Bi

En bisvärm som gett sig iväg från ett samhälle kan tillfälligt sätta sig i till exempel ett träd på tomten, men de ger sig oftast iväg inom ett dygn.

Tecknad bild på ett bi.

Förebyggande åtgärder du själv kan göra

Om bina inte stör dig, ska du låta dem vara ifred eftersom de är viktiga pollinerare. En bisvärm som gett sig iväg från ett samhälle kan tillfälligt sätta sig ytligt i till exempel ett träd. Då ska du avvakta – så ger de sig oftast iväg inom ett dygn.

 • Honungsbin? Kontakta biodlare
  Om du misstänker att du har honungsbin, kontakta en biodlare i närområdet. Se www.lansstyrelsen.segå in på din ort och sök fram bitillsynssman. 

 • Efter sanering
  Har ett bisamhälle gått in i vägg eller ventilation, under tak eller ner i skorsten där du ska göra eller har gjort en sanering, är det viktigt att noggrant göra rent efteråt. Sjukdomar sprider sig lätt när nya bisvärmar lockas dit. Se därefter till att:

  • Täta husets utsida i hål och springor för att minska förutsättningarna för bra boplatser.
  • Se till att ventilationer och öppningar, till exempel skorstenar, är försedda med insektsnät.

Om dina problem kvarstår

Ger åtgärderna inget resultat? Kontakta oss för hjälp med skadedjuren

Fakta om bin

Det finns 20.000 olika arter bin. I Sverige finns cirka 300 arter och endast ett fåtal av dem ses som skadedjur i vårt land. Bin lever av pollen och nektar och är viktiga pollinerare i naturen. Bin har fleråriga samhällen och bygger gärna sina bon i hålrum i väggar och tak, vilket inte skadar huset.

De är inte aggressiva som getingar men de försvarar sitt bo om de blir störda. Getingar och bin kan förväxlas, särskilt honungsbin – men biet varierar i färg från brunt till nästan svart och dess kropp är täckt med hår.

Bin brukar delas upp i två grupper – sociala bin som bildar samhällen och solitära bin som är självständiga och inte bildar samhällen. I gruppen sociala bin återfinns bland annat det vanliga honungsbiet.

 • Solitära bin
  I Sverige finns över 250 arter av solitära bin. Solitär innebär att varje enskild hona anlägger sitt eget bo, samlar föda och lägger ägg. De lever inte i samhällen såsom getingar gör, men lever ofta i kolonier. Solitära bin sticker sällan.

  • Murarbi är ett exempel på bi som oftast gör hålor i fogar i tegelväggar. Andra solitära bin kan påträffas i springor på träfasader, som till exempel Bladskärarbi.
  • Sandstekel är ett bi som påträffas vid sandig mark där den gör hål som ser ut som om man stoppat en penna i sanden.

 • Sociala bin
  I Sverige finns cirka 40 arter av sociala bin. De bildar fleråriga samhällen som kan innehålla tusentals bin. Honungsbiet är det vanligaste, och kallas ofta tambi.

  • Honungsbi/tambi finns över hela världen och är mörkt brun till färgen.