Visselblåsning

Regelefterlevnad och affärsetik har stor betydelse för oss. Vi gör ständigt överväganden i vår vardag med mål att agera utifrån tillämpliga lagar, regler och interna styrdokument.

Visselblåsning

Inom verksamheten finns kontroller och rutiner som är utformade för att upptäcka och förhindra missförhållanden och bedrägliga handlingar. Men även de mest effektiva kontroller kan inte helt skydda oss mot alla tänkbara oegentligheter. Vi inom Länsförsäkringar uppmuntrar därför rapportering av missförhållanden och oegentligheter till oss.

Vad kan jag rapportera?

Om du misstänker missförhållanden eller oegentligheter kan du rapportera dina misstankar via vår visselblåsarfunktion. Du behöver inte ha bevis, men alla meddelanden ska lämnas i god tro.

Du kan välja att rapportera dina misstankar öppet eller anonymt. Ju tydligare du kan redogöra för problemet desto enklare blir det för oss att bedöma om en överträdelse har begåtts.  Alla rapporter och meddelanden behandlas strikt konfidentiellt, och utredningen hanteras med största varsamhet och beaktande av din integritet.

Du riskerar inte att drabbas av negativ särbehandling eller repressalier på grund av att du rapporterar, så länge uppgifterna inte är uppenbart medvetet oriktiga.

Kundklagomål eller sådant som rör enskilda tvister anses inte som ett visselblåsningsärende och ska inte anmälas här.

Hur kan jag rapportera?

Enklast gör du en anmälan med brev eller telefon men du har även möjlighet att ringa och boka ett personligt möte. Du behöver lämna en kort beskrivning av händelseförloppet och vad du anser har varit felaktigt.

Inkludera inte känsliga personuppgifter om personer du nämner i ditt ärende, ifall de inte är nödvändiga för att beskriva ditt ärende.

Om du använder blanketten ges du möjlighet att vara anonym. Blanketten postar du till Compliance på någon av följande adresser beroende på vad ditt ärende gäller:

Länsförsäkringar AB Compliance

Att: Christian von Ahlefeld
Tegeluddsvägen 11–13
106 50 Stockholm

Vill du istället ringa direkt använder du kontaktuppgiften nedan:

Christian von Ahlefeld
Tel: +46 725 603 133

Länsförsäkringar AB Compliance
Chief Compliance Officer Länsförsäkringar AB
Tegeluddsvägen 11–13
106 50 Stockholm

Du kan även ringa enligt numret nedan:
Tel: 070-162 71 10

Länsförsäkringar Stockholm
Att: ”Visselblåsning Compliance”
Telegrafgatan 8A
16972 Solna

Du kan även ringa med numret nedan:
072-146 64 04

eller

Länsförsäkringar Stockholm
Att: ”Visselblåsning Internrevision”
Telegrafgatan 8A
16972 Solna

Du kan även ringa med numret nedan:
073-96 412 15

Eftersom inrapporterade uppgifter behandlas med största sekretess uppmanar vi dig att i första hand lämna namn och dina kontaktuppgifter, detta för att vi ska kunna bekräfta samt följa upp inkommande ärenden.

Rapportering till behörig myndighet

Det är möjligt att larma om missförhållanden både till oss enligt ovan eller till en ansvarig myndighet.

Anmälan som avser misstankar om ett företag eller en privatperson som brutit mot ett regelverk som omfattas av Finansinspektionens tillsynsansvar kan anmälas via denna länk.

Anmälan som gäller missförhållanden inom produktsäkerhet och produktöverensstämmelse eller missförhållanden som inte omfattas av någon annan behörig myndighets ansvarsområde ska anmälas till Arbetsmiljöverket.