Tobak

Länsförsäkringar verkar för att de bolag som Länsförsäkringar eller dess fonder investerar i tar sin utgångspunkt i internationella konventioner och följer FN Global Compacts principer för ansvarsfullt företagande. Länsförsäkringar bedömer, i likhet med FN Global Compact, att bolag som producerar tobaksprodukter har en betydande negativ samhällspåverkan och därför inte kan klassas som anvarsfulla företag. [1]  

Tobaksanvändning är ett globalt folkhälsoproblem med vetenskapligt belagda hälsorisker. Bruk av främst cigaretter medför en direkt skadlig påverkan på användaren likväl som negativa effekter för omgivning. Sammantaget ger tobaksanvändning upphov till höga samhällskostnader.[2]

Tobaksproduktion i sig är förknippat med flertalet hållbarhetsproblem, så som barnarbete, försämrad biologisk mångfald och avskogning. Avskogning bidrar till att reducera jordens förmåga att motverka klimatförändringar. Vidare har många länder, däribland Sverige, ratificerat WHOs ramkonvention om tobakskontroll (WHO Framework Convention on Tobacco Control, FCTC). Konventionens syfte är att förmå stater och lokala beslutsfattare att införa åtgärder som begränsar tobaksanvändingen i samhället. Denna konvention bedöms öka den regulatoriska risken för tobaksbolag globalt.  

Tillämpning

Bolag som har mer än fem procent av sin omsättning från produktion av tobaksprodukter (inklusive cigaretter, cigarrer, tuggtobak och andra tobaksrelaterade produkter) exkluderas. Exkluderingar gäller både investeringar i aktier och kreditobligationer.

Länsförsäkringars ställningstaganden gäller vid direktinvesteringar, inklusive diskretionära mandat, som görs av Länsförsäkringar ABs kapitalförvaltning och fondbolag.

 

Relevanta riktlinjer och konventioner

  • WHO Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) 2003.

Källa:

[1] https://www.unglobalcompact.org/docs/about_the_gc/Integrity_measures/integrity-recommendation-2017.pdf

[2] https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/tobacco