​​​​​​​​​Övriga relationer

Vi utför också ett fåtal behandlingar av personuppgifter som omfattar vissa mer specifika grupper av registrerade. Här har vi samlat information om dessa behandlingar.

​​​​​​​​​Övriga relationer

Som ägare

Vi behandlar dina personuppgifter för att ge dig återbäring och möjlighet att delta i bolagsstyrningen av ditt lokala länsförsäkringsbolag. Klicka på varje behandling nedan för att läsa mer om dem.

ÄNDAMÅLSBESKRIVNING

​Vi behandlar dina personuppgifter för att betala ut överskottet i vår sakförsäkringsverksamhet – så kallad återbäring – till dig i egenskap av försäkringstagare och ägare.

VILKA UPPGIFTER BEHANDLAS OCH HUR?

Ditt lokala länsförsäkringsbolag ägs av sina sakförsäkringskunder och det innebär att överskottet från bolaget kan komma att betalas ut till dig som försäkringstagare i din egenskap av ägare.

För att kunna beräkna din ägarandel och därmed din rätt till återbäring behandlar vi uppgifter om dig och dina sakförsäkringsavtal såsom personnummer, kundnummer, avtalsnummer, typ av försäkring (till exempel boende-, fordons- eller personförsäkring), premie och giltighetstid. 

För att kunna kommunicera och betala ut återbäringen till dig behandlar vi ditt personnummer, kundnummer, namn, kontaktuppgifter och bankkontonummer. Om du tecknat din försäkring via en försäkringsförmedlare och vi saknar uppgift om utbetalningskonto kan vi be förmedlaren om hjälp med att hämta in den uppgiften från dig.

Innan vi kan betala ut återbäring till dig kontrollerar vi – via en informationsleverantör – att du inte finns på någon av de internationella sanktionslistor som vi är skyldiga att efterleva, eftersom vi inte får betala ut återbäring till dig om du finns med där.

LAGLIG GRUND OCH DINA RÄTTIGHETER

​Behandlingen av dina uppgifter är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig som ägare.

Att kontrollera dig mot internationella sanktionslistor är nödvändigt för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser enligt förordning (EG) nr 2580/2001 om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism och andra gällande lagar och förordningar om internationella sanktioner. 

Ditt personnummer behandlar vi för att säkert kunna identifiera dig.

Dina rättigheter enligt GDPR

HUR LÄNGE SPARAR VI UPPGIFTERNA?

Vi sparar uppgifterna i tio år från det att vi har betalat ut återbäringen. 

PERSONUPPGIFTSANSVAR, PERSONUPPGIFTSBITRÄDEN OCH ÖVRIGA MOTTAGARE

Det bolag inom länsförsäkringsgruppen som står som försäkringsgivare på ditt – eller dina – sakförsäkringsavtal är personuppgiftsansvarigt för behandlingen.

​Länsförsäkringar AB anlitas som personuppgiftsbiträde för att sammanställa dina återbäringsgrundande avtal, beräkna din återbäring och upprätta utbetalningsunderlag. 

När vi skickar informationen om din återbäring till dig via post använder vi oss av ett personuppgiftsbiträde för tryck och distribution. Biträdet har då möjlighet att ta del av de uppgifter som framgår av dokumenten.

Vi lämnar ut ditt namn och personnummer till en informationsleverantör för slagning mot internationella sanktionslistor.

I det fall din försäkring har tecknats via en försäkringsförmedlare kan vi lämna ut ditt namn och personnummer till din förmedlare för att få hjälp att hämta in uppgift om utbetalningskonto.

För att genomföra själva utbetalningen lämnar vi ut ditt namn, bankkontonummer och belopp till Bankgirocentralen.​

 

ÄNDAMÅLSBESKRIVNING

​Vi behandlar dina personuppgifter för att ge dig – i egenskap av ägare – möjlighet att utöva din rätt att delta i vår bolagsstyrning, vilket innebär att hantera din eventuella nominering av och röst på representant till bolagets fullmäktige.

VILKA UPPGIFTER BEHANDLAS OCH HUR?

Våra lokala länsförsäkringsbolag ägs av sina sakförsäkringskunder. Du som försäkringstagare har – i egenskap av ägare – möjlighet att nominera och rösta på en representant till fullmäktige, vilket är bolagets högsta beslutande organ.  

Vid nomineringen behandlar vi uppgifter såsom ditt namn och kontaktuppgifter, personnummer, vilket valdistrikt du tillhör och din motivering. Valberedningen går sedan igenom alla nomineringar, kontrollerar att du har minst ett sakförsäkringsavtal i bolaget för att säkerställa att du har rätt att nominera någon och/eller själv nomineras, kontaktar lämpliga kandidater och tar fram ett förslag på kandidater till fullmäktige. Uppgifter som namn, kontaktuppgifter och bild på kandidaterna anslås sedan i enlighet med bolagets stadgar.

