Exkluderings- och omställningskriterier

Fondförvaltningen tillämpar de inom Länsförsäkringar AB gemensamma exkluderings- och omställningskriterierna i förvaltningen av egna fonder, Därutöver tillämpas utökade hållbarhetskriterier i ett urval av fonder.

Exkluderings- och omställningskriterier

Kriterier del av ansvarsfulla förvaltningsstrategier

Exkluderings- och omställningskriterierna kan relateras till de ansvarsfulla investeringsstrategierna välja bort och välja in. Kriterierna ses över och uppdateras regelbundet, typiskt sett kvartalsvis. Gällande exkluderingskriterier resulterar i en lista över bolag och stater som är uteslutna för Länsförsäkringar att direktinvestera i. Omställningskriterierna resulterar i en separat lista över enskilda bolag som bedöms vara i omställning och därmed möjliga att investera i.

Utöver kriterierna nedan, som omfattar direktinvesteringar i alla våra fonder, används utökade exkluderingskriterier för vissa av Länsförsäkringars fonder. Mer information om dessa kriterier finns i respektive fonds Hållbarhetsprofil och Informationsbroschyr här.

Exkluderingskriterier

Vid direktinvesteringar tillämpas exkluderingskriterier för att välja bort investeringar av olika hållbarhetsskäl, exempelvis klimatskäl. Exkluderingskriterierna tillämpas mot enskilda bolag, mot flera bolag inom en sektor utifrån dess verksamhet, produkter eller tjänster, samt mot länder (statsobligationer). Beskrivningar finns även av hur aktörer som träffas av kriterierna bedöms motverka FN:s globala mål för hållbar utveckling. Kriterierna är antingen utformade utan en omsättningsgräns (”välja bort helt”, ingen omsättning tillåts) eller med en omsättningsgräns (”undvika”). 

Välja bort (exkludering)

Olika kriterier tillämpas, med eller utan omsättningsgräns

Välja bort helt

Kriterierna av karaktären välja bort helt tar sin utgångspunkt i internationella konventioner som bland annat Sverige har ratificerat, våra värderingar och normer.

Undvika (omsättningsgränser)

De omsättningsbaserade kriterierna (ex max 5% tillåts) är i huvudsak riskbaserade och har för avsikt att bidra till riskminimering i förvaltningen, både utifrån hållbarhets- och finansiella perspektiv. Omsättningsgränserna för de olika kriterier kan justeras över tid.

 

Aktuella exkluderingskriterier och exkluderade bolag samt stater

Omställningskriterier

Som komplement till exkluderingskriterier har vi sedan 2019 tillämpat så kallade omställningskriterier för att stödja bolag som gör åtaganden mot klimatavtalet från Paris och påbörjat omställningen av sin verksamhet, exempelvis genom skifte från fossil energi till förnyelsebar energi. Exkluderingskriterier som enbart baseras på andel av omsättning kan nämligen i förekommande fall diskvalificera dessa bolag. Omställningskriterierna utgör en del av arbetet med Länsförsäkringars klimatsmarta vision och omfattar i ett första steg utvalda kraft- och energibolag.

Aktuella omställningskriterier och lista över bolag

Exkluderingsprocess

Processen för att sammanställa och uppdatera Länsförsäkringar ABs exkluderingskriterier, listan med bolag och stater som exkluderas likväl som listan med bolag som anses vara i omställning finns beskriven i nedan länkat dokument.

Länsförsäkringar AB process of exclusion

Excluded companies from index