda tveksamheter om skador är att anse som förutsägbara eller inte i framtida bebyggelse, har slutsatsen mynnat i att om länsstyrelsen går emot en kommun och inte tycker att man ska bygga i ett område på grund av riskerna för översvämningar och/eller andra naturskador, är rekommendationen att avstå från att försäkra dessa planerade - alltså ännu inte byggda - fastigheter.

Länsförsäkringars statistik visar också tydligt att naturskadorna ökar markant över tid och vår bedömning är att naturskadorna kommer att växa sig så stora att vissa händelser, exempelvis översvämningsskador, i ett flertal strandnära områden inte längre kommer att kunna bedömas som ”oförutsedda”, vilket är ett grundläggande krav för att kunna försäkras. Vårt agerande när det gäller naturskador är ett sätt att undvika att just enskilda fastighetsägare i framtiden ska drabbas hårt. Som kundägt och ömsesidigt försäkringsbolag är det även vårt ansvar, då nuvarande försäkringskunder riskerar att drabbas om vi försäkrar nya fastigheter i områden som bedömts som olämpliga.
När det gäller befintlig bebyggelse kommer vi göra så mycket som möjligt när det gäller skadeförebyggande insatser och råd så att det inte drabbar fastighetsägarna onödigt hårt.

Länsförsäkringar är en aktiv samarbetspartner till både länsstyrelser och kommuner i deras klimatanpassningsarbete och vi bidrar kontinuerligt med vår expertis inom riskbedömning och vår lokala kunskap. Vi hoppas på att fördjupa och utveckla det samarbetet, och tillsammans med både kommuner och länsstyrelser bidra till en långsiktig och hållbar samhällsutveckling – i hela landet.

Länsförsäkringars försäkringsverksamhet har ett långsiktigt perspektiv och tillgänglig forskning om den globala uppvärmningen och klimatförändringarna visar otvetydigt på ökade risker för extremväder och på sikt havsnivåhöjningar. Med den kunskap vi har i vår bolagsgrupp har vi möjlighet att redan nu se till att samhället kan undvika kommande och ökande risker för omfattande och upprepade översvämningsskador och andra naturskador.

Som landets största försäkringsgrupp har vi ett extra tydligt ansvar i denna fråga.

 

Se alla kommentarer