För att kunna bjuda in dig till och informera om röstningsförfarandet samt upprätta en röstlängd använder vi uppgifter som ditt namn, kontaktuppgifter, personnummer, kundnummer, uppgift om att du är försäkringstagare på minst ett röstgrundade sakförsäkringsavtal i bolaget och vilket valdistrikt du tillhör.

Du kan sedan rösta på din representant digitalt eller postalt genom röstsedel/blankett. Vi kontrollerar att du finns i röstlängden genom att behandla ditt namn och personnummer.

Om du blir vald till fullmäktige informeras du separat om behandlingen av dina personuppgifter till följd av ditt uppdrag.

Laglig grund och dina rättigheter

Behandlingen av dina personuppgifter för att hantera din eventuella nominering av och röst på representant till bolagets fullmäktige är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig.

Om du väljer att kandidera till fullmäktige behandlar vi dina uppgifter med stöd av ditt samtycke. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.

Ditt personnummer behandlar vi för att säkert kunna identifiera dig, för att kunna upprätta en röstlängd och hantera din röst.

Dina rättigheter enligt GDPR

HUR LÄNGE SPARA VI UPPGIFTERNA?

Vi sparar uppgifterna så länge som det krävs för att säkerställa att valprocessen har gått till i enlighet med bolagets stadgar, vilket normalt är den period som fullmäktige väljs för.

PERSONUPPGIFTSANSVAR, PERSONUPPGIFTSBITRÄDEN OCH ÖVRIGA MOTTAGARE

Det bolag inom länsförsäkringsgruppen som står som försäkringsgivare på ditt/dina sakförsäkringsavtal är personuppgiftsansvarigt för behandlingen.

Vid val med många nominerade kandidater kan vi anlita en samarbetspartner inom rekrytering som personuppgiftsbiträde för att hjälpa oss att kontakta lämpliga kandidater och inhämta referenser. Biträdet får då tillgång till uppgifter om kandidaterna.

När vi skickar information om vårt val till fullmäktige till dig via post kan vi komma att använda oss av ett personuppgiftsbiträde för tryck och distribution. Biträdet har då möjlighet att ta del av de uppgifter som framgår av dokumenten.

 

Som deltagare i studier

Vi behandlar dina personuppgifter för att genomföra studier och marknadsundersökningar. Klicka på behandlingen nedan för att läsa mer om den.

ÄNDAMÅLSBESKRIVNING

Vi behandlar dina personuppgifter inom ramen för en studie som vi gör för att skaffa oss insikter om marknadens behov och drivkrafter samt för att säkerställa att vi inte släpper tjänster och produkter med oanvändbar eller oönskad funktionalitet.

Närmare information om syftet med just den studie som du bjuds in att delta i får du i samband med inbjudan.

VILKA UPPGIFTER BEHANDLAS OCH HUR?

Via vår leverantör hämtar vi in ditt samtycke till att delta i en viss studie hos oss. Därefter tillhandahåller leverantören oss en lista över deltagarna. I listan framgår ditt namn och hur du passar in i målgruppen för studien. Det handlar till exempel om demografiska data (såsom ålder, kön, boendeort, sysselsättning och boendeform), uppgift om livsfas (såsom om du har familj eller snart ska gå i pension) eller om intressen (till exempel för djur eller ekonomi).

Studien genomförs till exempel i form av en intervju eller ett användartest vid ett fysiskt möte eller via videosamtal. Under intervjun/testet antecknar vi dina svar, utlåtanden och/eller hur du agerar när du till exempel testar en ny tjänst. Vi kan samla in uppgifter om till exempel vilka försäkringar du har, din hälsa eller vad du har för behov.

LAGLIG GRUND OCH DINA RÄTTIGHETER

​Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke.

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.

Dina rättigheter enligt GDPR

HUR LÄNGE SPARAR VI UPPGIFTERNA?

Anteckningarna anonymiseras i samband med att de sammanställs, vilket görs direkt efter att studien har slutförts. I samband med det raderas också deltagarlistan och dokumentationen om samtycke.

PERSONUPPGIFTSANSVAR, PERSONUPPGIFTSBITRÄDEN OCH ÖVRIGA MOTTAGARE

​Följande bolag är gemensamt personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter:

  • Samtliga lokala länsförsäkringsbolag
  • Länsförsäkringar AB
  • Länsförsäkringar Bank AB 
  • Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
  • Länsförsäkringar Hypotek AB
  • Länsförsäkringar Fondliv Försäkrings AB 
  • Länsförsäkringar Grupplivförsäkrings AB
  • Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB
  • Försäkringsaktiebolag Agria 
  • Wasa Kredit AB

De gemensamt personuppgiftsansvariga har fastställt sitt respektive ansvar för att fullgöra skyldigheterna enligt GDPR genom ett inbördes arrangemang. Du kan få del av det väsentliga innehållet i arrangemanget genom att kontakta Länsförsäkringar AB.

Vi anlitar en leverantör av respondenter till våra studier som personuppgiftsbiträde för att hantera ditt samtycke. Biträdet får del av de uppgifter som hanteras i samband med att samtycket hämtas in och dokumenteras.