Hållbarhetsinriktade fonder

Länsförsäkringar erbjuder flertalet hållbarhetsinriktade fonder i fondutbudet för dig som kund. Fonderna har tydliga strategier att välja in, välja bort och påverka bolag som ingår i fonderna för att bidra till en ansvarsfull samhällsutveckling.

Hållbarhetsinriktade fonder

De hållbarhetsinriktade fonderna i utbudet är fonder som primärt väljer att göra placeringar som bidrar till en hållbar samhällsutveckling, och undviker bolag som inte är ansvarsfulla. Fonderna har hållbarhet som mål eller är fonder som främjar hållbarhet.

Vilka bolag de hållbarhetsinriktade fonderna investerar i utgår från en process som inkluderar hållbarhet i risk- och avkastningsanalysen av bolagen. På detta sätt skapas möjligheter för fondförvaltaren att identifiera bolag som har en hög nivå på sitt hållbarhetsarbete och/eller bolag som producerar varor eller tjänster som bidrar till en hållbar utveckling och som bedöms kunna ge en god avkastning över tid. Alla bolag som fonderna investerar i kan motiveras utifrån de hållbarhetsaspekter som använts för att välja att investera i det specifika bolaget.

Flera av fonderna har tydlig placeringsinriktning mot bolag som är verksamma inom exempelvis områden som förnyelsebar energi och energilagring.

Se alla hållbarhetsinriktade fonder här.

Vill du lära dig mer om Länsförsäkringar fondförvaltnings hållbarhetsarbete och hur dina spar- och pensionspengar kan göra skillnad för vår framtid?
Se filmen här

Hållbarhetsinriktade fonder inom Länsförsäkringar Fondförvaltning

Länsförsäkringar Global Vision

Länsförsäkringar Global Vision är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i aktier över hela världen. Fonden väljer in bolag utifrån en finansiell analys som kombineras med en hållbarhetsanalys av varje bolag. Hållbarhetsanalysen innebär att varje bolag bedöms inom ett stort antal hållbarhetskriterier vilket resulterar i en sammanlagd hållbarhetsrating för bolaget.

Läs mer om Global Vision

Länsförsäkringar Företagsobligation Vision

Länsförsäkringar Företagsobligation Vision är en aktivt förvaltad räntefond som placerar i obligationer utgivna i svenska kronor. Emittenterna är framförallt svenska, men även europeiska emittenter kan förekomma. Fonden består till mer än 90 procent av gröna obligationer eller av innehav där emittenten har fått högsta betyg i vår hållbarhetsanalys (så kallad ESG-analys).

Läs mer om Företagsobligation Vision

Länsförsäkringar Global klimatindex

Målet med Länsförsäkringar Global klimatindex är att en så stor andel som möjligt av fonden ska innehålla bolag som bidrar med lösningar för att klara klimatkrisen. Fondens koldioxidutsläpp ska vara lägre än för en traditionell global indexfond. Fonden gynnar så kallade lösningsbolag, exempelvis förnyelsebar energi, solcellstillverkare och elfordon, som arbetar med att ta fram produkter och tjänster som ska minska klimatavtrycket. Fonden är en naturlig pusselbit i vår klimatsmarta vision.

Läs mer om Global klimatindex

Länsförsäkringar Sverige Vision

Länsförsäkringar Sverige Vision är en aktivt förvaltad aktiefond med placeringar i ett trettiotal stora och medelstora företag som är noterade i Sverige. Fonden väljer ut bolag utifrån en grundläggande bolagsanalys som kombineras med en hållbarhetsanalys.

Läs mer om Sverige Vision

Länsförsäkringar Småbolag Sverige Vision

Fonden är en aktivt förvaltad fond med placeringar i cirka 70-80 bolag som är noterade i Sverige och vars börsvärde inte överstiger 1 procent av det totala börsvärdet på Stockholmsbörsen vid köptillfället. Grundläggande bolagsanalys kombinerad med en hållbarhetsanalys ligger till grund för portföljsammansättningen.

Övriga hållbarhetsinriktade fonder

Hållbarhetsinriktade externa fonder inom Länsförsäkringar Fondlivs utbud inom fondförsäkring genomgår kontinuerliga hållbarhetsgenomlysningar. Fonderna har tydliga mål kring att välja in bolag, välja bort bolag och påverka bolagen i fonden. Läs mer om ansvarsfulla investeringsstrategier här.

Fonderna har hållbarhet som mål (mörkgröna) eller är fonder som främjar hållbarhet (ljusgröna) och som har primär strategi att välja in ansvarsfulla bolag, har definierade hållbarhetsmål och har tydliga effekter. Samtliga fonder granskas och utvärderas.

Om fonderna investerat i oansvarsfulla bolag inleder vi en dialog med fondbolaget för att få till stånd en förändring av deras agerande och det innebär också att fonder kan exkluderas från utbudet om de inte uppfyller våra krav.

Läs mer om de externa hållbarhetsinriktade fonderna.

Läs mer om uppföljning, val av externa förvaltare samt hållbarhetskriterier och krav

Hållbarhetsinriktade placeringsförslag

Våra hållbarhetsinriktade placeringsförslag passar dig som vill ha förslag på fonder med hållbar inriktning i vårt utbud. De hållbarhetsinriktade placeringsförslagen är indelade i fem risknivåer och består av fonder som främjar hållbarhet eller har hållbarhet som mål i vårt pensionsutbud med fokus på hållbarhetsinriktade fonder och fonder med låg Co2-risk. Våra förvaltare ser över förslagen varje månad och valen speglas utifrån vår aktuella marknadssyn.

Läs mer och följ våra hållbarhetsinriktade placeringsförslag här

Relaterade länkar