Vi ser dig som en potentiell kund

Denna information ​riktar sig till dig som begärt en offert eller som vi har kontaktat för att se om du vill bli kund. Här nedanför hittar du detaljerad information om vår behandling av dina personuppgifter. ​

Vi ser dig som en potentiell kund

För att hantera dina offerter och ansökningar

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna offerera försäkringar och banktjänster samt för att hantera ansökan om lånelöfte. Klicka på varje behandling nedan för att läsa mer om dem.

ÄNDAMÅLSBESKRIVNING

Vi behandlar dina personuppgifter för att beräkna premier, bedöma risker och offerera sakförsäkringar till dig – till exempel för ditt hem, ditt fordon eller din enskilda firma.

VILKA UPPGIFTER BEHANDLAS OCH HUR?

Inför ditt val av försäkring erbjuder vi dig finansiell rådgivning.

När du ansöker om en försäkring eller begär en offert registrerar vi dig i vårt gruppgemensamma register över potentiella kunder​.

För att kunna bedöma risker, beräkna premier och upprätta offerter när du vill teckna en sakförsäkring behandlar vi uppgifter om dig och den egendom eller risk du vill försäkra.

Vill du försäkra ditt boende behandlar vi uppgifter om din bostad, såsom om det är en hyresrätt, en bostadsrätt, ett småhus eller en lantbruksfastighet, hur stor den är, var den ligger och uppskattat värde på ditt lösöre, samt uppgifter om din ålder och antal personer i hushållet. Ifall det rör sig om en villa eller en lantbruksfastighet behöver vi oftast uppgifter om exempelvis våtutrymmen och skorstenar. Förutom de uppgifter du själv lämnar till oss hämtar vi uppgifter från Lantmäteriet, via en kommersiell informationsleverantör. I vissa fall behöver en riskingenjör eller besiktningsman besiktiga din fastighet för att vi ska få fler uppgifter om den.

Vill du försäkra ett fordon behandlar vi uppgifter om din ålder, var och hur du bor, din körkortsinformation (i det fall fordonet kräver körkort) samt planerad årlig körsträcka. Vi behandlar även uppgifter om fordonet, såsom registreringsnummer, fabrikat och årsmodell. Om det är en båt behandlar vi uppgifter om den såsom fabrikat, modell, skrov- och motornummer. Förutom de uppgifter du själv lämnar till oss hämtar vi uppgifter från Transportstyrelsens vägtrafikregister och Lantmäteriet, via en kommersiell informationsleverantör.

När du vill försäkra din verksamhet i egenskap av enskild näringsidkare behandlar vi uppgifter om dig och din verksamhet såsom ditt personnummer, firmanamn, verksamhetsbeskrivning, branschkod (SNI), omsättningsintervall, lönekostnader och uppgifter om tillgångar som exempelvis fastigheter och lösöre. I vissa fall behöver en riskingenjör eller besiktningsman göra en särskild bedömning och eventuellt besiktiga din verksamhet för att vi ska kunna ge dig en offert. Förutom de uppgifter du själv lämnar till oss hämtar vi uppgifter om din verksamhet från SCB:s företagsregister.

I det fall du vill försäkra en längre utlandsvistelse behandlar vi uppgifter om syftet med vistelsen, resmål, tidsperiod och liknande samt medresenärernas namn, personnummer och kontaktuppgifter.

Om du vill försäkra en enstaka transport behandlar vi uppgifter om transportmedel, transportör, rutt, tidpunkt och liknande samt om vad som ska transporteras (exempelvis lösöre eller ett fordon) och dess försäkringsvärde.

Om du vill försäkra andra objekt eller risker än de som beskrivits ovan behandlar vi uppgifter om de objekten eller riskerna på liknande sätt.

För att avgöra vilken premie du ska betala jämför vi dina uppgifter med statistik över sannolikhet och kostnad (risk) för en skada. 

Du kan få rabatt på din premie på vissa av våra sakförsäkringar om du eller någon annan i ditt hushåll har andra avtal med oss i länsförsäkringsgruppen eller om du är medlem i en förening som vi har avtal med. Därför behandlar vi uppgifter om hushållets andra avtal och eventuellt medlemskap i förening i samband med att vi beräknar din premie.

Vid riskbedömning och premiesättning kan vi också komma att behandla uppgifter om dina andra och tidigare engagemang inom länsförsäkringsgruppen, såsom skadehistorik relevant för den sökta försäkringen eller anteckningar om att försäkring avslutats i förtid av oss och skälen för detta.

LAGLIG GRUND OCH DINA RÄTTIGHETER

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna ingå avtal med dig och vidta åtgärder som du begärt innan ett sådant avtal ingås.

Ditt personnummer behandlar vi för att säkert kunna identifiera dig och eventuell uppgift om medlemskap i fackförening med stöd av ditt samtycke.

För att kunna bedöma risk och beräkna premien behöver vi först beräkna sannolikheten för att du ska drabbas av en skada och uppskatta ungefärlig försäkringskostnad för en sådan. Denna behandling innefattar profilering.

När du vill teckna avtal via någon av våra webbplatser beslutas premien genom automatiserat beslutsfattande baserat på de uppgifter som vi har samlat in om dig och det du vill försäkra. Beslutet är nödvändigt för att ingå avtalet. Om du får ett sådant beslut har du möjlighet att kontakta det personuppgiftsansvariga bolaget för att uttrycka din åsikt eller bestrida beslutet.

Dina rättigheter enligt GDPR

HUR LÄNGE SPARAr VI UPPGIFTERNA?

De uppgifter vi behandlar för att upprätta en offert sparar vi i sex månader efter att offerten slutat gälla, om den inte leder till ett avtal.

PERSONUPPGIFTSANSVAR, PERSONUPPGIFTSBITRÄDEN OCH ÖVRIGA MOTTAGARE

​Det bolag inom länsförsäkringsgruppen som anges som försäkringsgivare i offerten är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter.

Samtliga lokala länsförsäkringsbolag, Länsförsäkringar AB, Försäkringsaktiebolaget Agria och Länsförsäkringar Bank AB har ett gemensamt personuppgiftsansvar för behandlingen av dina personuppgifter för att se om du har andra engagemang inom länsförsäkringsgruppen som ger dig rätt till rabatt.

De gemensamt personuppgiftsansvariga har fastställt sitt respektive ansvar för att fullgöra skyldigheterna enligt GDPR genom ett inbördes arrangemang. Du kan få del av det väsentliga innehållet i arrangemanget genom att kontakta Länsförsäkringar AB.

