Definitioner och symboler

I arbetet med ansvarsfulla investeringar, både i våra olika sparformer och i förvaltningen av försäkringspremier, används olika begrepp och symboler.

Definitioner och symboler

Begrepp och definitioner inom området

  • Ansvarsfulla investeringar: Våra egna fonder, våra liv- och garantiportföljer samt våra externa pensionsfonder förvaltas enligt principer för ansvarsfulla investeringar. Det innebär att de använder minst en av metoderna välj in, välj bort och/eller påverkar bolag för att integrera hållbarhet i förvaltningen.

  • Hållbarhetsinriktade fonder: Fonder som väljer bort, påverkar bolag och väljer in bolag utifrån analys där hållbarhetsfaktorer och bolags bidrag till hållbar samhällsutveckling har en avgörande betydelse för vilka bolag som väljs in i fonden.

    Läs mer om våra hållbarhetsinriktade fonder här.
    Se alla hållbarhetsinriktade fonder i fondlistan här.

  • Hållbarhetsinriktade Liv- och garantiportföljer: Våra egna Liv- och garantiportföljer har avkastningsmål och hållbarhetsmål. Dessutom mäts hållbarhetseffekterna av portföljernas investeringar och redovisas. En kombination av olika ansvarsfulla förvaltningsstrategier – genomlysning, välja in, välja bort och påverka – tillämpas på olika noterade och onoterade tillgångar i portföljerna.

  • Hållbarhetsinriktade obligationer: Samlingsnamn för gröna, sociala eller tematiska obligationer (exempelvis knutna till ett av FNs globala mål).

  • Hållbarhetsinriktade placeringsförslag: Våra placeringsförslag indelade i fem risknivåer och består av hållbarhetsinriktade fonder och fonder med låg Co2-risk ur vårt rekommenderade och utökade utbud.

  • Exkludera bransch: I filtret Exkludera bransch finns det möjlighet att filtrera bort fonder som placerar i bolag som är involverade i vissa kontroversiella produkter och tjänster. Läs mer om metodiken

Information om märkningar på vårt fondtorg

I vår fondlista märks fonder upp med olika symboler beroende på om de uppnår kraven för märkningen. Om fältet för märkningen är tomt innebär det att fonden inte har märkningen. Om fältet innehåller ett streck (-) innebär det att data saknas för märkningen.

Hållbarhet som mål

Fonder som har hållbara investeringar som mål enligt artikel 9 i EUs hållbarhetsregelverk (förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar, även kallat Disclosureförordningen). 

Främjar hållbarhet 

Fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, eller en kombination av dessa egenskaper, genom sina investeringar, men inte har hållbara investeringar som mål. Det innebär att man i förvaltningen tar hänsyn till hållbarhetsrisker, till exempel genom exkludering av vissa sektorer, hållbarhetsanalys och/eller bolagspåverkan. Detta enligt artikel 8 i EUs hållbarhetsregelverk (förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar, även kallat Disclosureförordningen). 

Hållbarhetsrisk Trafikljus.png

Hållbarhetsrisk är ett värde mellan 0-100 på hur väl fondens innehav hanterar finansiella risker kopplade till miljö, arbetsförhållanden och ägarfrågor. Ett lågt värde är bättre än ett högre och samma skala används för alla typer av företag och branscher. Intervallet 0-20 är grönt, 20-30 gult och över 30 rött. Informationen grundar sig på information från Sustainalytics och sammanställs av Morningstar.

Svanenmärkning Svanen.png

För att en fond ska få en Svanenmärkning ska den inte ha investeringar i branscher som tobak, utvinning av fossila bränslen och vapen utesluts med en gräns på fem procent av omsättningen, dock inte för kontroversiella vapen, där råder nolltolerans.

Låg CO2-risk Blad.png

Fonder märkta med ett löv betyder att de enligt Morningstar har en låg koldioxidrisk. Med det menas att fonden har låg exponering mot fossila bränslen, och att bolagen som fonden investerar i inte skulle påverkas särskilt mycket ekonomiskt ifall världen helt och hållet skulle behöva ställa om till icke-fossila bränslen eller införa ett pris på koldioxidutsläpp.

Hållbarhetsglober imagey7cec.png

Jordgloberna är Morningstars hållbarhetsbetyg. Högsta betyg är fem glober. Betyget mäter hur väl företag och andra innehav i fonden hanterar risker kopplade till miljö, arbetsförhållanden och ägarfrågor (hållbarhetsfaktorer), jämfört med andra fonder i samma fondkategori. Betyget utgår från en historisk innehavsbaserad beräkning.

Relaterade länkar