Finansiering av vår bostadsutlåning

Bostadsutlåningen finansieras främst genom upplåning av Länsförsäkringar Hypoteks säkerställda obligationer. Andra finansieringskällor är inlåning och icke säkerställda obligationer. Upplåningen sker främst i den svenska marknaden men även i utländsk valuta.

Upplåningskostnad

Vår kostnad för att låna pengar styrs av aktuellt ränteläge på marknaden för de löptider vi lånar på. Kostnaden är också beroende av den kreditrisk marknaden anser att Länsförsäkringar har, det vill säga hur mycket extra vi behöver betala på obligationsmarknaden utöver en så kallad riskfri ränta. Normalt blir kostnaden högre ju längre löptiden är.

Räntebindningstiden för vår bostadsutlåning och löptiden för vår upplåning behöver inte nödvändigtvis matcha varandra. Eftersom ett bostadslån har en mycket lång löptid måste vi låna på långa löptider även om bolånekunden väljer en kort räntebindningstid. För att hantera skillnaden i räntebindningstid mellan utlåning och upplåning köper vi ränteswappar. När upplåning görs i utländsk valuta tillkommer en kostnad för att göra om den utländska valutan till svenska kronor med valutaswappar.

För att hantera den refinansieringsrisk som utlåningen medför och för att leva upp till de regelverk som finns på likviditetsområdet måste vi ha en likviditetsreserv. Likviditetsreserven är investerad i höglikvida obligationer med låg risk som innebär en kostnad.

Övriga kostnader

Övriga kostnader som tillkommer för att vi ska kunna låna upp pengar i kapitalmarknaden är ett antal administrativa kostnader , exempelvis ratingkostnader, dokumentationskostnader, transaktionskostnader, kostnader för licenser för finansiella system och personalkostnader.

Läs mer om Bolåneränta