Länsförsäkringar AB tillhandahåller systemstöd till övriga bolag inom länsförsäkringsgruppen. För detta ändamål har Länsförsäkringar AB i egenskap av personuppgiftsbiträde möjlighet att ta del av de uppgifter som hanteras i systemen för övriga bolags räkning.

När vi skickar dokument till dig via post använder vi oss av ett personuppgiftsbiträde för tryck och distribution. Biträdet har då möjlighet att ta del av de uppgifter som framgår av dokumenten.

Vi anlitar personuppgiftsbiträden för att samla in, skanna och förvara fysiska dokument som besiktningsprotokoll och pappersblanketter. Biträdet har då möjlighet att ta del av de uppgifter som framgår av dokumenten.

Det förekommer att andra bolag inom gruppen eller andra försäkringsdistributörer säljer våra försäkringar och genomför rådgivning. Vi lämnar då ut de uppgifter som behövs för att ge dig en offert.​

I det fall det behövs en besiktning av din fastighet eller din verksamhet kan vi lämna ut dina kontaktuppgifter till en extern riskingenjör eller besiktningsman för att denne ska kunna kontakta dig och boka in en tid.

För att kunna samla in och kontrollera uppgifter om dig och det objekt du vill försäkra lämnar vi ut ditt personnummer till SCB:s företagsregister samt kommersiella informationsleverantörer som tillhandhåller uppgifter från offentliga register som Transportstyrelsens vägtrafikregister och Lantmäteriets fastighetsregister. 

 

ÄNDAMÅLSBESKRIVNING

Vi behandlar dina personuppgifter för att beräkna premier, bedöma risker och offerera dig sjuk-, sjukvårds-, olycksfalls-, liv-, gravid- och barnförsäkringar – så kallade personförsäkringar.

VILKA UPPGIFTER BEHANDLAS OCH HUR?

Inför ditt val av försäkring erbjuder vi dig finansiell rådgivning.

När du ansöker om en försäkring eller begär en offert registrerar vi dig i vårt gruppgemensamma register över potentiella kunder​.

När du ber om en offert eller vill teckna en personförsäkring för dig själv eller någon annan behandlar vi de uppgifter som den som ska försäkras lämnar i ansökan, hälsodeklarationen och andra dokument som lämnas i samband med ansökan. Uppgifterna behövs för riskbedömning, för att sätta rätt premie och för att avgöra om det behövs några särskilda villkor i försäkringen, exempelvis om det redan finns en sjukdom eller funktionsnedsättning. I vissa fall  kan vi även behöva ta del av journaler från vårdinrättningar och eventuella uppgifter från myndigheter såsom Försäkringskassan.

För att avgöra vilken premie du ska betala jämför vi dina uppgifter med statistik över sannolikhet och kostnad (risk) för en skada. 

Du kan få rabatt på din premie på vissa av våra personförsäkringar om du eller någon annan i ditt hushåll har andra avtal med oss i länsförsäkringsgruppen eller om du är medlem i en förening som vi har avtal med. Därför behandlar vi uppgifter om hushållets andra avtal och eventuellt medlemskap i förening i samband med att vi beräknar din premie.

Vid riskbedömning och premiesättning kan vi också komma att behandla uppgifter om dina andra och tidigare engagemang inom länsförsäkringsgruppen, såsom skadehistorik relevant för den sökta försäkringen eller anteckningar om att försäkring avslutats av oss och skälen för detta.

I det fall du vill teckna en personförsäkring där Länsförsäkringar Grupplivsförsäkrings AB, Länsförsäkringar Fondliv Försäkrings AB eller Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB är försäkringsgivare är vi också skyldiga att ha god kännedom om dig i syfte att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

Vi upprättar sedan en offert som – förutom de uppgifter som nämns här ovanför – innehåller uppgifter som offertnummer, försäkringstyp, försäkringsperiod, självrisk, försäkringsbelopp, eventuella rabatter och årspremie.

LAGLIG GRUND OCH DINA RÄTTIGHETER

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna ingå avtal med dig och vidta åtgärder som du begärt innan ett sådant avtal ingås.

Personnummer behandlar vi för att säkert kunna identifiera dig. Uppgifterna om hälsa som vi behandlar för att handlägga din ansökan och eventuell uppgift om medlemskap i fackförening utför vi med stöd av samtycke.

För att kunna riskbedöma och beräkna premien behöver vi först beräkna sannolikheten för att den försäkrade ska drabbas av en skada eller sjukdom och uppskatta ungefärlig försäkringskostnad för en sådan. Denna behandling innefattar profilering.

Dina rättigheter enligt GDPR

HUR LÄNGE SPARAr VI UPPGIFTERNA?

De uppgifter vi behandlar för att upprätta en offert sparar vi i sex månader efter att offerten slutat gälla, om den inte leder till ett avtal.

PERSONUPPGIFTSANSVAR, PERSONUPPGIFTSBITRÄDEN OCH ÖVRIGA MOTTAGARE

​Det bolag inom länsförsäkringsgruppen som anges som försäkringsgivare i offerten är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter.

Samtliga lokala länsförsäkringsbolag, Länsförsäkringar AB, Försäkringsaktiebolaget Agria och Länsförsäkringar Bank AB har ett gemensamt personuppgiftsansvar för behandlingen av dina personuppgifter för att se om du har andra engagemang inom länsförsäkringsgruppen som ger dig rätt till rabatt. De gemensamt personuppgiftsansvariga har fastställt sitt respektive ansvar för att fullgöra skyldigheterna enligt GDPR genom ett inbördes arrangemang. Du kan få del av det väsentliga innehållet i arrangemanget genom att kontakta Länsförsäkringar AB.

Länsförsäkringar AB tillhandahåller systemstöd till övriga bolag inom länsförsäkringsgruppen. För detta ändamål har Länsförsäkringar AB i egenskap av personuppgiftsbiträde möjlighet att ta del av de uppgifter som hanteras i systemen för övriga bolags räkning.

Vi anlitar personuppgiftsbiträden för att samla in, skanna och förvara fysiska dokument som exempelvis hälsodeklarationer och fullmakter. Biträdet har då möjlighet att ta del av de uppgifter som framgår av dokumenten.

När vi skickar dokument till dig via post använder vi oss av ett personuppgiftsbiträde för tryck och distribution. Biträdet har då möjlighet att ta del av de uppgifter som framgår av dokumenten.

Det förekommer att andra bolag inom gruppen eller andra försäkringsdistributörer säljer våra försäkringar. I de fallen lämnar vi ut de uppgifter som behövs för ​att ge dig en offert.

