Tester och förstudier

Länsförsäkringars Forskningsfond genomför årligen ett flertal vetenskapliga tester och förstudier. Huvudfokus ligger på området ”tryggt boende”. Den avgörande utgångspunkten för valet av tester är den samlade skadestatistiken. Resultaten används främst för att kommunicera skadeförebyggande insatser till kunder men många tester involverar även andra branschföreträdare och tillverkare för att genom samverkan få fram bättre produkter i boendemiljön.

Här är exempel på testområden:

Forskningsprojekt om svenska folkets energikunskaper

Forskningsprojektet startade våren 2023 och var ett samarbete mellan Forskningsfonden, Länsförsäkringars bank, oberoende experter inom energiteknik, undersökningsföretaget Attityd samt forskare på Lunds tekniska högskola, Chalmers Industriteknik och Linköpings universitet.

Projektet initierades i syfte att analysera svenska folkets energikunskaper och bättre förstå vilka förkunskaper om el och energi som finns hos hushållen. Undersökningen beaktar både teknisk kunskap och det beteendevetenskapliga perspektivet i hur viljan att ställa om till en lägre energiförbrukning ser ut.

Bakgrunden till projektet är den analys som Affärsenhet Bank genomförde i arbetet med LFABs klimatmål, klimatpositiv senast 2045. I analysen, som behandlade områden där bankkoncernen kan ha störst positiv påverkan och bidra till en omställning, utmärkte sig utlåning bolån. Inom området utlåning bolån kan banken arbeta för att reducera energiförbrukning i byggnader och därmed hjälpa kunderna att ställa om till en koldioxidsnål energiförbrukning.

Här kan du läsa slutrapporten

Förstudie: Risker och möjligheter inom lantbruket kopplat till framväxten av vätgassamhället

En av vår tids stora utmaningar är att klara energiförsörjningen samtidigt som klimatpåverkan begränsas och i denna omställning spås vätgas få en allt större betydelse som energibärare. Vätgas har stor potential när det gäller att minska koldioxidutsläppen inom olika branscher och fossilfri vätgas är en viktig lösning inom industrier med höga utsläpp, som till exempel stål, raffinaderier, kemikalier, jordbruk och transporter.

Redan idag används vätgas i en rad industriella processer, till exempel i kemiska industrier och i oljeraffinaderier. Det pågår också många satsningar och ett exempel är HYBRIT, en gemensam satsning med gruvbolaget LKAB och ståltillverkaren SSAB samt Vattenfall, där fokus ligger på att minska koldioxidutsläppen i värdekedjan för ståltillverkning. För närvarande är dock den ekonomiska tröskeln för hög för att en bred marknadsintroduktion ska ta fart, men i takt med teknikens utveckling förväntas bättre ekonomiska förutsättningar.

Utförare: Forskningsinstitutet RISE

Förstudie: Risker och möjligheter inom jordbruket kopplat till framväxten av vätgassamhället

Rengöringsmedlens effekt vid tvätt av fasad och trall

Målade träfasader och trätrall håller längre om grogrunden för alger och mögel tvättas bort ibland – men tyvärr saknas tillräcklig information om olika rengöringsprodukters effektivitet. Därför har Länsförsäkringars Forskningsfond gett RISE i uppdrag att testa hur bra ett antal vanliga medel är på att döda mögelsvampar. De tvättade träytorna i testet kommer att följas under fem år, så att man också kan se vilka produkter som har bäst långtidsverkan. Ambitionen är att bidra till utvecklingen av en metod för att utvärdera rengöringsmedel, så att branschen själv kan testa sina produkter innan de hamnar i handeln.

Utförare: Forskningsinstitutet RISE

Delrapport: Hållbar rengöring av fasader-steg 1, provning av avdödning av svampar och alger

Test - snöborttagning av takmonterade solceller

Länsförsäkringars Forskningsfond finansierar ett projekt som ska undersöka hur effektiva olika snöborttagningsmetoder är för takmonterade anläggningar. Solel ökar kraftigt och många anläggningar installeras i regioner där det förekommer snö. Elproduktionen påverkas när panelerna är snötäckta och dessutom finns det risk för skador på tak vid högt snötryck. Men kan snö också skada solcellsmodulerna? Bör man snöröja sina solpaneler och i så fall hur? Det är några av frågorna som Länsförsäkringars Forskningsfond bett RISE att söka svar på under kommande vintersäsonger.

Utförare: RISE Energy Technology Center

Identifiering av trädslag på fel ståndort

Skog med olika trädslag som växer på platser där träden passar sämre löper högre risk att drabbas av skogsskador (vind, svamp och insekter). Det finns dock flera orsaker till att trädslag etableras även om ett annat trädslag är bättre lämpad på markerna. Vanliga orsaker är viltbetesproblematiken eller bedömningar av framtida virkesefterfrågan. Med ökad kunskap om hur stor del skog som växer på “fel ståndort” kan skogsägare bli mer riskmedvetna samt välja att sköta skogen på ett sätt som minskar riskerna.

Länsförsäkringars Forskningsfond finansierar därför en studie där Skogforsk ska utveckla metoder för att identifiera och kartera skogar med hög risk för skogsskador. Metoden baseras på nationellt tillgängliga geodata och ska kunna tillämpas över stora delar av Sveriges skogsmark.

Utförare: Skogforsk

Slutrapport: Kartering av skog på felaktig ståndort

Brandsäkerhet

Inom området brandsäkerhet har bland annat en förstudie genomförts för kartläggning av potentiella brandsäkerhetsrisker vid införandet av innovativa elsystem i byggnader, såsom system för solceller. Resultaten visar att den tekniska utvecklingen går mycket snabbare än regelverksförändringarna när det kommer till framtagning av vederhäftiga rekommendationer.

Relaterade länkar