Krav för installation

Alla installationsuppdrag bedöms utifrån den omfattning av material och arbete som behövs för att genomföra installationen. Det är VVS-montörer som utvärderar huruvida din installationsplats uppfyller kraven för installation av vattenfelsbrytaren eller ej. En standardinstallation är det enklaste installationsförfarande där grundförutsättningarna för en installation är uppfyllda.

Grundförutsättningar för standardinstallation:

  • Möjlighet att stänga av inkommande vatten.
  • Det behöver finnas ett minst 20 cm rakt rör på bägge sidor om vattenmätaren. 
  • Tjänsten fungerar endast under förutsättning att du har nödvändig uppkoppling med bredband och/eller mobilnät
  • Rören ska vara enkla att komma åt.
  • Eluttag i anslutning till rörsystemet.
  • Rören ska vara av koppar och ha dimensionerna DN22, DN28 eller DN35
  • Asbest får ej förekomma.

Ej standardinstallation - extra kostnad:

Vissa installationer kräver åtgärder utanför det som omfattas av en standardinstallation. All installation som inte klassas som standard bekostar kunden själv.

I det fall att extra åtgärder är nödvändiga för att en installation av Vattenvakten ska vara möjlig får du som kund själv ta ställning till detta och kostnaden innan arbetet påbörjas. Väljer du att godkänna kostnaden kommer vi att fortsätta installationen enligt plan. Tackar du nej så avslutas tjänsten innan installationen påbörjats.

Normalt kostnadsintervall för icke-standardinstallation: 500-3000 kr
(ROT-avdrag är tillämpat).