 

ÄNDAMÅLSBESKRIVNING

Vi behandlar dina personuppgifter för att offerera pensionförsäkring och/eller personförsäkring (sjuk-, sjukvårds-, olycksfalls- och livförsäkring) via din arbetsgivare eller som du vill tecka i egenskap av enskild näringsidkare.

VILKA UPPGIFTER BEHANDLAS OCH HUR?

Inför ditt val av försäkringslösning för din pension erbjuder vi – eller någon av våra försäkringsförmedlare – dig finansiell rådgivning.

När du ansöker om en försäkring eller begär en offert registrerar vi dig i vårt gruppgemensamma register över potentiella kunder​.

Vi hämtar uppgifter om din anställning, såsom uppgifter om månadslön, arbetsställe/kostnadsställe, förmånsnivå och liknande, från din arbetsgivare – eller från dig om du är enskild näringsidkare. Det gör vi för att räkna fram din månatliga sparpremie. Har du lämnat en förmedlarfullmakt till en försäkringsförmedlare hämtar vi dessa uppgifter från förmedlaren i stället.

Om du omfattas av möjlighet att teckna en sjuk-, sjukvård-, olycksfalls- och/eller livförsäkring – så kallad personförsäkring – behandlar vi i förekommande fall även de uppgifter om dig och din hälsa som du lämnar till oss i en hälsodeklaration. Uppgifterna behövs för att vi ska kunna göra en medicinsk riskbedömning och därmed avgöra vilken premie du eller din arbetsgivare ska betala och om det behövs några särskilda villkor i försäkringen, exempelvis om du redan har en sjukdom eller funktionsnedsättning. För att avgöra vilken premie du ska betala jämför vi dina uppgifter med statistik över sannolikhet och kostnad (risk) för en skada. 

I det fall du själv kommer att stå som försäkringstagare på avtalet är vi skyldiga att ha god kännedom om dig i syfte att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

LAGLIG GRUND OCH DINA RÄTTIGHETER

I de fall din arbetsgivare tecknar försäkringen behandlar vi dina personuppgifter för att det är nödvändigt för att fullgöra den rättsliga förpliktelse som följer av avtalet och försäkringsavtalslagen (2005:104). I de fall du själv kommer att stå som försäkringstagare på avtalet behandlar vi dina personuppgifter för att det är nödvändig för att ingå avtal med dig.

Ditt personnummer behandlar vi för att säkert kunna identifiera dig.

Uppgifterna om din hälsa som vi behandlar för att handlägga ansökan om försäkring utför vi med stöd av ditt samtycke.

För att kunna beräkna dina personförsäkringspremier och ge dig en offert behöver vi först beräkna sannolikheten för att du ska drabbas av en skada eller sjukdom och uppskatta ungefärlig försäkringskostnad för en sådan. Denna behandling innefattar profilering.

Dina rättigheter enligt GDPR

HUR LÄNGE SPARAr VI UPPGIFTERNA?

​De uppgifter vi behandlar för att upprätta en offert sparar vi i tolv månader efter att offerten slutat gälla, om den inte leder till ett avtal.

PERSONUPPGIFTSANSVAR, PERSONUPPGIFTSBITRÄDEN OCH ÖVRIGA MOTTAGARE

Det bolag inom länsförsäkringsgruppen som anges som försäkringsgivare i offerten är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter för detta ändamål.

Ditt lokala länsförsäkringsbolag anlitas som personuppgiftsbiträde för att teckna och administrera försäkringarna och får då del av dina uppgifter. Länsförsäkringar AB anlitas som personuppgiftsbiträde för att tillhandahålla gemensamma IT-system och har möjlighet att ta del av de uppgifter som hanteras i systemen.

För att kunna samla in kontaktuppgifter till dig lämnar vi ut ditt personnummer till SPAR. 

 

ÄNDAMÅLSBESKRIVNING

Vi behandlar dina personuppgifter för att hantera din ansökan om att teckna avtal för konto- och korthanteringstjänster samt spar- och placeringstjänster.

VILKA UPPGIFTER BEHANDLAS OCH HUR?

I en ansökan om att teckna avtal om betal- och placeringstjänster får du svara på frågor om dina övergripande behov av, och önskemål om, denna typ av tjänster så att vi kan ställa ut en offert till dig. I det fall du vill teckna avtal om kreditkort tar vi en kreditupplysning på dig från ett kreditupplysningsföretag för att se om du har några betalningsanmärkningar. 

När du ansöker om att bli kund hos oss eller begär en offert registrerar vi dig i vårt gruppgemensamma register över potentiella kunder​.

Innan du kan bli kund hos oss är vi skyldiga att behandla dina personuppgifter i syfte att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

Vi är även skyldiga att ge finansiell rådgivning inför att du vill placera sparkapital hos oss.

LAGLIG GRUND OCH DINA RÄTTIGHETER

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna vidta åtgärder inför att ingå avtal om konto- och korthanteringstjänster och/eller spar- och placeringstjänster med dig.

Ditt personnummer behandlar vi för att säkert kunna identifiera dig. 

Dina rättigheter enligt GDPR

HUR LÄNGE SPARAr VI UPPGIFTERNA?

Om din ansökan om att ingå avtal eller en offert inte leder till avtal sparar vi de insamlade uppgifterna i tre månader från det att du ansökte respektive offerten skickades till dig.

PERSONUPPGIFTSANSVAR, PERSONUPPGIFTSBITRÄDEN OCH ÖVRIGA MOTTAGARE

​Länsförsäkringar Bank AB är personuppgiftsansvarig för denna behandling.

Vi använder oss av Länsförsäkringar AB som personuppgiftsbiträde för att tillhandahålla systemstöd för prospekt- och offertadministration. Biträdet har möjlighet att ta del av de uppgifter som hanteras i systemen.

För att ta en kreditupplysning om dig lämnar vi ut ditt personnummer till ett kreditupplysningsföretag.

 

ÄNDAMÅLSBESKRIVNING

Vi behandlar dina personuppgifter för att hantera din ansökan om lånelöfte. 

VILKA UPPGIFTER BEHANDLAS OCH HUR?

När du ansöker om ett lånelöfte registrerar vi dig i vårt gruppgemensamma register över potentiella kunder​.

När du ansöker om ett lånelöfte gör vi en automatiserad kreditprövning baserad på de uppgifter du lämnar. Vi behandlar då uppgifter om vilket belopp du vill låna och vilken kontantinsats du kan betala, om dig och ditt hushåll (ålder, civilstånd, antal personer i hushållet och barn), din inkomst (sysselsättning, årsinkomst, eventuell arbetsgivare eller om du är enskild näringsidkare), din ekonomi i övrigt (till exempel andra lån, ditt sparande, kapitalinkomster och löpande utgifter). Vi sammanställer även en så kallad KALP-kalkyl (Kvar att Leva På) som underlag.

