När räknas man som sambo?

Till skillnad från ett äktenskap uppstår ett samboförhållande inte vid en viss given tidpunkt. Det finns olika tolkningar av begreppet sambo som inte är ett klart och entydigt begrepp. Sambolagens definition innehåller många tolkningsmöjligheter. I sambolagen kan man få viss vägledning när man ska räknas som sambo.

När räknas man som sambo?

I sambolagen menar man med en samborelation två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll och där ingen av samborna är gift. Ibland kan det vara svårt att avgöra om ett samboförhållande föreligger eller inte. Detta eftersom samlevnaden ofta uppstår gradvis och till skillnad från äktenskapet/ partnerskapet inte registreras någonstans.

Begreppet stadigvarande bor tillsammans

Sammanboendet ska ha en viss varaktighet eller i varje fall vara tänkt att ha det. Mer eller mindre tillfälliga förbindelser kan normalt sett inte anses utgöra ett samboförhållande. Om det kan visas att båda två är överens om att deras förhållande ska betraktas som ett samboförhållande oavsett hur länge förhållandet varat så är det ett samboförhållande. Ett par som bor ihop och har gemensamma barn, kan regelmässigt utgå från att ett samboförhållande föreligger. I annat fall bör gemensam folkbokföringsadress tyda på gemensam bostad.

Samboskapet tolkas utifrån en helhetsbedömning

I propositionen om den nya sambolagen sägs följande: "Även om gemensam folkbokföringsadress som regel är en omständighet som talar för att parterna har en gemensam bostad och att deras samlevnad inte är endast tillfällig kan det finnas omständigheter i det enskilda fallet som talar emot det. Om någon av parterna skulle vara folkbokförd på en annan adress än där paret bor krävs - i fall de inte har gemensamma barn - att en helhetsbedömning av deras förhållande utvisar att de har en gemensam permanentbostad och gemensamt hushåll och att detta förhållande varat en inte alltför kort tid. 

Ett riktmärke kan vara att de bott tillsammans i minst sex månader. Andra omständigheter, till exempel förekomsten av ett inbördes testamente, kan ge anledning till att kortare tid godtas".

Fasthet och varaktighet i boendet

Vidare sägs i förarbetena: "Det förekommer att den som flyttar in hos någon för att bo tillsammans med denne ändå behåller sin föregående bostad. Om den som flyttar in hos den andra folkbokför sig hos honom eller henne, torde den omständigheten att den förutvarande bostaden behålls inte innebära att förutsättningarna för ett samboförhållande därmed inte skulle vara uppfyllda. I annat fall kan däremot den omständigheten vara en faktor som vid en helhetsbedömning talar emot att i vart fall den ena parten avser att samboendet ska ha en sådan fasthet och varaktighet som krävs".

Begreppet parförhållande

Med detta menas att man bor tillsammans i ett förhållande där det normalt ingår sexuellt samliv.

Begreppet gemensamt hushåll

För att ha gemensamt hushåll krävs att de som bor ihop delar på sysslor och utgifter, alltså samarbetar om vardagliga göromål i hemmet och har gemensam ekonomi, i vart fall ett sådant ekonomiskt samarbete att man kan tala om en hushållsgemenskap.

Ett samboförhållande upphör om

  • samborna eller någon av dem gifter sig
  • samborna flyttar isär
  • någon av samborna avlider
  • någon av samborna ansöker om förordnande av bodelningsförrättare
  • någon av samborna väcker talan hos allmän domstol med begäran om att överta den andre sambons hyresrätt eller bostadsrätt som inte utgör sambo-egendom.

Så tolkade Högsta Domstolen samboskap

Samboskap utgår från en mängd skilda kritierier, men kan tolkas så vitt att det råder skilda meningar till och med i rättsliga sammanhang. Här, ett intressant fall som illustrerar tolkningsvidden.

Sambolagen

Vi hänvisar till Riksdagens webbplats för fördjupad läsning av sambolagen.

Sambolagen på riksdagen.se