Policy, styrning och rapporter inom ansvarsfulla investeringar

Länsförsäkringars arbete med ansvarsfulla investeringar ska genomsyras av ett välstrukturerat och målstyrt arbetssätt som kontinuerligt vidareutvecklas.

Policy för ansvarsfulla investeringar och ägarstyrning

Länsförsäkringar ABs Policy för ansvarsfulla investeringar och ägarstyrning tydliggör den strategisk inriktning, övergripande mål och fokusområden för området.

Arbetet med ansvarsfulla investeringar syftar till att bidra till det övergripande förvaltningsmålet och över tid till hållbart värdeskapande utifrån både finansiella samt hållbarhetsrelaterade dimensioner. Länsförsäkringar ska i arbetet sträva efter att bidra till hållbarhetsinriktade överenskommelser, i synnerhet FNs globala mål samt klimatavtalet från Paris.

Mål 3.png Mål 5.png Mål 7.png Mål 11.png Mål 13.png Mål 15.png

Policy för ansvarsfulla investeringar och ägarstyrning

Länsförsäkringar AB, dess dotterbolag inom koncernen, och de lokala Länsförsäkringsbolagen investerar kapital direkt och indirekt i olika tillgångsslag. Policy för ansvarsfulla investeringar omfattar direktägda innehav inom tillgångsslagen aktier och företagsobligationer, samt i tillämplig utsträckning andra direktägda tillgångsslag. För indirekt ägda tillgångsslag ska policyn tillämpas så långt det är möjligt.

Utöver policyn för ansvarsfulla investeringar finns det ett antal andra styrdokument som direkt berör arbetet med ansvarsfulla investeringar och hållbarhetsrisker:

  • Hållbarhetspolicy
  • Ersättningspolicy
  • Riktlinje gällande finansiell rådgivning

Länsförsäkringar Fondförvaltning, Liv och Fondliv tillhandahåller dessutom, i enlighet med EU-förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar, beskrivningar om hur olika finansiella produkter beaktar hållbarhetsfaktorer och negativa konsekvenser för hållbar utveckling.

Styrning inom området

Respektive bolags styrelse inom Länsförsäkringsgruppen beslutar om den övergripande inriktning för arbetet med ansvarsfulla investeringar, vilket kommer till uttryck genom policy för ansvarsfulla investeringar och ägarstyrning. Policyn konkretiseras med mål och aktiviteter som fastställs årligen. Arbetet inom området återrapporteras regelbundet till olika kommittéer och styrelser.

Förvaltningsorganisationerna inom Länsförsäkringar Fondförvaltning samt Kapitalförvaltningen inom Länsförsäkringar Liv, båda del av Länsförsäkringar AB, tillämpar policyn för ansvarsfulla investeringar i den egna förvaltningen. För Fondförvaltningen tillämpas den på egna fonder och för Kapitalförvaltningen på egna portföljer med liv- och sakförsäkringspremier, knutna till Liv, Fondliv, Sak och Agria. Därtill ansvarar Länsförsäkringar Fondliv för erbjudandet av pensionsfonder och som en del i kvalitetssäkringen av utbudet tillämpas policyn för ansvarsfulla investeringar.

Lansforsakringsgruppen-organisation-555xvalfri.png

Rapporter om arbetet inom ansvarsfulla investeringar

Länsförsäkringar AB publicerar information om arbetet med ansvarsfulla investeringar som en integrerad del av Års- och hållbarhetsredovisningen samt i en Klimatriskrapport.

Därtill kan respektive dotterbolag, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Liv, och Fondliv publicera egna rapporter om arbetet inom ansvarsfulla investeringar på sina lokala sidor. Dessa rapporter berör bland annat:

  • Vilka hållbarhetsfaktorer som tillämpas i förvaltningen och i utvärderingen av externa förvaltare;
  • Hur vi bedriver och vad som blev utfallet av ägararbete, både påverkansdialoger, röstning eller arbete i valberedningar;
  • Uppföljning mot mål i affärsplaner, exempelvis andel gröna obligationer i portföljer, och mål kommande år;
  • Utveckling av egna fonders eller portföljers koldioxidavtryck samt resultat av klimatscenarioanalyser.