Vi tar även en kreditupplysning på dig hos ett kreditupplysningsföretag. Den innehåller uppgifter om inkomst, fastighetsinnehav, befintliga krediter, eventuella betalningsanmärkningar, skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten och kreditupplysningsföretagets scoring av dig.

Om ni är flera personer som ansöker om lånelöfte tillsammans behandlar vi även uppgifter om dina medsökande.

LAGLIG GRUND OCH DINA RÄTTIGHETER

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna ingå och fullgöra avtalet om lånelöfte. Ditt personnummer behandlar vi för att säkert kunna identifiera dig.

Beslut om lånelöfte innefattar automatiserat beslutsfattande. Beslutet bygger på en beräkning av din betalningsförmåga utifrån de uppgifter vi samlat in. Omkostnader för hushåll liknande ditt beaktas också. Beslutet mynnar ut i nekat eller beviljat lånelöfte och är nödvändigt för att ingå avtalet. Om du får ett sådant beslut har du möjlighet att kontakta det personuppgiftsansvariga bolaget för att uttrycka din åsikt eller bestrida beslutet​.

Dina rättigheter enligt GDPR

HUR LÄNGE SPARAr VI UPPGIFTERNA?

Om din ansökan om lånelöfte beviljas, men inget avtal har ingåtts sparar vi uppgifterna i tre månader efter att giltighetstiden gått ut.

Om din ansökan om lånelöfte blir avslagen sparar vi uppgifterna i tre månader efter att du ansökte.

PERSONUPPGIFTSANSVAR, PERSONUPPGIFTSBITRÄDEN OCH ÖVRIGA MOTTAGARE

​Länsförsäkringar Bank AB och Länsförsäkringar Hypotek AB är gemensamt personsuppgiftansvariga för behandlingarna. De gemensamt personuppgiftsansvariga har fastställt sitt respektive ansvar för att fullgöra skyldigheterna enligt GDPR genom ett inbördes arrangemang. Du kan få del av det väsentliga innehållet i arrangemanget genom att kontakta Länsförsäkringar Bank AB.

Vi använder oss av Länsförsäkringar AB som personuppgiftsbiträde för att tillhandahålla systemstöd för kund- och avtalsadministration. Biträdet har möjlighet att ta del av de uppgifter som hanteras i systemen.

Vi anlitar ett personuppgiftsbiträde som tillhandahåller ett systemstöd för kreditprövningen och för att sammanställa KALP-kalkylen. Biträdet har då möjlighet att ta del av de uppgifter som ingår i prövningen och kalkylen.

För att kunna ta en kreditupplysning på dig lämnar vi ut ditt personnummer till ett kreditupplysningsföretag.

 

För personlig och digital service

Vi behandlar dina personuppgifter för att följa upp ditt intresse för att bli kund hos oss, ge dig finansiella råd och hantera eventuella klagomål från dig. Klicka på varje behandling nedan för att läsa mer om dem.

ÄNDAMÅLSBESKRIVNING

​Vi behandlar dina personuppgifter för att följa upp ditt intresse för offerter som vi lämnat till dig, ditt behov av andra eller fler bank- och försäkringstjänster samt för att boka, förbereda och genomföra mötet med dig.

VILKA UPPGIFTER BEHANDLAS OCH HUR?

För att kunna kontakta dig och följa upp ditt intresse för offerter som vi lämnat och ditt eventuella behov av andra tjänster behandlar vi de uppgifter om dig som vi har i vårt register över potentiella kunder.

Vi behandlar uppgifter i offerterna som vi har lämnat till dig, men som du ännu inte har accepterat, såsom offertnummer, giltighetstid, vilken typ av avtal offerten avser samt priser och villkor.

Vi behandlar också uppgifter från tidigare rådgivningsmöten och ärenden.

Baserat på dessa uppgifter gör vi en bedömning av ditt intresse och kontaktar dig för att höra om du är intresserad av offerten eller ett möte. Om du inte är intresserad gör vi en notering om det för att inte besvära dig igen i samma ärende.

Om du är intresserad av ett möte behandlar vi uppgifter för att boka mötet, skicka inbjudan, lägga in mötet i rådgivarens kalender, skicka påminnelse till dig samt för att göra noteringar avseende vad vi kom överens om.

LAGLIG GRUND OCH DINA RÄTTIGHETER

Vi stödjer vår behandling av personuppgifter på en så kallad intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna följa upp ditt intresse för offerter som vi lämnat till dig, ditt behov av andra eller fler bank- och försäkringstjänster samt för att boka, förbereda och genomföra mötet med dig alternativt notera att du inte är intresserad.

Ditt personnummer behandlar vi för att säkert kunna identifiera dig.

Behandlingen sker för direkt marknadsföring.

Dina rättigheter enligt GDPR

HUR LÄNGE SPARAr VI UPPGIFTERNA?

​Vi sparar uppgifter om våra kontakter och möten för detta ändamål i upp till tre år efter att de har slutförts, förutsatt att du blir kund hos oss. I annat fall raderar vi dem sex månader efter att den senast giltiga offerten löpt ut. 

PERSONUPPGIFTSANSVAR, PERSONUPPGIFTSBITRÄDEN OCH ÖVRIGA MOTTAGARE

Det eller de bolag inom länsförsäkringsgruppen som ställt ut offerten eller erbjudandet om ett personligt möte är personuppgiftsansvariga för den behandling av personuppgifter som det innebär. Vilket eller vilka bolag som står bakom offerten respektive erbjudandet framgår av kontakten.

I det fall flera bolag står bakom erbjudandet och det därför föreligger ett gemensamt personuppgiftsansvar fastställer de personuppgiftsansvariga sitt respektive ansvar för att fullgöra skyldigheterna enligt GDPR genom ett inbördes arrangemang. Du kan få del av det väsentliga innehållet i arrangemanget genom att kontakta något av de personuppgiftsansvariga bolagen.

Vi kan komma att lämna ut dina kontaktuppgifter till andra bolag i länsförsäkringsgruppen; Länsförsäkringar Fastighetsförmedling AB, Försäkringsaktiebolaget Agria, Trygghetstjänster AB eller Älvsborgs Larmcentral AB om vi bedömer att du kan ha behov av tjänster från dem. 

 

ÄNDAMÅLSBESKRIVNING

Vi behandlar dina personuppgifter för att ge dig finansiella råd och dokumentera dem.

VILKA UPPGIFTER BEHANDLAS OCH HUR?

