Policy och styrdokument inom ansvarsfulla investeringar för Länsförsäkringar Fondförvaltning

Länsförsäkringar Fondförvaltnings arbete med ansvarsfulla investeringar och hållbarhetsrisker ska genomsyras av ett välstrukturerat arbete genom relevanta policyer och styrdokument.

Policy och styrdokument inom ansvarsfulla investeringar för Länsförsäkringar Fondförvaltning

Delar av informationen på denna sida syftar till att öka transparensen och jämförbarheten mellan finansmarknadsaktörer, i enlighet med EU-förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar (på engelska EU Sustainable Financial Disclosure Regulation, SFDR).

Information om policyer för ansvarsfulla investeringar och hållbarhetsrisker

Länsförsäkringar Fondförvaltning ingår i Länsförsäkringar AB-koncernen och omfattas av tre koncerngemen­samma policyer som berör integrering av hållbarhetsrisker:

  • Policy för hållbarhet anger övergripande hur hållbarhetsarbetet ska bedrivas.
  • Policy för ansvarsfulla investeringar och ägarstyrning anger övergripande hur arbetet med ansvarsfulla investeringar och ägarstyrning ska bedrivas.
  • Ersättningspolicyn beskriver övergripande koncernens ersättningsmodell.

Länsförsäkringar AB-koncernen strävar mot ett långsiktigt hållbart värdeskapande för ägarna, kunderna, anställda, investerarna och samhället i stort. Policyn anger att hållbarhet ska genomsyra hela verksamheten och definierar hur hållbarhetsarbetet inom Länsförsäkringar AB-koncernen ska bedrivas vad gäller styrning, inriktning och uppföljning inom de fokusområden som har identifierats. Hållbarhetsarbetet ska stödja och bidra till ett urval av FNs globala mål (Agenda 2030) för en hållbar utveckling samt stödja FN-initiativen FN Global Compact, PSI, PRB och PRI. LFAB-koncernen har en långsiktig klimatsmart vision som innebär att LFAB-koncernen ska arbeta aktivt för att minska klimatpåverkan och klimatriskerna i hela verksamheten samt verka för klimatanpassning för att minska skade­verkningar av ett förändrat klimat.

Ansvarsfulla investeringar är ett av fokusområdena för hållbarhetsarbetet. Arbetet ska bidra till förvaltningsmålet och över tid till hållbart värdeskapande utifrån finansiella, miljömässiga och sociala värden. Länsförsäkringar AB-koncernens klimatsmarta vision innebär att koncernens placeringstillgångar och egenförvaltade fonder ska ha klimatrelaterade målsättningar som bidrar till Parisavtalet.

Här hittar du policyn i sin helhet:

Det övergripande förvaltningsmålet för Länsförsäkringar AB-koncernens förvalt­ningsformer för pensionssparande (traditionell förvaltning, garantiförvaltning, fond­försäkringar), egenförvaltade fonder och egna finansiella tillgångar är att långsiktigt skapa största möjliga värde. Policyn beskriver hur arbetet med ansvarsfulla invest­eringar och ägarstyrning ska bedrivas i syfte att förbättra de långsiktiga avkastningsförutsättningarna i det förvaltade kapitalet och samtidigt motverka negativa konsekven­ser för hållbar utveckling. Tillämpningen av policyn kan variera bl. a. beroende på placeringsmetod och tillgångsslag. Vidare beskriver policyn de principer för aktieägar­engage­mang som koncernen ska tillämpa.

Policyn anger att Länsförsäkringar AB-koncernen i arbetet med ansvarsfulla investeringar ska verka för att de FN-stödda principerna för ansvarsfulla investeringar (PRI*) och FN-initiativet Global Compacts principer för ansvarsfullt företagande integreras i koncernens investeringsprocesser och via aktivt påverkans- och ägararbete.

