Årets ansvarsfulla fondprestation 2022

Fonden Enter Return vinner Årets ansvarsfulla fondprestation 2022. Det är resultatet när kunder och övriga besökare på lansforsakringar.se har röstat fram sin favorit i vår tävling ”Årets ansvarsfulla fondprestation” - denna gång med klimattema.

 – Stort grattis till vinnaren av Årets ansvarsfulla fondprestation. Hållbarhet generellt och klimatfrågan i synnerhet ligger länsförsäkringsgruppen varmt om hjärtat. Därför är det roligt att vi genom hållbarhetstävlingen kan visa våra kunder hur deras investeringar kan bidra till ett mer klimatsmart samhälle. Vinnarfonden, men även övriga bidrag, är bra exempel på hur man som pensionssparare aktivt kan vara med och påverka och bidra till omställningen, säger Ricard Robbstål, vd Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän.

– Vi är både stolta och tacksamma att arbetet i Enter Return uppskattas och uppmärksammas. För drygt ett år sedan implementerade vi vår nya metodik för att utvärdera bolagens klimatarbete. Fondens nya klimatstrategi hade inte varit möjlig utan samarbetet med fondens investerare som ger oss förtroendet att förvalta deras pengar. Vi har under det gångna året haft många givande dialoger med bolag som har behov av att låna pengar för att finansiera sin omställning, säger Gustaf Tegell, förvaltare av fonden Enter Return på Enter Fonder.

Läs mer om vinnarbidraget och övriga finalister nedan.

Gustaf Tegell, förvaltare av Enter Return på Enter Fonder.

Om tävlingen

Bidragen i tävlingen är från fondbolag och fonder som finns i Länsförsäkringars utvalda fondutbud. De har bjudits in att skicka in ett bidrag där de får lyfta fram en valfri ansvarsfull klimatrelaterad aktivitet eller investering de genomfört under året och den effekt den haft. Juryn som tog fram finalisterna har bland annat bedömt tydlighet, effekt och innovation. Vinnaren fick flest röster av kunderna och andra intresserade på lansforsakringar.se

 

Finalister Årets ansvarsfulla fondprestation 2022

BNP Paribas Global Environment

Aktiefonden BNP Paribas Global Environment investerar i bolag verksamma på miljöområdet, till exempel inom sektorerna jordbruk, vatteninfrastruktur och förnybar energi. Fonden eftersträvar, genom investeringar i enskilda bolag, generera positiva miljömässiga effekter i termer av exempelvis undvikta koldioxidutsläpp, förnybar energi genererad, eller genom den mängd vatten som renas. Ett av fondens innehav – Trimble – bidrar till att effektivisera jordbruksmetoderna hos bolagets kunder genom att bland annat erbjuda GPS-tjänster som exempelvis minskar behovet av gödsel. Bolaget har exempelvis bidragit till att deras kunder reducerade sina koldioxidutsläpp, och därmed sin klimatpåverkan. Genom sitt partnerskap med Impax Asset Management, har BNP Paribas under de senaste åren uppmuntrat bolaget att höja sina hållbarhetsambitioner, och noterar att bolaget bland annat blivit mer transparent i sin rapportering.

Carnegie Strategifond

Carnegie Fonders ambition är att samtliga innehav i deras fonder ska sätta vetenskapligt förankrade klimatmål senast år 2040. Även blandfonden Carnegie Strategifond har satt ett så kallat Science Based Target. I dagsläget är andelen bolag inom fondens investeringsunivers med denna typ av mål fortfarande relativt liten och därför har fondens förvaltare under 2021 genomfört 20 klimatrelaterade bolagsdialoger. Detta har bidragit till höjda ambitioner från bland annat storbolag som Essity, Skanska och Sandvik. Av fondens innehav har numera ca 30 procent antingen satt ett klimatmål, eller åtagit sig att sätta ett klimatmål, som är i linje med Parisavtalet.

Icons/70px/Quotation-mark-70
Vi vill lyfta fram aktiviteter i fonder i vårt utbud där bolaget gjort det där lilla extra för att tänka på hållbarhet för sin fond.

