Samarbeten kring investeringar

Samarbeten kring investeringar

PRI – Principles for Responsible Investments

PRI är ett FN-initiativ med principer kring integrering av hållbarhet i investeringsbeslut, bolagspåverkan och samarbeten. Länsförsäkringar AB är medlem och rapporterar årligen till PRI hur principerna implementerats i verksamheten. Länsförsäkringar deltar i investerarinitiativ för att påverka bolag och andra intressenter i hållbarhetsfrågor.

PRI

Access to Medicine Foundation 

En stiftelse grundad av brittiska och holländska regeringar ihop med Bill & Melinda Gates Foundation. Stiftelsen verkar för att fler människor ska få tillgång till läkemedel. Vartannat år tas ett index fram som visar vad läkemedelsbolagen gör för att förbättra situationen för människor som inte har tillgång till basala läkemedel. Länsförsäkringar stödjer initiativet.

Access to Medicine Foundation

CDP

En intresseorganisation som samlar in miljöinformation globalt från företag. Initiativet stöds av över 800 institutionella investerare globalt. Genom dialog med bolag och genom att stödja CDPs arbete vill investerare driva på bolagens transparens och miljöredovisning samt få bolag att arbeta aktivt för att minska sin miljöpåverkan. Länsförsäkringar stödjer CDP.

CDP

Fondbolagens förening

En branschorganisation som arbetar för att tillvarata fondspararnas och fondbolagens intressen. Länsförsäkringar Fondförvaltning är aktiv medlem.

Fondbolagens förening

Hållbart värdeskapande

Ett samarbetsprojekt med 17 av Sveriges största institutionella investerare. Projektet vill lyfta betydelsen av att bolagen arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor. Länsförsäkringar är aktiv medlem.

Hållbart värdeskapande

Institutionella ägares förening (IÄF)

Institutionella ägares förening för regleringsfrågor på aktiemarknaden är ett samarbete mellan pensionsfonder, AP-fonder, försäkringsbolag och fondbolag. Föreningen verkar för att utveckla bästa praxis inom ägarstyrning och påverka hur Svensk kod för bolagsstyrning utvecklas. Länsförsäkringar Fondförvaltning är aktiv medlem.

IÄF

Montreal Pledge

Länsförsäkringar AB har skrivit under Montreal Pledge som är ett initiativ där investerare förbinder sig att mäta och redovisa klimatavtrycket i sina investeringar. Montreal Pledge stöds av både PRI och United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI).

Montreal Pledge

Sustainalytics Engagement Service

En samarbetsplattform för aktiva ägare. Länsförsäkringar AB deltar aktivt i detta forum tillsammans med institutionella investerare över hela värden för att påverka bolag att agera ansvarsfullt och förbättra bolagens totala hållbarhetsresultat.

Sustainalytics Engagement Service

Swesif – Sveriges forum för hållbara investeringar

Ett oberoende intresseforum som syftar till att sprida, driva och höja kunskap om investeringar för en hållbar utveckling. Länsförsäkringar är medlem.

Swesif