Klimatförändringar är det hållbarhetsområde som Länsförsäkringar AB-koncernen prioriterar högst. Därför har koncern­en en klimatsmart vision som innebär att koncernens placerings­tillgångar och egenförvaltade fonder, inom ramen för fastställda förvaltningsmål, ska ha klimatrelaterade delmål som sträcker sig till 2030 för att säkerställa att en utveckling mot det långsiktiga målet att vara klimatpositiva vid utgången av 2045. Målen ska syfta till att minska klimatrisker, bidra till klimatanpassning och stödja omställningen till ett mer hållbart och klimatsmart samhälle. Målen kan komma att justeras med hänsyn till den grund som uttrycks av FNs klimatpanel IPCC.

Länsförsäkringar AB-koncernens arbete med ansvarsfulla investeringar ska kontinuerligt vidare­utvecklas.

Här hittar du policyn i sin helhet:

* PRI - Principles for responsible investments

Ersättningspolicyn beskriver LFAB-koncernens ersättningsmodell, d v s grunderna och principerna för de ersättningar och förmåner som ges till anställda i LFAB-koncernen.

Ersättningsmodellen utgörs främst av fast kontant ersättning, som är på förhand fastställd till belopp eller storlek utan koppling till ekonomiskt resultat eller risktagande, till exempel hållbar-hetsrelaterade risker. Den fasta ersättningen ska sättas individuellt på en nivå med en tydlig koppling till anställdas arbete, prestation och bidrag till verksamhetsförbättringar samt följa gällande kollektivavtal. För medarbetare som är sysselsatta inom försäkringsdistribution, inklusive de som direkt leder eller ansvarar för detta arbete, är systemet för ersättningar uppbyggt på ett sätt som inte motverkar att bolaget agerar för kundens bästa intressen. Utöver kontant månadslön kan tidsbegränsade tillägg utgå om de är tydligt kopplade till uppdrag. Dessa tillägg förkommer sällan och policyn definierar tydligt när de kan användas.

En samlad bedömning av medarbetaren prestation och bidrag till verksamhetsförbättringar utgör grund för dennes årliga lönediskussion. För att förtydliga kopplingen mellan ersättningsnivå och prestation samt bidrag till verksamhetsförbättringar ska medarbetare i koncernen ha prestationsmål i sina personliga färdplaner, till exempel genom att ha mål rörande hållbara investeringar.

Utgångspunkten för ersättningsmodellen är att den ska bidra till att skapa goda förutsättningar för LFAB-koncernen att på ett tillfredsställande sätt utföra sitt uppdrag från ägarna och möta de regulatoriska krav samt åtaganden bolaget antagit, till exempel genom FN:s Global Compacts principer. Ersättningsmodellen är förenlig med LFAB-koncernens riskhanteringssystem* och ska därigenom främja en sund och effektiv riskhantering som motverkar ett överdrivet risktag­ande samt möjliggör LFAB-koncernens långsiktiga intressen, affärsstrategi, hållbarhetsåtagande, mål och värderingar. Detta innebär att risker, inklusive hållbarhetsrelaterade risker**, beaktas genom ersättnings­modellens utformning, huvudsakligen genom kopplingen mellan medarbetarens prestationsmål, arbetsinsats och ersättningsnivå.

* Riskhanteringssystemet beskrivs i koncernens ”Riskpolicy”.

** Hållbarhetsrelaterade risker är risker som uppkommer av miljörelaterade, social eller styrningsrelaterade händelser eller omständigheter och som, om de inträffar, skulle kunna ha betydande negativ inverkan på LFAB-koncernens finansiella ställning eller på värdet på investeringar i koncernens placeringstillgångar och egenförvaltade fonder.

Dokumentnamn Fastställd av Senast fastställd
Policy för hållbarhet

Styrelsen för Länsförsäkringar AB

2023-06-14
Policy för ansvarsfulla investeringar och ägarstyrning

Styrelsen för Länsförsäkringar AB

2023-06-14
Ersättningspolicy

Styrelsen för Länsförsäkringar AB

2023-06-14