Lokalt arbete med ansvarsfulla investeringar

Lokalt arbete med ansvarsfulla investeringar

Länsförsäkringar Stockholm är en långsiktig och ansvarsfull investerare av våra sakförsäkringskunders premiekapital. Kapitalet investeras direkt och indirekt via fonder i ett stort antal bolag som verkar över hela världen. I förvaltningen och vid investeringsbeslut beaktar vi och anlitade fondförvaltare miljö, sociala och bolagsstyrningsrelaterade faktorer. Påverkansarbete kan också bedrivas mot bolag. En långsiktig målsättning i vår förvaltning är att bidra till hållbart värdeskapande i alla dess dimensioner.

Som ett av 23 självständiga länsförsäkringsbolag äger vi, tillsammans med övriga bolag, gemensamt bolaget Länsförsäkringar AB vilket har i uppdrag att driva länsförsäkringsgruppens gemensamma intressen och utvecklingsarbete. Arbetet med ansvarsfulla investeringar bedrivs således, utöver lokalt hos oss på bolagsnivå, även på koncernivå för hela gruppen. Förflyttningar inom området utvecklas och förankras inom gruppen. Därigenom säkerställs att länsförsäkringsbolagens arbete med ansvarsfulla investeringar är harmoniserat och att likvärdiga syn- och arbetssätt tillämpas i förvaltningen.

Utgångspunkten för arbetet, lokalt likväl som inom länsförsäkringsgruppen, är FNs Principer för ansvarsfulla investeringar (PRI) och FNs Principer för ansvarsfullt företagande (FN Global Compact). Läs mer om våra styrdokument och rapporter inom området nedan.