Urbanisering

Länsförsäkringar finansierar flera forskningsprojekt inom urbanisering med fokus på att öka kunskapen om regionala skillnader inom Sverige.

RegVis – en interaktiv visualisering av Sveriges regioner

Lunds universitet och Länsförsäkringars Forskningsfond har tillsammans utvecklat RegVis – Regional Visualisering i Sverige. Här får du tillgång till en plattform som visualiserar nyckelvariabler inom regional utveckling och hur dessa har förändrats över tid. RegVis är ett resultat av projektet ReGROW.

Läs mer om RegVis

Ett polariserat samhälle? Hur nationell och lokal urbanisering formar Sverige

Projektet syftar till att öka kunskapen om samhällelig polarisering i Sverige ur både nationellt och lokalt perspektiv. Såväl orsaker till polarisering som konsekvenser studeras. Med polarisering avses skillnader i politiska beteenden, politiskt deltagande, värderingar, tillit och trygghet.

Fokus ligger på geografiska skillnader mellan centrum och periferi, inte bara i riket som helhet utan också lokalt inom enskilda kommuner. Utöver statistiska samband klarlägger projektet även kausala effekter av exempelvis nedläggningar av skolor, äldreomsorg och vårdcentraler på människors benägenhet att bo kvar på landsbygden, deras politiska deltagande, mellanmänskliga tillit och den trygghet de upplever. Resultaten kommer också kunna ge kunskap om hur politiska beslut kan påverka samhällspolarisering.

Projektledare: Gissur ó Erlingsson, biträdande professor, Institutionen för kultur och samhälle, Linköpings universitet.

Se en film om projektet Ett polariserat samhälle.

Rörlighet, val och flexibilitet: uppkomst och förebyggande av ekonomiska, institutionella och geografiska förändringar och ökade ojämlikheter på svensk arbetsmarknad

Under de senaste två decennierna har den svenska arbetsmarknaden uppvisat tendenser till starka ekonomiska, institutionella och geografiska förändringar och ökad ojämlikhet. Detta projekt bygger på tidigare forskning finansierad av Länsförsäkringars Forskningsfond, och syftar till att ytterligare vidga kunskaperna om de ökande ojämlikheterna på den svenska arbetsmarknaden.

Detta görs genom att analysera de individuella rörlighetsmönster mellan inkomstgrupper, yrken och regioner som bygger upp ojämlikheter på den svenska arbetsmarknaden över tid, och undersöka under vilka individuella och regionala förutsättningar som individer rör sig mot bättre eller sämre jobb respektive mer eller mindre flexibla arbetsformer. Vidare utforskas individers val av flexibla arbetsformer och strategier för att skapa arbetsmarknadsmässig trygghet. Slutligen dras slutsatser om de institutionella arbetstrygghets- och försäkringsmässiga konsekvenser som en mer ojämlik arbetsmarknad får, och de åtgärder som behövs för att förbättra situationen.

Projektledare: Martin Henning, professor vid Företagsekonomiska institutionen, Göteborgs universitet.

Se en film om arbetsmarknadsprojektet