Försäkringstagarföreningen

Om Länsförsäkringar Livs försäkringstagarförening

Se filmen om Försäkringstagarföreningen. Den berättar om syfte och nytta med föreningen samt om hur du nominerar kandidater och röstar i valet 2024. Längd: ca 4 min.


Insyn och inflytande för försäkringstagare

Försäkringstagarföreningen bildades 2003 för att ge försäkringstagare i Länsförsäkringar Liv möjlighet att påverka och få insyn i Länsförsäkringar Liv samt ta tillvara försäkringstagarnas långsiktiga intressen för bästa möjliga utveckling på sitt sparande. Föreningens 54 medlemmar är själva försäkringstagare, valda av försäkringstagare i sina län. De arbetar oberoende från Länsförsäkringar Liv, med fristående ekonomi.

Här hittar du föreningens stadgar

Vad gör föreningen?

Föreningen får löpande information om nya regelverk, utredningar och analyser som påverkar livförsäkringsbranschen och försäkringstagarna i Länsförsäkringar Liv. Föreningen arbetar även proaktivt och tar initiativ till egna utredningar. Försäkringstagarföreningen har även haft kontakt med Finansinspektionen för att göra det möjligt att påverka i ännu större utsträckning och även lämnat remissyttranden.

Varje år hålls minst två informationsmöten, där medlemmarna bjuds in och får föredragningar om nulägesanalyser, framtidsprognoser och information hur Länsförsäkringar Liv arbetar med att skapa bästa möjliga avkastning och värdeutveckling. Föreningen väljer två representanter till Länsförsäkringar Livs styrelse, och även dessa informerar på föreningens möten.

Medlemmarna i föreningen har en bred kompetens och bidrar engagerat genom diskussioner och grupparbeten på informationsmötena. Medlemmarna från de olika länsförsäkringsbolagen är också de lokala försäkringstagarnas röst och kanal till Länsförsäkringar Liv.

Exempel på föreningens arbete

  • Egna utredningar för att bevaka försäkringstagarnas intressen vid större förändringar som aviseras av Länsförsäkringar Liv.
  • Remissvar.
  • Bidra med försäkringstagarnas perspektiv till Länsförsäkringar Livs ledning och styrelse.
  • Råd och synpunkter i produkt- och kundbrev till försäkringstagare.

Mer om försäkringstagarföreningens arbete

Medlemmar och val

Försäkringstagarna representeras av 54 medlemmar, som utses genom direktval vart fjärde år. Varje länsförsäkringsbolag (23 stycken) har minst två medlemmar, förutom Länsförsäkringar Stockholm som har sex medlemmar och Länsförsäkringar Skåne och Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän som har fyra medlemmar vardera.

Inför valet nominerar länsförsäkringsbolagens valberedningar kandidater, som måste vara kunder i Länsförsäkringar Liv. Föreningens valberedning förbereder därefter förslag på medlemmar från respektive länsförsäkringsbolags geografiska verksamhetsområden. Försäkringstagarna tar till sist ställning till förslagen genom valet. Försäkringstagare kan även nominera sig själva eller föreslå en egen kandidat. Medlemmarna väljs för en mandatperiod om fyra år.

Nästa val av medlemmar genomförs första kvartalet 2024. Föreningsstämma hålls en gång per år, vanligen i maj. På stämman väljer medlemmarna föreningens två representanter till Länsförsäkringar Livs styrelse. Kandidaterna till Länsförsäkringar Livs styrelse nomineras av Föreningens valberedning eller, senast 10 dagar före stämman, av enskild medlem.

Blankett för att nominera kandidater

Medlemslista 2020-2024

Informationsblad för medlemmar i Försäkringstagarföreningen

Styrelse

Försäkringstagarföreningens styrelse väljs av medlemmarna på årsmötet. Styrelsen leder föreningens verksamhet i överensstämmelse med stadgarna. Styrelsen ombesörjer även bland annat föreningens informationsmöten och föreläsningar.

Valberedning

Valberedningen nominerar försäkringstagare till valet av medlemmar i föreningen. Valberedningen lägger särskild vikt vid att medlemmar som föreslås ska vara representativa för försäkringstagarna och ha kompetens och erfarenhet i frågor av betydelse för livverksamheten. Valberedningen föreslår också representanter till Länsförsäkringar Livs styrelse.

Valberedningens ledamöter är medlemmar i försäkringstagarföreningen och väljs på en mandatperiod om tre år.

Ledamöter i Länsförsäkringar Livs styrelse

Två av föreningens medlemmar väljs till ledamöter i Länsförsäkringar Livs styrelse. Lämpliga kandidater nomineras av valberedningen eller, senast 10 dagar före valet, av enskild medlem. För närvarande innehar Olof Wogén, Länsförsäkringar Blekinge och Lena Lilja, Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän detta uppdrag.

Länsförsäkringar Liv

Länsförsäkringar Liv förvaltar drygt 100 miljarder kronor fördelat på tre bestånd: Nya Trad, Gamla Trad och Nya Världen. Verksamheten drivs enligt ömsesidiga principer. Det innebär ett kollektivt ansvar, överskott som uppstår i verksamheten går tillbaka till försäkringstagarna i form av återbäring och kundernas kapital täcker ett eventuellt underskott.

Läs mer