När du begär en offert eller vill teckna avtal med oss om finansiella tjänster behandlar vi uppgifter om dig, ditt hushåll och hushållets ekonomi för att kunna ge råd om vilka produkter som bäst passar dina behov och dokumentera dessa råd. I samband med detta registrerar vi dig också i vårt gruppgemensamma register över potentiella kunder.

Vid rådgivning om sak- och personförsäkringstjänster ber vi dig om uppgifter som namn, personnummer, civilstånd, ditt boende, antal personer, om det finns barn i hushållet och om tillökning väntas. Vi kan även samla in uppgifter om tillgångar som andra fastigheter, fordon, djur eller om det finns andra objekt av särskilt värde som exempelvis smycken eller konst.

Vidare kan vi fråga dig om hushållets behov av ekonomisk trygghet om någon i familjen skulle blir sjuk eller gå bort, om det finns intresse av privat specialistvård, om någon i hushållet reser mycket utomlands på fritiden och om dessa resor brukar pågå längre än 45 dagar samt om någon ägnar sig åt en tillverkande hobby eller är enskild näringsidkare.

Vi frågar även om hur nuvarande försäkringssituation ser ut.

Vid investeringsrådgivning - det vill säga om tjänster som innefattar placeringar i finansiella instrument (aktier, fonder och andra typer av värdepapper) - frågar vi dig om namn, personnummer, civilstånd, hemmavarande barn, ditt boende, anställningsform, yrke, arbetsgivare samt om inkomst av tjänst, kapital och övrig beskattningsbar inkomst.

Vi behandlar uppgifter om dina löpande levnadskostnader som boendekostnader, kostnader för eventuella fordon, lån och krediter samt uppgifter om tillgångar, investeringar och sparanden.

När du vill placera pensionskapital som din arbetsgivare betalar in behandlar vi även relevanta uppgifter om din pension hos oss eller andra försäkringbolag.

För att förstå din kunskapsnivå och riskvilja i relation till finansiella instrument frågar vi dig hur mycket erfarenhet du har av att handla med sådana, hur aktivt du planerar att köpa/sälja, vilka förväntningar på avkastning du har, vilken tidshorisont ditt sparande eller placeringar avser och hur stor andel av det placerade kapitalet du har råd att förlora.

Efter rådgivningsmötet dokumenterar vi våra råd om vilka produkter vi rekommenderar baserat på de uppgifter vi fått från dig. 

LAGLIG GRUND OCH DINA RÄTTIGHETER

Behandlingen av dina uppgifter för rådgivning om sak- och personförsäkringstjänster är nödvändig för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser enligt lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:10) om försäkringsdistribution.

Behandlingen av dina uppgifter för investeringsrådgivning är nödvändig för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser enligt 4 § lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter, lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, Konsumentverkets föreskrifter och allmänna råd om finansiell rådgivning till konsumenter (KOVFS 2004:5) och Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2004:4) om finansiell rådgivning till konsumenter.

Dina rättigheter enligt GDPR

HUR LÄNGE SPARAr VI UPPGIFTERNA?

​Vi sparar uppgifterna avseende rådgivning kring sak- och personförsäkringstjänster i elva år räknat från det att försäkringen distribuerades och uppgifterna avseende investeringsrådgivning i tio år räknat från rådgivningsmötet.

PERSONUPPGIFTSANSVAR, PERSONUPPGIFTSBITRÄDEN OCH ÖVRIGA MOTTAGARE

Det bolag inom länsförsäkringsgruppen som genomför rådgivningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vilket bolag det är framgår av rådgivningsdokumentationen.

Det förekommer att andra bolag inom gruppen eller andra försäkringsdistributörer säljer våra försäkringar och genomför rådgivning. I de fallen lämnar vi ut de uppgifter som behövs för rådgivningen. 

 

ÄNDAMÅLSBESKRIVNING

​Vi behandlar personuppgifter om dig i ett gruppgemensamt register över potentiella kunder för att samla dina offerter, lånelöften och rådgivningsdokumentation samt för att kunna kommunicera med dig via Mina sidor.

VILKA UPPGIFTER BEHANDLAS OCH HUR?

När du begär en offert eller ett lånelöfte från något av bolagen inom länsförsäkringsgruppen registrerar vi dig i vårt gruppgemensamma register över potentiella kunder för att veta vem du är och kunna kommunicera med dig kring dessa. Vi registrerar ditt personnummer, namn, folkbokföringsadress och andra kontaktuppgifter, såsom telefonnummer och e-postadress, samt tilldelar dig ett tillfälligt kundnummer.

Vi hämtar ditt namn, din folkbokföringsadress och eventuell uppgift om skyddade personuppgifter från Statens personadressregister (SPAR). Om du är enskild näringsidkare hämtar vi även viss information från SCB:s företagsregister om din verksamhet, som till exempel vilken bransch du är verksam inom (så kallad SNI-kod).

Beroende på var du är folkbokförd kopplar vi dig till ett av våra 23 lokala länsförsäkringsbolag som sedan är det bolag som i första hand hanterar dina förfrågningar och offerter.

Det gemensamma registret gör det möjligt för oss att kommunicera och skicka dokumentation på ett snabbt och säkert sätt via Mina sidor, där du kan identifiera dig med e-legitimation. Det ger också våra rådgivare och kundservicemedarbetare möjlighet att enkelt få överblick över dina aktuella offerter och ärenden när du kontaktar oss.

LAGLIG GRUND OCH DINA RÄTTIGHETER

Vi stödjer vår behandling av personuppgifter på en så kallad intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna samla dina offerter, lånelöften och rådgivningsdokumentation, samt ge dig bättre service vid kontakt med oss. Behandlingen är vidare nödvändig för att vi ska kunna kommunicera på ett säkert sätt via Mina sidor. Den ger oss också möjlighet att på ett kostnadseffektivt sätt hålla vårt register över potentiella kunder uppdaterat med korrekta uppgifter om dig.

Ditt personnummer behandlar vi för att säkert kunna identifiera dig.

Dina rättigheter enligt GDPR

HUR LÄNGE SPARAr VI UPPGIFTERNA?

Vi sparar och uppdaterar uppgifterna om dig så länge du har minst en giltig offert och sedan sex månader efter det.

