Att undvika skada är en miljöhandling

Att undvika skada är en miljöhandling

Varje skada som undviks är en stor hållbarhetsvinst för såväl våra kunder som för klimat och miljö. Vi bedriver aktiviteter med inriktning på praktiska råd, forskning, innovationsutveckling och informationskampanjer för att möjliggöra ett proaktivt agerande som minimerar risken att skador ska inträffa. Färre skador innebär mindre onödigt avfall, energiförbrukning i form av transporter och materialtillverkning.

Den största miljöpåverkan har natur-, vatten-, brand- och motorskador som drabbar länsförsäkringsgruppens kunder. Påverkan sker dels vid själva skadehändelsen men också vid återställandet och reparationen.

Ta del av våra skadeförebyggande råd:

För privatpersoner
För företagare
För lantbrukare