Enter Return

Räntefonden Enter Return har infört ett nytt investeringsramverk som syftar till att förvaltningen av fonden ska vara i linje med Parisavtalet, utan att minska sin avkastningen. Innehaven i fonden väljs exempelvis utifrån hur mycket bolagen som ger ut obligationerna reducerat sina koldioxidutsläpp, huruvida de har satt publika och vetenskapligt förankrade klimatmål, eller om obligationerna är öronmärkta för att finansiera projekt som bidrar till omställningen. Som följd av det nya investeringsramverket har bland annat andelen bolag i fonden med verifierade klimatmål – så kallade Science Based Targets – i linje med Parisavtalet ökat från 30 % till 50 % under 2021. Enter beräknar också att fondens innehav representerar en temperaturhöjning på 1,6 grader Celsius, vilket är en minskning från 1,9 grader vid början av 2021.

Wellington Global Impact

I aktiefonden Wellington Global Impact identifieras bristen på tillgång på vatten som en av de främsta konsekvenserna av klimatförändringarna. Ur ett investeringsperspektiv anser fondens förvaltare att det därför finns möjligheter kopplat till det förmodade ökande behovet av vatteninfrastruktur. Möjligheterna identifieras exempelvis inom vattenrening, avsaltning, och effektiviseringen av användandet av vatten. Därför investerar fonden bland annat i dessa typer av verksamheter. Innehaven i fonden bidrog bland annat till att ca 140 miljarder kubikmeter vatten tillhandahölls eller renades. Exempelvis bidrog ett av bolagen som fonden investerat i – Evoqua – ensamt till att processa 0,15 % av världens samlade ytvatten (sötvatten). Fondens investeringsteam har varit pådrivande i att bolaget ska utveckla mätmetoder och redovisa denna effekt. På detta sätt menar Wellington Global Impact att de bidrar till att aktivt adressera en av konsekvenserna av klimatförändringarna.

Årets jury

En jury med representanter från länsförsäkringsbolagen Göteborg & Bohuslän, Skaraborg och Uppsala har valt ut fyra finalister av totalt 14 bidrag. Juryn har bland annat bedömt tydlighet, effekt och innovation. 

Kika på tidigare års vinnare

Länsförsäkringar Global Klimatindex

Under 2021 togs ett nytt klimatindex fram, fonden stöptes om och ytterligare klimatparametrar introducerades. Ett initiativ som haft stor effekt och gett en stor förflyttning. Fonden Länsförsäkringar Global Klimatindex har som mål att en stor andel som möjligt av fonden ska innehålla bolag som bidrar med lösningar för att klara klimatkrisen.

Fonden gynnar så kallade lösningsbolag som arbetar med att ta fram produkter och tjänster som ska minska klimatavtrycket, exempelvis producenter av förnyelsebar energi, solceller och elfordon. Fonden har 80 procent lägre klimatavtryck än vanliga indexfonder och har med nya hållbarhetskriterier introducerat ytterligare klimatparametrar och ökat innehavet av lösningsbolag från fyra till 25 procent.

Handelsbanken Hållbar Energi 

Handelsbanken har för fonden Handelsbanken Hållbar Energi på ett tydligt beskrivit sätt och påvisat av investeringarnas klimatnytta och bidrag till FN:s globala mål.

East Capital Ryssland

East Capital har genom aktivt påverkansarbete för fonden East Capital Ryssland påverkat gasbolaget Gazprom, som är en av världens största förorenare, att minska sina klimatutsläpp.

Viktig information

Bidragen som presenteras i Årets ansvarsfulla fondprestation bygger på information från respektive fondbolag. Länsförsäkringar reserverar sig för eventuella fel eller brister i informationen rörande bidragen. Informationen som lämnas om de olika bidragen är av generell karaktär och ska ses som marknadsföring, inte rådgivning. 

Länsförsäkringar svarar inte i något fall för skada, direkt eller indirekt, som kan uppkomma på grund av omständighet som är hänförlig till information om bidragen i Årets ansvarsfulla fondprestation såvida inte skadan orsakats av Länsförsäkringars grova oaktsamhet. 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan båda öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.