PERSONUPPGIFTSANSVAR, PERSONUPPGIFTSBITRÄDEN OCH ÖVRIGA MOTTAGARE

Följande bolag är gemensamt personuppgiftsansvariga för behandlingen:

 • Samtliga lokala länsförsäkringsbolag
 • Länsförsäkringar AB
 • Länsförsäkringar Bank AB
 • Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
 • Länsförsäkringar Hypotek AB
 • Länsförsäkringar Fondliv Försäkrings AB
 • Länsförsäkringar Grupplivförsäkrings AB
 • Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB
 • Försäkringsaktiebolaget Agria

De gemensamt personuppgiftsansvariga har fastställt sitt respektive ansvar för att fullgöra skyldigheterna enligt GDPR genom ett inbördes arrangemang. Du kan få del av det väsentliga innehållet i arrangemanget genom att kontakta Länsförsäkringar AB.

Vi lämnar ut ditt personnummer till myndigheter, eller leverantörer av myndighetsinformation, för att vi ska kunna hämta in uppgifter från offentliga register som SPAR och SCB:s företagsregister.​

ÄNDAMÅLSBESKRIVNING

​Vi behandlar dina personuppgifter för att hantera dina klagomål mot oss samt för att sammanställa underlag för förbättringar och rapportera statistik till myndigheter.

VILKA UPPGIFTER BEHANDLAS OCH HUR?

Om du framför ett klagomål – antingen direkt till oss eller via Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller annan myndighet – behandlar vi ditt personnummer, namn, kontaktuppgifter, de uppgifter du lämnat i klagomålet, vad ditt klagomål avser, datum för klagomålet och uppgifter om berörda tjänster. Vi skapar ett klagomålsärende i vårt ärendehanteringssystem där vi gör noteringar och kategoriserar ärendet. Vi behandlar även uppgifter om vårt svar till dig och vad som blev resultatet av klagomålet.

I det fall du kontaktar oss via telefon eller chatt säkerställer vi din identitet genom e-legitimation om det behövs för att vi ska kunna hantera ärendet. Om vi träffas fysiskt ber vi dig i så fall att legitimera dig.

Uppgifter om alla klagomål sammanställs sedan till statistik som vi dels använder för att analysera och förbättra våra produkter och tjänster, dels för att vi enligt lag måste rapportera detta till Finansinspektionen.

Vi kan även komma att behandla uppgifter om dig och ditt klagomål i samband med nämndförfaranden och domstolsprövningar.

LAGLIG GRUND OCH DINA RÄTTIGHETER

Behandlingen av dina uppgifter för att hantera dina klagomål är nödvändig för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt 10 kap. 11 § Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:10) om försäkringsdistribution och 9 § i Finansinspektionen allmänna råd (FFFS 2002:23) om klagomålshantering avseende finansiella tjänster till konsumenter.

Vi stödjer vår behandling av personuppgifter i övrigt på en så kallad intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna sammanställa underlag i syfte att analysera och förbättra våra produkter och tjänster.

Ditt personnummer behandlar vi för att säkert kunna identifiera dig.

Dina rättigheter enligt GDPR

HUR LÄNGE SPARAr VI UPPGIFTERNA?

​Vi sparar uppgifter som vi behandlar inom ramen för ett klagomålsärende i tre år från det att ärendet avslutats.

PERSONUPPGIFTSANSVAR, PERSONUPPGIFTSBITRÄDEN OCH ÖVRIGA MOTTAGARE

​Om ditt klagomål rör försäkring är det bolag inom länsförsäkringsgruppen som är försäkringsgivare för försäkringen i fråga personuppgiftsansvarig för behandlingen. Om ditt klagomål rör banktjänster är Länsförsäkringar Bank AB personuppgiftsansvarig. I det fall ditt klagomål inte avser en specifik produkt eller tjänst är det bolag inom gruppen som hanterar ärendet personuppgiftsansvarig.

Då det är det lokala länsförsäkringsbolaget där du är folkbokförd som tar emot ditt klagomål behandlar de dina uppgifter i egenskap av personuppgiftsbiträde i det fall det är ett annat bolag som är personuppgiftsansvarig enligt ovan.

Vi lämnar ut uppgifter om dig till ARN eller annan myndighet i den mån det är nödvändigt för att hantera ärendet. Vi kan också komma att lämna ut uppgifter till domstol/nämnd i samband med eventuella nämndförfaranden och domstolsprövningar.

 

För att marknadsföra våra produkter och tjänster

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster till dig i olika kanaler, men också för att bjuda in dig till event samt följa upp effekten av våra marknadsförings- och säljaktiviteter. Klicka på varje behandling nedan för att läsa mer om dem.

ÄNDAMÅLSBESKRIVNING

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna erbjuda dig våra tjänster och produkter via olika kommunikationskanaler, för att följa upp eventuell respons från dig samt för att inte använda kontaktuppgifter som du har spärrat för marknadsföring.

VILKA UPPGIFTER BEHANDLAS OCH HUR?

Vi behandlar ditt namn och dina kontaktuppgifter, såsom adress, e-postadress och telefonnummer, samt andra uppgifter som vi fått av dig via webbformulär eller i samband med att vi haft kontakt på annat sätt. 

Om du har besökt en visning som Länsförsäkringar Fastighetsförmedling AB har anordnat får vi information om det och är du kund hos Försäkringsaktiebolaget Agria, som också ingår i länsförsäkringsgruppen, hämtar vi även in information om dina avtal hos dem.

Har du inte själv lämnat namn och kontaktuppgifter till något bolag inom länsförsäkringsgruppen har vi samlat in dem från en adressleverantör eller ett offentligt register, till exempel Transportstyrelsens vägtrafikregister, tillsammans med relevanta uppgifter såsom fordonsinnehav. Vilken källan är i det enskilda fallet framgår av vårt utskick.

Vidare behandlar vi information om vilka marknadsföringsutskick du redan har fått av oss. Förutsatt att du har samtyckt till kakor hos din e-postleverantör följer vi om du agerar på e-postutskick från oss, som om du öppnat det eller klickat på någon länk.

Om du anmäler direkt till oss att du inte vill ha marknadsföring till en viss e-postadress eller ett visst telefonnummer registrerar vi den kontaktuppgiften i en gruppgemensam spärrlista. När vi gör urval för marknadsföringsaktiviteter kontrollerar vi att vi inte använder någon av dessa kontaktuppgifter för att skicka marknadsföring till dig. Vi kontrollerar också om du har spärrat dig mot adresserad direktreklam i NIX Adresserat respektive telemarketing i NIX-telefon.

LAGLIG GRUND OCH DINA RÄTTIGHETER

Vi stödjer vår behandling av dina personuppgifter på en så kallad intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna marknadsföra våra tjänster och produkter till dig, följa upp eventuell respons och för att inte använda kontaktuppgifter som du har spärrat.

