Policy och styrdokument inom ansvarsfulla investeringar för Länsförsäkringar Fondliv

Länsförsäkringar Fondlivs arbete med ansvarsfulla investeringar och hållbarhetsrisker ska genomsyras av ett välstrukturerat arbete genom relevanta policyer och styrdokument.

Policy och styrdokument inom ansvarsfulla investeringar för Länsförsäkringar Fondliv

Delar av informationen på denna sida syftar till att öka transparensen och jämförbarheten mellan finansmarknadsaktörer, i enlighet med EU-förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar (på engelska EU Sustainable Financial Disclosure Regulation, SFDR).

Information om policyer för ansvarsfulla investeringar och hållbarhetsrisker

Länsförsäkringar Fondliv ingår i Länsförsäkringar AB-koncernen och omfattas av koncerngemen­samma policyer inom hållbarhet och ansvarsfulla investeringar:

  • Policy för hållbarhet anger övergripande hur hållbarhetsarbetet ska bedrivas.
  • Policy för ansvarsfulla investeringar och ägarstyrning anger övergripande hur arbetet med ansvarsfulla investeringar och ägarstyrning ska bedrivas.
  • Ersättningspolicyn beskriver övergripande koncernens ersättningsmodell.

Länsförsäkringar Fondliv har därutöver en bolagsspecifik Riktlinje gällande finansiell rådgivning. Mer information om respektive policy och styrdokument finns dessutom via menyerna nedan.

Länsförsäkringar AB-koncernen strävar mot ett långsiktigt hållbart värdeskapande för ägarna, kunderna, anställda, investerarna och samhället i stort. Policyn definierar hur hållbarhetsarbetet inom Länsförsäkringar AB-koncernen ska bedrivas vad gäller styrning, inriktning och uppföljning inom de fokusområden som har identifierats. Hållbarhetsarbetet ska stödja och bidra till FNs globala mål (Agenda 2030) för en hållbar utveckling samt stödja FN-initiativen FN Global Compact, PSI, PRB och PRI.

Ansvarsfulla investeringar är ett av fokusområdena för hållbarhetsarbetet. Målet är att vara en ansvarsfull ägare och bidra till hållbart värdeskapande utifrån finansiella, miljömässiga och sociala värden. Länsförsäkringar AB-koncernens klimatsmarta vision innebär en målsättning att koncernens placeringstillgångar och egenförvaltade fonder ska vara i linje med Parisavtalet klimatmål om 1,5 grader senast 2030 och klimatpositiva senast 2045.

Här hittar du policyn i sin helhet:

Det övergripande förvaltningsmålet för Länsförsäkringar AB-koncernens förvalt­ningsformer för pensionssparande (traditionell förvaltning, garantiförvaltning, fond­försäkringar), egenförvaltade fonder och egna finansiella tillgångar är att långsiktigt skapa största möjliga värde. Policyn beskriver hur arbetet med ansvarsfulla invest­eringar och ägarstyrning ska bedrivas i syfte att förbättra de långsiktiga avkastningsförutsättningarna i det förvaltade kapitalet och samtidigt motverka negativa konsekven­ser för hållbar utveckling. Tillämpningen av policyn kan variera bl. a. beroende på placeringsmetod och tillgångsslag. Vidare beskriver policyn de principer för aktieägar­engage­mang som koncernen ska tillämpa.

Policyn anger att Länsförsäkringar AB-koncernen i arbetet med ansvarsfulla investeringar ska verka för att de FN-stödda principerna för ansvarsfulla investeringar (PRI[1]) och FN-initiativet Global Compacts principer för ansvarsfullt företagande integreras i koncernens investeringsprocesser och via aktivt påverkans- och ägararbete.

Klimatförändringar är det hållbarhetsområde som Länsförsäkringar AB-koncernen prioriterar högst. Därför har koncern­en en klimatsmart vision som innebär att koncernens placerings­tillgångar och egenförvaltade fonder inom ramen för fastställda förvaltningsmål dels ska ha en utsläppsnivå år 2027 respektive senast 2030, vilket är i linje med Parisavtalets målsättning om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5˚C, dels vara klimatpositiva senast vid utgången av 2045.

Länsförsäkringar AB-koncernens arbete med ansvarsfulla investeringar ska kontinuerligt vidare­utvecklas.

Här hittar du policyn i sin helhet:

Riktlinjerna omfattar finansiell rådgivning som lämnas enligt lagen om finansiell rådgivning till konsumenter samt enligt lagen om försäkringsdistribution. Riktlinjerna beskriver bland annat de grundläggande kraven på god rådgivningssed, omsorgskrav om kunder samt kompetenskraven på finansiella rådgivare.

För att kunna lämna ett lämpligt finansiellt råd behöver den finansiella rådgivaren kartlägga kundens individuella situation såsom kundens ekonomiska förhållanden, kundens kunskap samt kundens riskbenägenhet. I enlighet med ny hållbarhetslagstiftning ska finansiella rådgivare även kartlägga och anpassa rådgivningen efter kunders hållbarhetspreferenser. Med utgångspunkt från de uppgifter som inkommit vid den individuella kartläggningen ska rådgivare lämna kunden ett lämpligt råd. Rådgivningsmötet ska dokumenteras och dokumentationen ska lämnas ut till kunden. Syftet med dokumentationen är att kunden ska få en sammanfattning av rådgivningen och förstå på vilket sätt rådet är lämpligt för denne.

Den nya hållbarhetslagstiftningen innebär även att Länsförsäkringar kommer att bedöma och beakta eventuella hållbarhetsrisker i processen för tillhandahållandet av finansiell rådgivning.

Här hittar du riktlinjerna i sin helhet:

Riktlinje gällande finansiell rådgivning

LFAB-koncernens ersättningsmodell ska främja en sund och effektiv riskhantering och motverka ett överdrivet risktag­ande. Basen i ersättningsmodellen utgörs av fast ersättning i form av kontant månads­lön. Till detta kan tidsbegränsade tillägg utgå om de är tydligt kopplade till uppdrag. Dessa tillägg förkommer sällan och policyn definierar tydligt när de kan användas.

Hållbarhetsrelaterade risker har beaktats i ersättningssystemet med utgångspunkt från hur dessa risker integrerats i riskhanteringssystemet. Dessa risker beaktas genom den allmänna utformningen av ersättningsmodellen som baseras på de generella principer som anges i policyn. LFAB-koncernen är restriktiva med annan kontant ersättning än fast ersättning, vilket främjar ett sunt risktagande med våra kunders tillgångar.

I praktiken kan medarbetare i koncernen, när det är relevant, ha mål kring ansvarsfulla invest­eringar i sina personliga färdplaner (planer som specificerar medarbetarens mål och utvecklings­områden). En samlad bedömning av medarbetarens prestation utgör grund för dennes lönediskus­sion.

Dokumentnamn Fastställd av Senast fastställd
Policy för hållbarhet

Styrelsen för Länsförsäkringar AB

2022-06-15
Policy för ansvarsfulla investeringar och ägarstyrning

Styrelsen för Länsförsäkringar AB

2022-06-15
Riktlinje gällande finansiell rådgivning

Styrelsen för Länsförsäkringar Fondliv försäkringsaktiebolag

2022-06-14
Ersättningspolicy

Styrelsen för Länsförsäkringar AB

2022-06-15