Utlysning: Forskningsprojekt om lokalt hållbar trygghet

Länsförsäkringars Forskningsfond utlyser forskningsmedel för forskning inom temat lokalt hållbar trygghet, med fokus på trygghetsutmaningar samt samhällsinsatser som kommer att behövas för ett lokalt trygghetsskapande arbete framöver.

Under de senaste åren har olika sociala trygghetsutmaningar fått alltmer uppmärksamhet i media, i civilsamhället samt bland offentliga och privata aktörer. Vad som utgör en trygghetsutmaning skiljer sig radikalt mellan olika delar av landet; från gängkriminalitet och skjutningar i framförallt storstäder till bristande samhällsservice i glesa miljöer. Dessa geografiska skillnader i trygghetsutmaningar pekar på den komplexitet som finns i frågan. Vidare är det uppenbart att dagens och morgondagens trygghetsutmaningar inte kan lösas med hjälp av enstaka och kortsiktiga insatser av enskilda aktörer. Den geografiska variationen samt behovet av nya arbetssätt, samarbete och trygghetsskapande insatser understryker nödvändigheten av att utforska temat vidare.

Frågeställningar som berörs i denna utlysning är:

  1. Hur har trygghetsutmaningar varierat över tid och rum? Vad förklarar denna variation?
  2. Hur har roll- och ansvarsfördelningen kring trygghetsfrågor mellan det offentliga, näringslivet samt civilsamhället utvecklats de senaste decennierna?
  3. Vilken roll bör de icke offentliga aktörerna, framförallt det lokala näringslivet, spela i det trygghetsskapande arbetet framöver? Vilket ansvar bör de ha och vilka insatser bör de bidra med? Hur kan en privat aktör agera som samlande part för lokala trygghetsåtgärder?

Tvärvetenskapliga forskningsprojekt som bidrar till evidensbaserat beslutsfattande och ger lärdomar för framtiden prioriteras.

Ansökningsprocessen för forskningsmedel är indelad i två steg. I steg 1 lämnar sökande in en projektskiss. De ansökningar som går vidare i processen till steg 2, lämnar sedan in en fullständig projektansökan. Projektansvariga får inte lämna in fler än tre ansökningar. En projektbudget bör ej överstiga en miljon sek per år (inklusive direkta, övriga och indirekta kostnader). Projekt under två år och över fyra år finansieras ej.

Steg 1 av ansökningsprocessen öppnar den 16 mars 2022 och stänger den 28 april 2022 kl.12. Sökande som går vidare till steg 2 informeras under vecka 20.

Ansökningsblankett och information om steg 1:s ansökningsprocess.

Vid frågor, kontakta Lia Antoniou (Forskningsledare inom Samhälls-och Beteendevetenskap): 08 - 588 41 793, eller Lia.Antoniou@lansforsakringar.se

Se även informationsblad om utlysningen om lokalt hållbar trygghet.