Behandlingen sker för direkt marknadsföring. Enligt marknadsföringslagen har du rätt att motsätta dig direktmarknadsföring i en eller flera kommunikationskanaler. Det kan du göra i inloggat läge på Mina sidor, genom att kontakta vår kundservice eller genom att följa instruktionerna i våra utskick. 

Dina rättigheter enligt GDPR

HUR LÄNGE SPARAr VI UPPGIFTERNA?

Vi använder ditt namn, dina kontaktuppgifter och andra uppgifter som vi har hämtat in i upp till tre månader för att kontakta dig och erbjuda dig att bli kund hos oss.

Vi sparar information om att vi har kontaktat dig och i vilken kommunikationskanal samt ifall du agerar på e-postutskick från oss i upp till sex månader.

När du anmäler direkt till oss att du inte vill att vi använder en eller flera kontaktuppgifter för marknadsföring sparar vi dessa i vår spärrlista i två år räknat från anmälan.

Om du är kund hos Agria sparar vi information om dina avtal hos dem så länge de är giltiga och i upp till tolv månader efter att de har löpt ut.

PERSONUPPGIFTSANSVAR, PERSONUPPGIFTSBITRÄDEN OCH ÖVRIGA MOTTAGARE

Det bolag inom länsförsäkringsgruppen som kontaktar dig är personuppgiftsansvarig för behandlingen. Vilket bolag det är framgår av utskicket eller samtalet.

När vi skickar brev till dig lämnar vi ut dina kontaktuppgifter till ett personuppgiftsbiträde för tryck och distribution av utskicken.

När vi skickar textmeddelanden använder vi ett personuppgiftsbiträde som distribuerar utskicken med hjälp av ditt telefonnummer.

När vi ringer till dig använder vi ibland en telemarketingbyrå som personuppgiftsbiträde och lämnar då ut ditt telefonnummer och annan nödvändig information om dig till biträdet.

Följande bolag är gemensamt personuppgiftsansvariga för behandlingen i den gruppgemensamma spärrlistan:

 • Samtliga lokala länsförsäkringsbolag
 • Länsförsäkringar AB
 • Länsförsäkringar Bank AB
 • Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
 • Länsförsäkringar Hypotek AB
 • Länsförsäkringar Fondliv Försäkrings AB
 • Länsförsäkringar Grupplivförsäkrings AB
 • Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB

De gemensamt personuppgiftsansvariga har fastställt sitt respektive ansvar för att fullgöra skyldigheterna enligt GDPR genom ett inbördes arrangemang. Du kan få del av det väsentliga innehållet i arrangemanget genom att kontakta Länsförsäkringar AB.

 

ÄNDAMÅLSBESKRIVNING

Vi behandlar dina personuppgifter för att skicka inbjudningar till dig om fysiska eller digitala event som vi anordnar, för att hantera din anmälan och närvaro samt för att följa upp eventet.

VILKA UPPGIFTER BEHANDLAS OCH HUR?

Vi behandlar ditt namn och de kontaktuppgifter (adress, e-postadress och/eller telefonnummer) som du antingen har lämnat till oss eller som vi köpt från en privat eller offentlig adressleverantör för att skicka inbjudningar till event till dig och andra i samma målgrupp.

Innan vi skickar inbjudan till dig kontrollerar vi att kontaktuppgiften till dig inte finns i vår gruppgemensamma spärrlista på din begäran. Vi kontrollerar också om du har spärrat dig mot adresserad direktreklam i NIX Adresserat respektive telemarketing i NIX-telefon.

Då du väljer att anmäla dig till ett event behandlar vi också uppgifter om dina eventuella val kring eventet och om ditt deltagande.

I vissa fall använder vi dessa uppgifter om dig för att kontakta dig efter eventet i syfte att ge dig möjlighet att ge oss återkoppling kring eventet. Eventuell återkoppling sammanställs till statistik över eventet.

Om du lämnar information om kostallergier eller annan hälsorelaterad information behandlar vi även dessa uppgifter för att kunna tillgodose dina behov.

LAGLIG GRUND OCH DINA RÄTTIGHETER

Vi stödjer vår behandling av dina personuppgifter på en så kallad intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna bjuda in dig till event, hantera din anmälan och ditt deltagande samt för att följa upp eventet.

Behandlingen sker för direkt marknadsföring och innefattar profilering i det fall vi köper kontaktuppgifter från en adressleverantör baserat på till exempel din ålder, kön och var du bor.

I de fall du valt att lämna information om kostallergier eller annan hälsorelaterad information behandlar vi dessa uppgifter med stöd av ditt samtycke. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.

Dina rättigheter enligt GDPR

Enligt marknadsföringslagen har du rätt att motsätta dig inbjudningar till event då dessa utgör direkt marknadsföring. Det kan du göra i inloggat läge på Mina sidor, genom att kontakta vår kundservice eller genom att följa instruktionerna i våra inbjudningar. Vi kommer då inte att skicka några fler inbjudningar till dig under de närmsta två åren.

HUR LÄNGE SPARAr VI UPPGIFTERNA?

Uppgifterna vi samlar in för att bjuda in dig till eventet sparar vi i tre månader om du inte väljer att anmäla dig.

De uppgifter som vi samlar in i samband med att du anmäler dig till och deltar i ett event sparar vi tills eventet är genomfört och eventuell återkoppling är inhämtad. I de fall det är återkommande event sparar vi uppgifter om ditt deltagande för att kunna bjuda in dig igen. 

Eventuell återkoppling sparas i form av sammanställd statistik.

PERSONUPPGIFTSANSVAR, PERSONUPPGIFTSBITRÄDEN OCH ÖVRIGA MOTTAGARE

Det eller de bolag inom länsförsäkringsgruppen som anordnar eventet är personuppgiftsansvariga för den behandling av personuppgifter som det innebär. Vilket eller vilka bolag som anordnar eventet framgår av inbjudan.

Ibland anlitar vi ett personuppgiftsbiträde för att skicka ut inbjudningar och uppföljningar via e-post samt för att hantera anmälningar och återkoppling i webbformulär. Biträdet får då del av de uppgifter om dig som behövs för att administrera utskick och webbformulär.

När vi skickar inbjudningar per brev till dig lämnar vi ut dina kontaktuppgifter till ett personuppgiftsbiträde för tryck och distribution av utskicken.

Det händer att vi anlitar ett personuppgiftsbiträde för att hålla i ett event. Då lämnar vi ut de uppgifter om dig som biträdet behöver ha för att kunna hantera besöksregistrering, måltidsval och liknande. 

 

ÄNDAMÅLSBESKRIVNING

Vi behandlar personuppgifter om dig för att följa upp våra marknadsförings-, rådgivnings- och säljaktiviteter i syfte att kontinuerligt förbättra erbjudanden och kommunikation och följa upp enskilda rådgivares/säljares resultat.

