​​​​​​​​​​​​​​​​​​Vi har haft kontakt - fysiskt eller på distans

Denna information riktar sig till dig som har besökt något av våra lokala kontor eller haft kontakt med oss på annat sätt, till exempel via telefon, chatt, e-post eller videomöte. ​Här nedanför hittar du information om våra behandlingar av dina personuppgifter i just dessa situationer.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​Vi har haft kontakt - fysiskt eller på distans

Säkerhetsändamål

​Vi behandlar dina personuppgifter för att skydda oss, dig och alla våra kunder mot ​olika typer av brott som till exempel inbrott, skadegörelse, hot samt för att förhinda obehörig tillgång till våra lokaler. Klicka på varje behandling nedan för mer information.

Informationen​ gäller följande adresser. Vilka utrymmen vi bevakar med kamera framgår av skyltar i våra lokaler: 

  • Telegrafgatan 8A, Solna
  • Humlegårdsgatan 20, Stockholm
  • Stora Brogatan 7, Norrtälje
  • Tegeluddsvägen 11-13, Stockholm 
Ändamålsbeskrivning ​​

Vi bevakar våra lokaler med hjälp av kameror för att förebygga, förhindra och kunna beivra brott. ​

Vilka uppgifter behandlas och hur?

När du befinner dig i utrymmen i våra lokaler som är kamerabevakade behandlar vi de bilder av dig som kamerorna fångar. Vi tar del av bildmaterial först om det har inträffat en incident. Vi lämnar ut bildmaterial till brottsbekämpande myndigheter vid misstanke om brott. 

Laglig grund och dina rättigheter

Vi stödjer vår behandling av dina personuppgifter på en så kallad intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att förebygga och förhindra brott i våra lokaler och mot vår personal eller våra besökare samt för att kunna överlämna inspelat material till brottsbekämpande myndigheter vid misstanke om brott.

I de fall kamerorna fångar uppgifter om lagöverträdelser är vår behandling av dessa uppgifter nödvändig för att rättsliga anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras. ​

Dina rättigheter enligt GDPR

​Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi sparar inspelat bildmaterial i 14 dagar. För Tegeluddsvägen 11-13 sparar vi dock bildmaterialet i 30 dagar.

Personuppgiftsansvar, mottagare och biträden

Länsförsäkringar Stockholm är personuppgiftsansvarig för behandlingen på Telegrafgatan, Humlegårdsgatan och Stora Brogatan. Länsförsäkringar AB​ är personuppgiftsansvarig för behandlingen på Tegeluddsvägen. 

​Länsförsäkringar Stockholm lämnar ut bildmaterial till det bevakningsföretag som anlitas som personuppgiftsbiträde. Länsförsäkringar AB anlitar en kameraleverantör som personuppgiftsbiträde. Biträdena har då möjlighet att ta del av de uppgifter som hanteras i systemet. 

Bildmaterial lämnas ut till brottsbekämpande myndigheter vid misstanke om brott. 

 

Informationen gäller följande lokaler:

  • Telegrafgatan 8A, Solna
  • Humlegårdsgatan 20, Stockholm
  • Stora Brogatan 7, Norrtälje
Ändamålsbeskrivning

När du besöker oss behandlar vi uppgifter om dig för att administrera ditt besök samt för att av säkerhetsskäl veta vilka som befinner sig i våra lokaler och kunna beivra brott.  

Vilka uppgifter behandlas och hur?

När du besöker oss ber vi dig att i vårt besökssystem skriva in ditt namn, telefonnummer, vilket företag du representerar och vem hos oss du ska träffa. När du har gjort det får den som du ska träffa ett meddelande om att du har kommit. Du får, i förekommande fall, ett meddelande om bekräftelse på att den som du ska träffa är på väg för att möta dig. 

Vid behov får du också ett inpasseringskort. Med hjälp av det registreras vilka dörrar du passerar i våra lokaler.​

Registrerade personuppgifter kan komma att behandlas vid incidenter, till exempel för att ta fram en utrymningslista vid brand, eller för att kunna göra en polisanmälan vid misstanke om brott.

Laglig grund och dina rättigheter

Vi stödjer vår behandling av dina personuppgifter på en så kallad intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att administrera ditt besök och eventuell parkering samt för att av säkerhetsskäl veta vilka som befinner sig i våra lokaler i händelse av incidenter, till exempel brand.

I de fall vi behandlar uppgifter om lagöverträdelser är vår behandling av dessa uppgifter nödvändig för att rättsliga anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras.​

I de fall vi lämnar ut uppgifter till myndigheter på begäran från dem är det nödvändigt för att fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar oss enligt bestämmelser om förundersökning och tillsyn.

Dina rättigheter enligt GDPR

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

De personuppgifter som behandlas i samband med besök sparas i 1 dag från dagen för besöket. 

