Vår analys av räntemarknaden

Läs vår senaste marknadsanalys av räntemarknaden i Sverige, Europa, USA, Japan och tillväxtmarknaderna. Läs om hur Riksbankens agerande påverkar och var räntan är på väg i resten av världen.

Vår analys av räntemarknaden

2023-09-01

Vad betyder symbolerna?

Vädersymbolerna visar vår syn på utvecklingen för räntemarknaderna på 24 månaders sikt.

Svenska korta och långa obligationer – Högre avkastningspotential än på många år

svagt positiv.png

Räntan för obligationer har kommit tillbaka till mer normaliserade nivåer jämfört med under pandemin, vilket gör att vi förväntar oss positiv avkastning för räntefonder. Detta då både bostadsobligationer (som utgör en stor del av räntefonder) och statsobligationer ökat i ränta, och därmed blivit mer attraktiva.

Långa obligationer har en relativt låg risk och fyller en funktion i en blandfond för att balansera risken i aktier. Avkastningen för korta obligationer har förbättrats i takt med Riksbankens styrräntehöjningar, samtidigt som räntesänkning är avlägsen i dagsläget. Riksbanken förväntas höja styrräntan till 4 procent i september. Där efter förväntar vi oss en paus och att vi börjar närma oss slutet på denna ”räntehöjningscykel”.

Vi är lite mer positiva till bostadsobligationer än statsobligationer. Räntor bör även ge ett visst skydd vid en mer tillväxtdriven inbromsning i ekonomin givet dagens högre räntenivå. Efter statsräntors uppgång senaste månaderna ser vi att risken för ytterligare större ränteuppgångar har minskat. Långa räntor är därför ett bra komplement till mer säkra korta räntepapper. Långa räntor kan också fungera delvis som ett skydd mot ny tillväxtoro och mildra ett eventuellt aktiefall.

Då vi ser långa obligationers potential som något högre än den förväntade avkastningen för korta räntor väljer vi, trots den höga räntan, att förhålla oss svagt negativa till korta räntor och neutral till långa räntor.

Övriga krediter

Företagsobligationer – Bättre utsikter efter ökad ränta

svagt positiv.png

Företagsobligationers ränta är högre än normalt.  Både underliggande statsobligationsräntor och kreditriskmarginalerna för företagsobligationer har bidragit, den senare till följd av något högre risk för bolagskonkurser vid en konjunkturell sättning. Avkastningspotentialen för företagsobligationer härifrån får därför ses som relativt hög för tillgångsslaget. Kreditriskmarginalen förväntas sjunka något härifrån och bidra ytterligare till ökat avkastning (obligationen blir värd mer och ökar i pris) även om den inte ska ända ner till de låga nivåerna vi befann oss i lågräntemiljön för några år sedan.

Trots osäkerheterna för hur konjunkturen utvecklar sig bedöms konkursrisken vara låg de kommande två åren för obligationer med den högre kreditratingen Investment Grade. För högriskobligationer (High Yield, Senior Loans) ser vi risken som mer balanserad där högre kreditspreadar kompenserar för ökad konkursrisk. Dessa obligationer gynnas också mer om vi får en vändning uppåt i konjunkturen. I nuläget föredrar vi kreditrisk framför ren ränterisk. På ett till två års sikt så ser vi avkastningspotentalen som god för tillgångsslaget.

Ett tillgångsslag som vi valt att investera i som är svårt att investera i som privatperson är katastrofobligationer (CAT-bonds). De har en löpande avkastning i dag på klart över 10 procent, vilket förväntas kompensera för kostsamma katastrofer (primärt jordbävningar och orkaner i USA).

Sammantaget förhåller vi oss svagt positiva till företagsobligationer.

Tillväxtmarknadsobligationer – Hög ränta till hög risk

svagt positiv.png

Räntan för tillväxtmarknadsobligationer är hög till följd av en stigande ränta för amerikanska långa statsobligationer men har i sommar börjat komma ned i takt med positiv riskaptit. Att dollarn försvagas de närmaste åren är en risk för en svensk investerare. På den positiva sidan anser vi att den ännu höga räntenivån kommer att generera en god löpande avkastning och erbjuda en viss kudde mot ökade räntor. På risksidan utgör stigande långa amerikanska räntor ett hot mot avkastningen kortsiktigt samt eventuellt en eskalering av kriget i Ukraina.

För både tillväxtmarknadsobligationer i lokal och säkrad valuta har de ryska statspapperna utgått från index.

Risken i tillväxtmarknadsobligationer är högre jämfört med företagsobligationer och svenska korta och långa obligationer, men lägre än aktier. Tillgångsslaget bidrar även med diversifiering mot andra tillgångsslag i en portfölj. Den högre avkastningspotentialen för tillväxtmarknadsobligationer bör ställas i relation till den högre risken. Balanserar vi risker med positiva faktorer är vi sammantaget neutrala till tillväxtmarknadsobligationer.

Skriven av:

Profilbild för Sebastian Hallenius

Sebastian Hallenius

Fondförvaltare
Profilbild för Erik Gerestrand

Erik Gerestrand

Investeringsstrateg