VILKA UPPGIFTER BEHANDLAS OCH HUR?

När vi följer upp effekten av våra marknadsföringsaktiviteter tar vi fram statistik över hur många mottagare som begärt en offert eller ingått avtal till följd av ett utskick eller kontakt via telefon. Vi behandlar då dina kontaktuppgifter, vilket utskick du fått, tid och datum för utskicket samt – vid utskick via e-post – om du öppnat det och klickat på någon länk. Vi följer även upp om aktiviteterna leder till avregistreringar från direkt marknadsföring.

När du fått en offert, ett lånelöfte eller rådgivning behandlar vi ditt tillfälliga kundnummer, datum och syfte för rådgivnings- och kontakttillfällen, utställda offerter, lånelöften samt rådgivningsdokumentation för att följa upp rådgivares/säljares resultat.

LAGLIG GRUND OCH DINA RÄTTIGHETER

Vi stödjer vår behandling av personuppgifter på en så kallad intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna följa upp våra marknadsförings-, rådgivnings- och säljaktiviteter i syfte att kontinuerligt förbättra erbjudanden och kommunikation samt för att vi ska kunna följa upp enskilda rådgivares/säljares försäljningsresultat på ett sammanhållet och kostnadseffektivt sätt inom länsförsäkringsgruppen.

Behandlingarna sker för direkt marknadsföring.

Dina rättigheter enligt GDPR

HUR LÄNGE SPARAr VI UPPGIFTERNA?

I samband med att vi sammanställer underlagen som krävs för att vi ska kunna följa upp våra aktiviteter raderar vi alla direkt identifierande uppgifter om dig och ersätter ditt tillfälliga kundnummer med ett slumpmässigt nummer som inte kan härledas till dig utan tillgång till kompletterande uppgifter. Vi sparar dessa uppgifter i tre år för att kunna göra jämförelser med tidigare år.

Uppgifterna för uppföljning av våra rådgivare/säljare sparar vi i fem år.

PERSONUPPGIFTSANSVAR, PERSONUPPGIFTSBITRÄDEN OCH ÖVRIGA MOTTAGARE

Följande bolag är gemensamt personuppgiftsansvariga för behandlingarna:

 • Samtliga lokala länsförsäkringsbolag
 • Länsförsäkringar AB
 • Länsförsäkringar Bank AB
 • Länsförsäkringar Fondliv Försäkrings AB
 • Länsförsäkringar Grupplivförsäkrings AB
 • Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB
 • Länsförsäkringar Mäklarservice AB

De gemensamt personuppgiftsansvariga har fastställt sitt respektive ansvar för att fullgöra skyldigheterna enligt GDPR genom ett inbördes arrangemang. Du kan få del av det väsentliga innehållet i arrangemanget genom att kontakta Länsförsäkringar AB.

Externa rådgivare/säljare som vi samarbetar med har tillgång till sina respektive rapporter och underlag där uppgifter om dig och dina offerter framgår.​

 

För att motverka penningtvätt

Bank- och livbolag är enligt lag skyldiga att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Därför behöver bolag inom länsförsäkringsgruppen behandla din personuppgifter för dessa ändamål. Klicka på behandlingen nedan för att läsa mer om den.

ÄNDAMÅLSBESKRIVNING

​Inför att du vill bli kund hos oss är vi skyldiga att behandla uppgifter om dig för att ha god kundkännedom i syfte att förhindra och bedöma risken att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

VILKA UPPGIFTER BEHANDLAS OCH HUR?

När du som privatperson eller enskild näringsidkare vill teckna avtal om bank-, livförsäkrings- eller grupplivförsäkringstjänster hos oss måste du svara på så kallade "kundkännedomsfrågor" om din sysselsättning, ekonomiska förhållanden, medborgarskap och eventuell hemvist i annat land. Vi kontrollerar också om du eller någon närstående är en person i så kallad politiskt utsatt ställning (PEP) eller om du arbetar för en sådan person. Vi gör dessutom kontroller mot EU:s och FN:s sanktionslistor samt PEP-listor via en informationstjänst för att säkerställa att du inte finns med på dessa, eftersom vi i så fall inte får ingå avtal med dig.

Om du vill teckna avtal i egenskap av enskild näringsidkare ställer vi även frågor om din verksamhet såsom affärsidé och verksamhetsområde, finansiella uppgifter och dina bankengagemang. I förekommande fall kontrollerar vi uppgift om verklig huvudman hos Bolagsverket.

Vi behöver även veta ditt syfte med att använda våra produkter och tjänster, exempelvis om du avser att skicka eller ta emot utlandsbetalningar samt i så fall till/från vilket/vilka länder och din koppling till dessa. Är syftet sparande ställer vi frågor om till exempel pengarnas ursprung, storlek och frekvens på insättningarna. Vi frågar även om hur du avser att hantera kontanter och Swish för att emot att skicka pengar.

LAGLIG GRUND OCH DINA RÄTTIGHETER

Behandlingen av dina uppgifter för detta ändamål är nödvändig för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, förordningen (EU) 2015/847 om uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel samt förordningen (EG) nr 2580/2001 om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism.

Dina rättigheter enligt GDPR

HUR LÄNGE SPARAr VI UPPGIFTERNA?

Vi sparar uppgifterna som regel i fem år från att de hämtades in. Om det är nödvändigt för att förebygga, upptäcka eller utreda penningtvätt eller finansiering av terrorism sparar vi uppgifterna i upp till tio år.

PERSONUPPGIFTSANSVAR, PERSONUPPGIFTSBITRÄDEN OCH ÖVRIGA MOTTAGARE

​Det bolag inom länsförsäkringsgruppen som du vill ingå avtal med är personuppgiftsansvarig för behandlingen.

Ditt lokala länsförsäkringsbolag och våra försäkringsmäklare anlitas som personuppgiftsbiträden för att samla in svaren på kundkännedomsfrågorna för livförsäkringstjänsterna och Länsförsäkringar AB anlitas som personuppgiftsbiträde för att tillhandahålla IT-system för behandlingarna för både livförsäkrings- och banktjänster.

För att kontrollera dina uppgifter lämnar vi ut ditt namn och personnummer till en informationsleverantör för slagning mot sanktions- och PEP-listor samt till Bolagsverket för att kontrollera uppgift om verklig huvudman.   

Vi använder oss även av ett biträde som tillhandahåller systemstöd för att samla in och lagra svar på kundkännedomsfrågor.

Vi kan komma att lämna ut uppgifter till brottsbekämpande myndigheter vid misstanke om brott.