Personuppgiftsansvar, mottagare och biträden

Länsförsäkringar Stockholm är personuppgiftsansvarig för behandlingen. Vi anlitar personuppgiftsbiträden som tillhandahåller besökssystemet. Biträdet har möjlighet att ta del av de uppgifter som hanteras i systemet.

I samband med incidenter i våra lokaler kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter till räddningstjänsten.I samband med en polisanmälan eller pågående förundersökning eller tillsyn kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter. 

 

Informationen gäller Länsförsäkringar AB:s lokaler på Tegeluddsvägen i Stockholm.  ​

Ändamålsbeskrivning

När du besöker oss behandlar vi uppgifter om dig för att administrera ditt besök och eventuell parkering samt för att av säkerhetsskäl veta vilka som befinner sig i våra lokaler och kunna beivra brott.  

Vilka uppgifter behandlas och hur?

När du besöker oss ber vi dig att i vårt besökssystem skriva in ditt namn, telefonnummer, vilket företag du representerar och vem hos oss du ska träffa. När du har gjort det får den som du ska träffa ett meddelande om att du har kommit. Du får, i förekommande fall, ett meddelande om bekräftelse på att den som du ska träffa är på väg för att möta dig. 

Vid behov får du också ett inpasseringskort. Med hjälp av det registreras vilka dörrar du passerar i våra lokaler.

Registrerade personuppgifter kan komma att behandlas vid incidenter, till exempel för att ta fram en utrymningslista vid brand, eller för att kunna göra en polisanmälan vid misstanke om brott.​

Om du vill parkera på någon av våra parkeringsplatser registrerar vi registreringsnumret på det fordon som du parkerat för att du ska ha rätt att parkera där. 

Laglig grund och dina rättigheter

Vi stödjer vår behandling av dina personuppgifter på en så kallad intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att administrera ditt besök och eventuell parkering samt för att av säkerhetsskäl veta vilka som befinner sig i våra lokaler i händelse av incidenter, till exempel brand.

I de fall vi behandlar uppgifter om lagöverträdelser är vår behandling av dessa uppgifter nödvändig för att rättsliga anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras.​

I de fall vi lämnar ut uppgifter till myndigheter på begäran från dem är det nödvändigt för att fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar oss enligt bestämmelser om förundersökning och tillsyn.

Dina rättigheter enligt GDPR

​Hur länge sparar vi dina uppgifter?

De personuppgifter som behandlas i samband med besök sparas i 30 dagar från dagen för besöket. 

Personuppgiftsansvar, mottagare och biträden

Länsförsäkringar AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen.

Vi anlitar personuppgiftsbiträden som tillhandahåller besökssystemet samt kortsystem för inpassering och underhåll av kortsystem för inpassering. Biträdena har möjlighet att ta del av de uppgifter som hanteras i systemen.

I samband med incidenter i våra lokaler kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter till räddningstjänsten.

I samband med en polisanmälan eller pågående förundersökning eller tillsyn kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter. 

 

Ändamålsbeskrivning

Vi behandlar personuppgifter i inspelningar av telefon- och videosamtal samt vid lagring av e-post- och chattkonversationer (interaktioner) vid upplevt hot mot oss eller vår personal.  ​  

Vilka uppgifter behandlas och hur?

Vi behandlar de kontaktuppgifter som krävs för att interaktionen ska kunna upprättas som telefonnummer, e-postadress eller namn för chatt. I det fall du har autentiserat din identitet digitalt behandlar vi även ditt namn och personnummer. 

Interaktionen sparas sedan som en video-, ljud- eller dokumentfil i vårt inspelningssystem med uppgift om din kontaktuppgift, tid och datum för interaktionen, interaktionskanal, vilken medarbetare som hanterade interaktionen samt ärendetyp.

Uppgifterna används sedan som underlag för utredning av hotet och eventuell polisanmälan.​

Laglig grund och dina rättigheter

Vi stödjer vår behandling av dina personuppgifter på en så kallad intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna skydda oss och vår personal, anmäla hot till brottsbekämpande myndigheter samt för att rättsliga anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras.     

Dina rättigheter enligt GDPR

​Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi sparar uppgifterna för detta ändamål i 30 dagar om de inte leder till en polisanmälan. Ifall polisanmälan görs sparar vi uppgifterna så länge de behövs för att kunna hantera våra rättsliga anspråk. 

Personuppgiftsanvar, mottagare och biträden

Länsförsäkringar Stockholm är personuppgiftsansvarig för behandlingarna för detta ändamål. 

Vi använder oss av ett biträde för tillhandahållande av systemstöd för inspelning och lagring av interaktionerna. Personuppgiftsbiträdet har då möjlighet att ta del av filerna och uppgifterna.

Vi kan komma att lämna ut filer tillsammans med kompletterande uppgifter som tidpunkt, omständigheter och deltagare i mötet till brottsbekämpande myndigheter vid anmälan om misstanke om brott. 

