Val och uppföljning av externa förvaltare

Länsförsäkringar AB:s dotterbolag använder i olika utsträckning externa förvaltare i förvaltningen av fonder, portföljer samt i pensionserbjudandet (fondförsäkring). Vi ställer hållbarhetskrav på externa förvaltare och tillämpar olika hållbarhetskriterier i arbetet.

Val av externa förvaltare

Följande översiktliga hållbarhetskriterier bedöms i samband med selektion och upphandling av nya externa förvaltare och fonder:

  • Åtagande av förvaltare: Förvaltaren åtar sig att följa PRIs principer för ansvarsfulla investeringar och att årligen rapportera hur de arbetar med principerna.
  • Agerande av förvaltare: Förvaltaren kan uppvisa att resurser i form av personal och hållbarhetsdata finns för att arbeta med ansvarsfulla investeringar inom organisationen. Vidare tar förvaltaren hänsyn till hållbarhetsfaktorer samt använder olika metoder (välj in, välj bort och/eller påverka) i sin förvaltning.
  • Begränsa hållbarhetsrisker i fond: Fond(er) inom respektive fondkategori ska begränsa investeringar i bolag som Länsförsäkringar väljer bort och/eller i bolag som bedöms ha höga hållbarhetsrisker.

Utifrån underlag från förvaltare och externa databaser sätts ett hållbarhetsbetyg på varje förvaltare och enskild fond. Hållbarhetsbetyget täcker (a) Organisatorisk satsning på ansvarsfulla investeringar, inklusive rapportering & deltagande i initiativ (b) Aktivt ägar- och påverkansarbete mot bolag; (c) Analys och integrering av hållbarhetsfaktorer i förvaltningen. En hållbarhetsgenomlysning görs också av fondens innehav i samband med upphandling. Hållbarhetskriterierna ovan utgör en integrerad del av förvaltarutvärderingen i samband upphandlingar.

Uppföljning av externa förvaltare

Vi uppdaterar regelbundet bedömningen av externa förvaltare knutna till egna fonder, portföljer och pensionserbjudandet för deras arbete med ansvarsfulla investeringar och hållbarhetsfaktorer. Som en del av arbetet med att uppdatera hållbarhetsbetyget begär Länsförsäkringar in, genom ett frågebatteri (ESG - Request for Information), underlag om arbetet med ansvarsfulla investeringar från de externa förvaltarna. Därutöver följs förvaltarna upp minst en gång per år via möten eller telefonkonferenser. Innehaven i externa fonder genomlyses utifrån olika hållbarhetskriterier minst två gånger per år.

Förvaltare och enskilda fonder kan hamna under observation om vi identifierar brister i arbetet med ansvarsfulla investeringar och/eller betydande hållbarhetsrisker i fonden kombinerat med bristfällig hantering av dessa risker av förvaltaren. Det innebär att påverkansdialog inleds med förvaltaren och att den dialogen kan pågå upp till 12 månader. Noteras ingen förbättring kan fonden avvecklas.

Processöversikt för att välja in och välja bort externa förvaltare och fonder

Relaterade länkar