 

Kvalitets- och utbildningssyfte

Vi behandlar dina personuppgifter för att säkerställa och ständigt förbättra kvaliteten i vår service och bemötande. Klicka på varje behandling nedan för mer information.

Ändamålsbeskrivning

Vi behandlar personuppgifter i inspelningar av telefon- och videosamtal samt vid lagring av e-post- och chattkonversationer (interaktioner) för att följa upp och utbilda vår personal i syfte att förbättra vår service.​ ​

Vilka uppgifter behandlas och hur?

Vi behandlar de kontaktuppgifter som krävs för att interaktionen ska kunna upprättas som telefonnummer, e-postadress eller namn för alias. I det fall du har autentiserat din identitet digitalt behandlar vi även ditt namn och personnummer. 

Interaktionen sparas sedan som en video-, ljud- eller dokumentfil i vårt inspelningssystem med uppgift om din kontaktuppgift, tid och datum för interaktionen, interaktionskanal, vilken medarbetare som hanterade interaktionen samt ärendetyp.

Vid uppföljning och utbildning väljs slumpmässiga filer ut för granskning av medarbetaren och dennes coach för att diskutera möjliga förbättringsåtgärder. ​

Laglig grund och dina rättigheter

Vi stödjer vår behandling av dina personuppgifter på en så kallad intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna spela in och spara interaktioner för att följa upp och utbilda vår personal i syfte att förbättra vår service.

Om du inte vill att ditt samtal ska spelas in för detta ändamål in så säger du det till kundservicemedarbetaren och då sparas inte inspelningen.

Dina rättigheter enligt GDPR

​Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi sparar uppgifterna för detta ändamål i 30 dagar.  

Personuppgiftsanvar, mottagare och biträden

Om interaktionen rör banktjänster är Länsförsäkringar Bank AB (publ) personuppgiftsansvarig för behandlingarna, för andra ärenden är Länsförsäkringar Stockholm​ personuppgiftsansvarig.

​Vi använder oss av ett biträde för tillhandahållande av systemstöd för inspelning och lagring av interaktionerna. Personuppgiftsbiträdet har då möjlighet att ta del av filerna och uppgifterna.

 

Ändamålsbeskrivning

Vi behandlar dina personuppgifter för att följa upp hur nöjd du är med hur vi har hanterat ett ärende och för att kontakta dig om du uppgett att du inte var nöjd i syfte att löpande förbättra vår verksamhet.

Vilka uppgifter behandlas och hur?

Efter att du har varit i kontakt med oss i någon form av ärende använder vi dina kontaktuppgifter för att ringa upp dig eller skicka ett e-post eller textmeddelande till dig för att fråga hur nöjd du är med hur vi har hanterat ditt ärende och om du skulle rekommendera oss till dina vänner och bekanta. Du får även möjlighet att lämna ytterligare synpunkter genom att tala in ett meddelande på telefon eller skriva i en enkät.

Om du väljer att svara på våra frågor sparar vi din återkoppling i anslutning till ditt ärende och den medarbetare som hanterade det tillsammans med ett unikt svars-ID samt i det fall vi har ett kundförhållande även ditt kundnummer för uppföljning. Om du uppgett att du är mycket missnöjd kan det hända att vi kontaktar dig för att se om vi kan göra något mer för att göra dig nöjd och för att bättre förstå för vad du är missnöjd med.

Vi sammanställer all återkoppling till statistik för att mäta kundnöjdheten i olika situationer.​

Laglig grund och dina rättigheter​

Vi stödjer vår behandling av dina personuppgifter på en så kallad intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna följa upp hur nöjda våra kunder och andra intressenter är med vår service och våra tjänster för att löpande förbättra vår verksamhet utifrån denna återkoppling.

Behandlingen sker för direkt marknadsföring. 

Dina rättigheter enligt GDPR

Enligt marknadsföringslagen har du rätt att motsätta dig förfrågningar om att delta i kundundersökningar då dessa utgör direkt marknadsföring. Det kan du göra i inloggat läge på Mina sidor, genom att kontakta vår kundservice eller genom att följa instruktionerna i våra förfrågningar. 

​Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi sparar uppgifterna om din återkoppling i 18 månader. Om du har lämnat synpunkter utöver att svara på våra standardfrågor raderar vi dem efter tolv månader.

​Personuppgiftsanvar, mottagare och biträden

Det bolag inom länsförsäkringsgruppen som efterfrågar din återkoppling är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna. Vilket bolag som står bakom förfrågan framgår av kontakten.

Vi anlitar ett personuppgiftsbiträde för behandlingarna att skicka ut förfrågan om din återkoppling, samla in dina svar och sammanställa svaren till statistik. Biträdet får då del av dina kontaktuppgifter och den återkoppling du ger.